ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abc

EY1 B IY2 S IY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abc-, *abc*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ABC of something(idm) หลักเบื้องต้นของบางสิ่ง, See also: ข้อมูลพื้นฐานของบางสิ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ABC artศิลปะเบื้องต้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abcAccording to the ABC news, another jet-liner was hi-jacked in the Middle East.
abcAny industrial property rights relating to the Product Specification shall belong to ABC Inc.
abcI don't know the ABC of business.
abcI'm a holder of ABC Travel Insurance.
abcIn this case, promptly return the unopened media package to ABC for a full refund.
abcMr Gardner of ABC Corporation is staying at the Marriott Hotel during Feb 20-27, and would like very much to meet with you.
abcThe ABC company is in the red again.
abcThis is the ABC.
abcToday's performance of the ABC Symphony Orchestra fell short of my expectations.
abcWelcome to the management team at ABC Japan.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝี[fī] (n) EN: abscess ; boil ; pock ; pustule ; furuncle  FR: abcès [m] ; pustule [f] ; furoncle [m] ; anthrax [m]
เป็นฝี[pen fī] (n) EN: abscess  FR: abcès [m]
ตุ่ม[tum] (n) EN: small boil ; pimple ; sore ; small skin protuberance  FR: pustule [f] ; abcès [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ABC EY1 B IY2 S IY2
ABCO AE1 B K OW0
ABCS EY1 B IY2 S IY2 Z
ABC'S EY1 B IY2 S IY2 Z
ABCOTEK AE1 B K OW0 T EH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ABC (n) ˌɛɪbˌiːsˈiː (ei2 b ii2 s ii1)
ABCs (n) ˌɛɪbˌiːsˈiːz (ei2 b ii2 s ii1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美国广播公司[Měi guó guǎng bō gōng sī, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 广 / ] ABC (American Broadcasting Corporation), #39,774 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Essstäbchen(n) |das, pl. Essstäbchen| ตะเกียบ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ABC-Regeln {pl}rules for alphabetical arrangement [Add to Longdo]
Abc-Schütze {m}abecedarian [Add to Longdo]
ABC-Waffen {pl}; atomare, biologische und chemische Waffen [mil.]nuclear, biological, and chemical weapons [Add to Longdo]
Lagerhaltung nach ABC-KlassifikationABC inventory control system [Add to Longdo]
Amerikanische RundfunkgesellschaftABC : American Broadcast Company [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
伊呂波[いろは(P);イロハ, iroha (P); iroha] (n) (1) (uk) traditional ordering of the Japanese syllabary; (2) fundamentals; the ABCs of ...; (P) [Add to Longdo]
甲乙丙[こうおつへい, kouotsuhei] (n) ABC; 1, 2 and 3 [Add to Longdo]
初歩[しょほ, shoho] (n,adj-no) basics; rudiments; elements; ABCs of ...; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ABC
   n 1: the elementary stages of any subject (usually plural); "he
      mastered only the rudiments of geometry" [syn: {rudiment},
      {first rudiment}, {first principle}, {alphabet}, {ABC},
      {ABC's}, {ABCs}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top