ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abominable

AH0 B AA1 M AH0 N AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abominable-, *abominable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abominable(adj) เลวทรามต่ำช้า, See also: น่าชัง, น่ารังเกียจ, Syn. hatful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abominable(อะบอม' นินะเบิล) adj. น่ารังเกียจ, น่ารำคาญ, เลวมากที่สุด, Syn. hateful, odious
abominable snowmanมนุษย์หิมะ., Syn. yeti

English-Thai: Nontri Dictionary
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abominableSpiders are abominable to him.
abominableThe abominable snowman is a Himalayan monster.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลวทราม[lēosām] (adj) EN: bad ; evil ; wicked ; base ; vicious ; abominable ; detestable  FR: ignoble ; sordide
มนุษย์หิมะ[manut hima] (n, exp) EN: abominable Snowman ; yeti  FR: abominable homme des neiges [m] ; yéti [m]
น่าชัง[nāchang] (adj) EN: hateful ; malicious ; malevolent  FR: abominable
แย่[yaē] (adj) EN: terrible ; bad ; too bad ; horrible  FR: affreux ; abominable ; détestable ; horrible
อย่างน่าชัง[yāng nāchang] (adv) FR: abominablement

CMU English Pronouncing Dictionary
ABOMINABLE AH0 B AA1 M AH0 N AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abominable (j) ˈəbˈɒmɪnəbl (@1 b o1 m i n @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abscheulich; scheußlich; widerlich; schrecklich {adj} | abscheulicher; scheußlicher; widerlicher; schrecklicher | am abscheulichsten; am scheußlichsten; am widerlichsten; am schrecklichstenabominable | more abominable | most abominable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエティ;イェティー[ietei ; ietei-] (n) (See 雪男) yeti; abominable snowman [Add to Longdo]
忌まわしい[いまわしい, imawashii] (adj-i) (1) unpleasant; disagreeable; abominable; disgusting; unsavory; (2) unlucky; inauspicious; (P) [Add to Longdo]
忌まわしい事件[いまわしいじけん, imawashiijiken] (n) abominable incident [Add to Longdo]
忌むべき[いむべき, imubeki] (exp) abominable; detestable [Add to Longdo]
残酷非道[ざんこくひどう, zankokuhidou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity; abominable cruelty [Add to Longdo]
雪男[ゆきおとこ, yukiotoko] (n) abominable snowman; yeti [Add to Longdo]
憎い(P);悪い[にくい, nikui] (adj-i) (1) hateful; abominable; poor-looking; detestable; (2) (often with irony) amazing; fantastic; admirable; lovely; wonderful; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abominable
   adj 1: unequivocally detestable; "abominable treatment of
       prisoners"; "detestable vices"; "execrable crimes";
       "consequences odious to those you govern"- Edmund Burke
       [syn: {abominable}, {detestable}, {execrable}, {odious}]
   2: exceptionally bad or displeasing; "atrocious taste";
     "abominable workmanship"; "an awful voice"; "dreadful
     manners"; "a painful performance"; "terrible handwriting";
     "an unspeakable odor came sweeping into the room" [syn:
     {atrocious}, {abominable}, {awful}, {dreadful}, {painful},
     {terrible}, {unspeakable}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top