ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abjure

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abjure-, *abjure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abjure(vt) บอกเลิกอย่างเป็นทางการ, See also: สละ, Syn. repudiate, abrogate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abjure(แอบจัวร์') vt. สละ, บอกเลิก, สาบานว่าจะตัดขาด, เลิก -abjuration n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abjure(vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,สละ,ถอนคำ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- John! - I abjure you!จอห์น ข้าขอขับไล่แก Demonology (2009)
I abjure you in the name of the spotless-ข้าขอขับไล่แก ในนามของ... Demonology (2009)
I abjure you.ฉันบอกเลิกเธอ อย่างเป็นทางการ Soul of Fire (2011)
I abjure you.ผมบอกเลิกคุณ เป็นทางการ And When I Die (2011)
Abjure this.ไล่ไปแล้ว Save Yourself (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละทิ้งศาสนา[lathing sātsanā] (v, exp) FR: abjurer

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abjure (v) ˈəbʤˈuəʳr (@1 b jh u@1 r)
abjured (v) ˈəbʤˈuəʳd (@1 b jh u@1 d)
abjures (v) ˈəbʤˈuəʳz (@1 b jh u@1 z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abjure
   v 1: formally reject or disavow a formerly held belief, usually
      under pressure; "He retracted his earlier statements about
      his religion"; "She abjured her beliefs" [syn: {abjure},
      {recant}, {forswear}, {retract}, {resile}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top