ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abo

AA1 B OW0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abo-, *abo*
Possible hiragana form: あぼ
Longdo Dictionary ภาษา ฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
aboutbit, small piece

English-Thai: Longdo Dictionary
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
to see a man about a horse(phrase, slang) เป็นการขอโทษเมื่อต้องการจะออกไปข้างนอก มักพูดเมื่อจะขอตัวไปห้องน้ำ หรือออกไปซื้อเครื่องดื่ม เช่น Can we stop, Simon? I have to see a man about a horse., Syn. to see a man about a dog
sabotage(n) การบ่อนทำลาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abode(n) บ้าน, See also: ที่พัก, ที่อยู่อาศัย, Syn. house, dwelling, residence
abort(vt) ทำให้ล้มเหลว, See also: ไม่เป็นผล, Syn. miscarry, fall, miss
abort(vi) แท้ง, See also: แท้งลูก, แท้งบุตร
abort(vt) แท้ง
about(prep) เกี่ยวกับ, Syn. regarding, concerning, with regard to
about(prep) ใกล้กับ
about(prep) ทั่วๆ, See also: ในที่ต่างๆ
about(adv) ทั่วๆ, See also: ในที่ต่างๆ
about(adv) ในทิศทางตรงข้าม
about(prep) ประมาณ, See also: ราว, ราวๆ, Syn. approximately, close to, just about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abo(แอบ' โบ) n., (pl. abos) adj. คนป่า, คนถิ่นเดิม (aborigine)
aboard(อะบอร์ด') adv. ,prep. บนเรือ,บนเครื่องบิน,บนรถ,ไปทางข้าง, Syn. on board, on aboard
abode 1(อะโบด') n. ที่พักอาศัย, Syn. home
abode 2(อะโบด') vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ abide, Syn. residence, dwelling
abolish(อะบอล' ลิช) เลิกล้ม, ลบล้าง, ยกเลิก,ทำลาย. abolishment n., Syn. nullify
abolition(แบบะลิช' เชิน) n. การเลิกล้ม
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.
abomasum(แอบบะเม' ซัม) n., (pl. abomasa) กระเพาะจริงหรือกระเพาะที่สี่ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
abominable(อะบอม' นินะเบิล) adj. น่ารังเกียจ, น่ารำคาญ, เลวมากที่สุด, Syn. hateful, odious
abominable snowmanมนุษย์หิมะ., Syn. yeti

English-Thai: Nontri Dictionary
aboard(adv, pre) บนเรือ,บนรถ,บนรถไฟ,บนเครื่องบิน
abode(n) ที่อาศัย,ที่อยู่,ที่พัก
abode(vt pt และ pp ของ) abide
abolish(vt) เลิกล้ม,ล้มล้าง,ยกเลิก
abolition(n) การเลิกล้ม,การล้มล้าง,การยกเลิก
abolitionist(n) ผู้นิยมลัทธิการล้มเลิก
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียด
abominate(vt) ขยะแขยง,รังเกียจ,เกลียด
abomination(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความเกลียด
aboriginal(adj) ดั้งเดิม,พื้นเมือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abodeถิ่นที่อยู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abodeถิ่นที่อยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abolition๑. การเลิกล้ม๒. การยกเลิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abolitionistผู้รณรงค์ให้เลิกทาส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
aboralไปจากปาก, ห่างจากปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aboral-ตรงข้ามปาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aboriginalพื้นเมืองดั้งเดิม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
aborigineชนพื้นเมืองดั้งเดิม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abortยกเลิก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
abort๑. แท้ง๒. ตัดระยะโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ABO Blood Groupหมู่เลือดเอบีโอ [การแพทย์]
ABO blood-group systemระบบหมู่เลือดเอบีโอ [TU Subject Heading]
ABO Blood-Group Systemระบบหมู่เลือดเอบีโอ; หมู่เลือดเอบีโอ, ระบบ [การแพทย์]
ABO Incompatibilityหมู่เลือดเอบีโอไม่เข้ากัน, หมู่เลือดเอบีโอเข้ากันไม่ได้, เลือดแม่และเลือดลูกไม่เข้ากัน, การมีหมู่เลือดไม่เข้ากัน [การแพทย์]
ABO System Incompatibilityสามี-ภรรยาที่มีเลือดไม่เข้ากลุ่มกัน [การแพทย์]
Aboretumสวนรุกขชาติ, Example: พื้นที่คุ้มครองประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นสวนเล็กๆ มีเนื้อที่น้อยกว่าสวนพฤกษศาสตร์ สร้างขึ้นเพื่อปลูกรวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆ ไว้ โดยเฉพาะ ไม้ยืนต้นที่มีค่าในทางเศรษฐกิจและไม้ดอกซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่นนั้น แต่มิได้ปลูกเป็นหมวดหมู่เหมือนอย่างในสวนพฤกษศาสตร์ แต่มีชื่อพันธุ์ไม้ติดไว้ มีการทำถนนและทางเดินเท้าเข้าชม จุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษา ในประเทศไทยมีอยู่ 29 แห่ง [สิ่งแวดล้อม]
Aboriginesชนชาวอะบอริจีนส์ [การแพทย์]
Abortยกเลิก, Example: สั่งเลิกการทำงานของโปรแกรมกลางคัน [คอมพิวเตอร์]
Abortifacient Drugsยาทำแท้ง [การแพทย์]
Abortionการทำแท้ง, แท้ง, การทำให้แท้ง, การแท้ง, การแท้งบุตร, แท้ง, การแท้งบุตร [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
About to(slang) กำลังจะ going to ex. The bus was about to leave when we arrived. Those students are about to read novels.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abo67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
aboA bad cold is going about now.
aboA big red fish is swimming about in the pond.
aboA bird soared above.
aboAbout 14,000 of these usually have tickets for the Center Court.
aboAbout 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
aboAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
aboAbout all, take care of yourself.
aboAbout an hour's walk brought us to the lake.
aboAbout dinner time, (Rev. Martin Luther) King was on the balcony outside his room.
aboAbout eighty thousand spectators packed into the stadium last night.
aboAbout face!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดังกล่าวข้างต้น(pron) abovementioned, Syn. ดังกล่าว, Example: หน่วยงานของเราสามารถรับบทบาทได้เป็นอย่างดี ตามสภาพความพร้อมด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
สำนัก(n) residence, See also: abode, Syn. ที่ทำการ, ที่อยู่อาศัย, Count Unit: สำนัก
เหนืออื่นใด(adv) above all, Syn. เหนือสิ่งอื่นใด, Example: เขาไม่สามารถเลี่ยงที่จะไม่ทำได้เลย เพราะคำประกาศิตของพ่อเขามีความสำคัญเหนืออื่นใด
ที่กล่าวมาข้างต้น(adj) above-mentioned, Example: บุคคลที่กล่าวมาข้างต้นถือเป็นคนสนิทของนายสุขวิชทั้งสิ้น
ล้มเลิก(v) abolish, See also: cancel, rescind, abrogate, put an end to, annul, Syn. เลิก, ยกเลิก, เลิกล้ม, Example: สำนักงานทางด้านยุทธศาสตร์อื่นๆ ถูกยุบและล้มเลิกไป, Thai Definition: ไม่ทำต่อไป
วกไปวนมา(adv) in a roundabout way, See also: about the bush, Syn. วกวน, Example: เขาพูดวกไปวนมาจนฉันไม่เข้าใจว่าเขาต้องการจะบอกอะไรกันแน่, Thai Definition: อย่างไม่ตรงประเด็น, อย่างไม่ชัดเจน
เหนือ(adv) over, See also: above, beyond, upon, on top of, Example: ในสมัยโบราณผู้เป็นนายมีอำนาจเหนือทาสตามกฎหมายโดยมีสิทธิใช้ให้ทำงานได้ทุกอย่าง, Thai Definition: ที่อยู่ในที่หรือฐานะสูงกว่าสิ่งอื่นเมื่อมีการเปรียบเทียบกัน, ที่มีความรู้ความสามารถเป็นต้นสูง
เหนือ(prep) over, See also: above, on, upon, on top of, Syn. ข้างบน, บน, Ant. ใต้, Example: ดวงอาทิตย์สีแดงเข้มกำลังคล้อยลงเหนือยอดไม้
ราว(adv) about, See also: around, approximately, Syn. ประมาณ, ใกล้เคียง, Example: บุคลากรในโรงงานใช้เวลาราว 60% ทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง
ยุบ(v) abolish, See also: do away with, annul, cancel, rescind, dissolve, Syn. เลิก, Example: ตำแหน่งที่เขาทำอยู่กลายเป็นส่วนเกินของระบบ อาจต้องโยกย้ายหรือยุบออกไป, Thai Definition: ทำให้ไม่มีอีกต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่างล้างหน้า[āng lāng nā] (n) EN: washbasin ; sink  FR: lavabo [m]
อัปรีย์[apprī] (adj) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious  FR: maudit ; méprisable ; diabolique
อารมณ์ขึ้น[ārom kheun] (v, exp) EN: become emotional ; get worked up about sth
บากหน้า[bāknā] (v) EN: turn to face ; set about ; strive
บรรจง[banjong] (v) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate  FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner
เบื้องบน[beūangbon] (adv) EN: above ; over  FR: au-dessus
บิณฑบาต[binthabāt] (v) EN: go about with a bowl to receive food ; ask for as a gift ; beg alms ; receive food offerings  FR: demander l'aumône
บอกเลิก[bøkloēk] (v) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce  FR: annuler ; décommander ; dénoncer
บอกรับ[bøkrap] (v) FR: s'abonner
บน[bon] (prep) EN: on ; upper ; above ; on top of  FR: sur ; dessus ; au-dessus ; supérieur

CMU English Pronouncing Dictionary
ABO AA1 B OW0
ABOU AH0 B UW1
ABOR AH0 B AO1 R
ABORT AH0 B AO1 R T
ABOUD AA0 B UW1 D
ABOTT AH0 B AA1 T
ABORN AH0 B AO1 R N
ABODE AH0 B OW1 D
ABO'S AA1 B OW0 Z
ABOOD AH0 B UW1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Abo (n) ˈæbou (a1 b ou)
Abos (n) ˈæbouz (a1 b ou z)
abode (v) ˈəbˈoud (@1 b ou1 d)
abort (v) ˈəbˈɔːt (@1 b oo1 t)
about (a) ˈəbˈaut (@1 b au1 t)
above (a) ˈəbˈʌv (@1 b uh1 v)
aboard (a) ˈəbˈɔːd (@1 b oo1 d)
abodes (n) ˈəbˈoudz (@1 b ou1 d z)
aborts (v) ˈəbˈɔːts (@1 b oo1 t s)
abound (v) ˈəbˈaund (@1 b au1 n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
左右[zuǒ yòu, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ, ] about; approximately; left and right; around, #526 [Add to Longdo]
上述[shàng shù, ㄕㄤˋ ㄕㄨˋ, ] above-mentioned, #1,460 [Add to Longdo]
之上[zhī shàng, ㄓ ㄕㄤˋ, ] above, #3,958 [Add to Longdo]
[fèi, ㄈㄟˋ, / ] abolish; crippled; abandoned; waste, #5,371 [Add to Longdo]
超额[chāo é, ㄔㄠ ㄜˊ, / ] above quota, #7,686 [Add to Longdo]
船上[chuán shàng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄤˋ, ] aboard, #9,117 [Add to Longdo]
废除[fèi chú, ㄈㄟˋ ㄔㄨˊ, / ] abolish; abrogate; repeal, #13,694 [Add to Longdo]
上头[shàng tou, ㄕㄤˋ ㄊㄡ˙, / ] above; on top of; on the surface of, #21,776 [Add to Longdo]
土著[tǔ zhù, ㄊㄨˇ ㄓㄨˋ, ] aboriginal, #27,492 [Add to Longdo]
人工流产[rén gōng liú chǎn, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄔㄢˇ, / ] abortion, #38,134 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
abonnieren(vt) |abonnierte, hat abonniert| บอกรับเป็นสมาชิก, ลงนามเป็นสมาชิก เช่น eine Zeitung abonnieren รับหนังสือพิมพ์ประจำ
im Aboที่บอกรับเป็นสมาชิก เช่น ein Magazin im Abo นิตยสารที่รับเป็นประจำ, See also: Related: abonnieren

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abolitionist {m}abolitionist [Add to Longdo]
Abonnement {n} | Abonnements {pl} | im Abonnement beziehensubscription | subscriptions | to buy by subscription [Add to Longdo]
Abonnementserneuerung {f}renewal of subscription [Add to Longdo]
Abonnementspreis {m}subscription rate [Add to Longdo]
Abonnementvorstellung {f} | Abonnementvorstellungen {pl}subscription performance | subscription performances [Add to Longdo]
Abonnent {m} | Abonnenten {pl}subscriber | subscribers [Add to Longdo]
Abordnung {f}delegacy [Add to Longdo]
Abordnung {f}; Delegation {f} | Abordnungen {pl}; Delegationen {pl}delegation | delegations [Add to Longdo]
Abordnung {f}; Delegation {f}deputation [Add to Longdo]
Aborigine {m}; Australischer Ureinwohner | Aborigines {pl}; Australische UreinwohnerAborigine | Aborigines [Add to Longdo]
Abort {m}; Abtritt {m}; Latrine {f}; Donnerbalken {m}; Plumpsklo {n} [ugs.]privy [Add to Longdo]
abonnieren; subskribieren | abonnierend; subskribierend | abonniert; subskribiertto subscribe | subscribing | subscribed [Add to Longdo]
Abo : Abonnementsubscription [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[どうじょう, doujou] (n) "as above" mark [Add to Longdo]
ABO式血液型[エービーオーしきけつえきがた, e-bi-o-shikiketsuekigata] (n) ABO blood type [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
LL[エルエル, erueru] (n) language laboratory; LL [Add to Longdo]
あたぼう[atabou] (adj-na) (sl) (from 当り前、べらぼうめ) (See 当り前・1,べらぼうめ) natural; reasonable; obvious [Add to Longdo]
あらまし[aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about [Add to Longdo]
あんな[anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
いいぞ[iizo] (int) way to go!; attaboy!; hear, hear! [Add to Longdo]
いい頃;良い頃[いいころ;よいころ(良い頃), iikoro ; yoikoro ( yoi goro )] (exp) high time; about time [Add to Longdo]
いざ知らず[いざしらず, izashirazu] (exp) I don't know about ... but; it may be possible for ... but [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アポート[あぽーと, apo-to] abort [Add to Longdo]
プロセッサボード[ぷろせっさぼーど, purosessabo-do] processor board [Add to Longdo]
ラボラトリーオートメーション[らぼらとりーおーとめーしょん, raboratori-o-tome-shon] laboratory automation, LA [Add to Longdo]
ランゲージラボラトリー[らんげーじらぼらとりー, range-jiraboratori-] language laboratory, LL [Add to Longdo]
共通化[きゅうつうか, kyuutsuuka] collaboration [Add to Longdo]
試験機関[しけんきかん, shikenkikan] test laboratory [Add to Longdo]
操作棒[そうさぼう, sousabou] joy stick [Add to Longdo]
打ち切る[うちきる, uchikiru] (to) abort [Add to Longdo]
放棄シーケンス[ほうきシーケンス, houki shi-kensu] abort sequence [Add to Longdo]
ダイナブック[だいなぶっく, dainabukku] Dynabook [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
購読[こうどく, koudoku] Abonnement, Subskription [Add to Longdo]
購読料[こうどくりょう, koudokuryou] Abonnementspreis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Abo
   n 1: a dark-skinned member of a race of people living in
      Australia when Europeans arrived [syn: {Aborigine}, {Abo},
      {Aboriginal}, {native Australian}, {Australian Aborigine}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top