ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abdomen

AE0 B D OW1 M AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abdomen-, *abdomen*
English-Thai: Longdo Dictionary
lower abdomen(n) ท้องน้อย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abdomen(n) ท้อง, See also: พุง, ช่องท้อง, Syn. venter, stomach, belly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abdomen(แอบ' โดเมิน, แอบโด' เมิน) n. ช่องท้อง,สวนท้อง ตัวอย่าง: *an abdominal pain. ปวดช่องท้อง*, *an abdominal operation. การผ่าตัดช่องท้อง*

English-Thai: Nontri Dictionary
abdomen(n) ท้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abdomenท้อง, ส่วนท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdomen, acuteโรคเฉียบพลันในช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdomen, pendulousท้องยาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdomen, scaphoidท้องกิ่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdomen, surgicalโรคฉุกเฉินในช่องท้องทางศัลยกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abdomenท้อง [TU Subject Heading]
Abdomenส่วนท้อง, ช่องท้อง [การแพทย์]
Abdomen, Acuteปวดท้องเฉียบพลัน [TU Subject Heading]
Abdomen, Acuteท้อง, ภาวะเฉียบพลัน; ช่องท้อง, การเจ็บอย่างเฉียบพลัน; โรคของช่องท้องอย่างเฉียบพลัน; ภาวะปัจจุบันของช่องท้อง; ภาวะเฉียบพลันของช่องท้อง; ปวดท้องเฉียบพลัน [การแพทย์]
Abdomen, Distendedท้องอืด [การแพทย์]
Abdomen, Filmภาพรังสีช่องท้อง [การแพทย์]
Abdomen, Pendulousพุงยื่นย้อย, หน้าท้องหย่อน, ท้องและเอวมีไขมันมากเป็นหลืบห้อยย้อยลงมา, ไขมันบริเวณท้องและเอวมีมากเป็นหลืบห้อยย้อยลงมา [การแพทย์]
Abdomen, Plainการตรวจท้องทางรังสี, ภาพรังสีของช่องท้อง [การแพทย์]
Abdomen, Postส่วนปลายของท้อง [การแพทย์]
Abdomen, Proberantลงพุง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abdomenI have gas in my abdomen.
abdomenMy lower abdomen feels bloated.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุงกะทิ(n) belly, See also: abdomen, stomach, Syn. พุง, ท้อง, Example: พุงกะทิของคนอ้วนล้วนเต็มไปด้วยไขมัน, Thai Definition: บริเวณหน้าท้อง, Notes: (ปาก)
อุทร(n) abdomen, See also: belly, Syn. ท้อง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ท้อง(n) abdomen, See also: stomach, belly, Syn. ครรภ์, นาภี, Example: ชูชกกินมากเสียจนท้องแตกตาย, Thai Definition: ส่วนของร่างกายด้านหน้า ตั้งแต่ลิ้นปี่จนถึงกระดูกเชิงกราน มีสะดืออยู่ตรงกลาง มีกระเพาะ สำไส้เล็ก และสำไส้ใหญ่อยู่ภายใน
ช่องท้อง(n) abdomen, See also: abdominal, Syn. ท้อง, Thai Definition: ส่วนของร่างกายด้านหน้า ตั้งแต่ลิ้นปี่จนถึงกระดูกเชิงกราน มีสะดืออยู่ตรงกลาง มีกระเพาะ สำไส้เล็ก และสำไส้ใหญ่อยู่ภายใน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องท้อง[chǿngthøng] (n) EN: abdomen  FR: abdomen [m]
กระเพาะ[kraphǿ] (n) EN: stomach ; bowels ; belly ; abdomen  FR: estomac [m]
พุง[phung] (n) EN: belly ; stomach ; abdomen  FR: ventre [m] ; abdomen [m]
ท้อง[thøng] (n) EN: abdomen ; belly ; stomach  FR: ventre [m] ; abdomen [m] ; bedaine (fam.) [f] ; bide (fam.) [m] ; brioche (fam.) [f] ; panse (fam.) [f] ; bedon (fam.) [m] ; bidon (fam.) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ABDOMEN AE0 B D OW1 M AH0 N
ABDOMEN AE1 B D AH0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abdomen (n) ˈæbdəmən (a1 b d @ m @ n)
abdomens (n) ˈæbdəmənz (a1 b d @ m @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fù, ㄈㄨˋ, ] abdomen; stomach; belly, #4,582 [Add to Longdo]
腹部[fù bù, ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ, ] abdomen; belly; flank, #6,759 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
腹部[ふくぶ, fukubu] TH: บริเวณท้อง  EN: abdomen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdomen {m}; Bauch {m} [med.]abdomen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下っ腹[したっぱら, shitappara] (n) abdomen; stomach; under parts; (P) [Add to Longdo]
下腹[かふく;したはら;したばら, kafuku ; shitahara ; shitabara] (n) abdomen; stomach; lower parts; under parts [Add to Longdo]
下腹部[かふくぶ, kafukubu] (n) abdomen [Add to Longdo]
開腹[かいふく, kaifuku] (n,vs) making a surgical incision in the abdomen [Add to Longdo]
急性腹症[きゅうせいふくしょう, kyuuseifukushou] (n) acute abdomen; stomach problem requiring immediate surgery [Add to Longdo]
小腹[こばら, kobara] (n) belly; abdomen [Add to Longdo]
[どう, dou] (n) (1) trunk; torso; body; abdomen; waist; (2) plastron (in kendo); touching the plastron (kimari-te in kendo); (3) frame (of a drum, etc.); sound box (of a shamisen, etc.); hull (of a ship); (P) [Add to Longdo]
腹(P);肚[はら, hara] (n) (1) abdomen; belly; stomach; (2) one's mind; one's real intentions; one's true motive; (3) loop (physics); (suf,ctr) (4) counter for hard roe; (P) [Add to Longdo]
腹囲[ふくい, fukui] (n) girth of the abdomen [Add to Longdo]
腹部[ふくぶ, fukubu] (n,adj-no) abdomen; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abdomen
   n 1: the region of the body of a vertebrate between the thorax
      and the pelvis [syn: {abdomen}, {venter}, {stomach},
      {belly}]
   2: the cavity containing the major viscera; in mammals it is
     separated from the thorax by the diaphragm [syn: {abdominal
     cavity}, {abdomen}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top