ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aboard

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aboard-, *aboard*, aboar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aboard(adv) บนยานพาหนะ, Syn. on board, en route, Ant. ashore, on land
aboard(prep) บนยานพาหนะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aboard(อะบอร์ด') adv. ,prep. บนเรือ,บนเครื่องบิน,บนรถ,ไปทางข้าง, Syn. on board, on aboard
seaboard(ซี'บอร์ด) n. บริเวณชายฝั่งทะเล. adj. จรดทะเล

English-Thai: Nontri Dictionary
aboard(adv, pre) บนเรือ,บนรถ,บนรถไฟ,บนเครื่องบิน
seaboard(adj) ที่ติดฝั่งทะเล,จดทะเล
seaboard(n) ชายทะเล

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aboardAll aboard!
aboardAll of us climbed aboard quickly.
aboardAll the passengers aboard were killed in the crash.
aboardAre the passengers all aboard?
aboardHe went aboard the plane.
aboardI feel as if I were aboard a great ship.
aboardI had barely got aboard when the train began to move.
aboardI slept aboard the ship.
aboardIt's time to get aboard.
aboardI went aboard.
aboardLadies and gentlemen, welcome aboard.
aboardThe bus fell off the cliff, killing all 10 aboard.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บนเครื่องบิน[bon khreūangbin] (n, exp) EN: aboard (an aeroplane)  FR: à bord (d'un avion)
บนเรือ[bon reūa] (n, exp) EN: aboard ship  FR: à bord (d'un bateau)
บนรถ[bon rot] (n, exp) EN: aboard (a motor vehicle)  FR: à bord (d'un véhicule) ; en voiture
ขึ้นเรือ[kheun reūa] (v, exp) EN: go aboard a ship  FR: monter à bord d'un bateau
หยิ่งยโสหนักขึ้น[yingyasō nak kheun] (v, exp) EN: board ; go on board ; go aboard ; climb ; disembark

CMU English Pronouncing Dictionary
ABOARD AH0 B AO1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aboard (a) ˈəbˈɔːd (@1 b oo1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
船上[chuán shàng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄤˋ, ] aboard, #9,117 [Add to Longdo]
在车[zài chē, ㄗㄞˋ ㄔㄜ, / ] aboard [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラッシュ[rasshu] (n) (1) rush; (2) (abbr) rush hour; (3) (abbr) rush print; (4) (abbr) (See ラッシュ船) lighter aboard ship; LASH; (P) [Add to Longdo]
ラッシュ船[ラッシュぶね, rasshu bune] (n) lighter aboard ship [Add to Longdo]
艦載[かんさい, kansai] (n,vs) carried aboard a warship [Add to Longdo]
艦上[かんじょう, kanjou] (n) aboard a warship [Add to Longdo]
機上[きじょう, kijou] (n) aboard an aeroplane (airplane) [Add to Longdo]
車上[しゃじょう, shajou] (n) on or aboard a train or vehicle [Add to Longdo]
車中談[しゃちゅうだん, shachuudan] (n) informal talk given (as by a politician, etc.) aboard a train [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n,pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P) [Add to Longdo]
乗り組む[のりくむ, norikumu] (v5m,vi) to get on aboard; to join a ship [Add to Longdo]
積み込む[つみこむ, tsumikomu] (v5m,vt) to load (with goods, cargo); to put on board; to stow aboard; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aboard
   adv 1: on a ship, train, plane or other vehicle [syn: {aboard},
       {on board}]
   2: on first or second or third base; "Their second homer with
     Bob Allison aboard" [syn: {aboard}, {on base}]
   3: side by side; "anchored close aboard another ship" [syn:
     {aboard}, {alongside}]
   4: part of a group; "Bill's been aboard for three years now"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top