ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abash

AH0 B AE1 SH   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abash-, *abash*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abash[VT] ทำให้อาย, See also: ทำให้ขวยเขิน, Syn. embarrass, disconcert
abashment[N] การทำให้อาย, Syn. embarrassment, shame

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abash(อะแบช') vt. ทำให้อาย, ทำให้ขวยเขิน -abashedly adv. -abashedness n. -abashment n., Syn. shame, confuse
calabashn. พืชน้ำเต้า,น้ำเต้าต้นน้ำเต้า
unabashed(อันอะแบ?ทฺ') adj. ไม่อาย,ไม่สะทกสะท้าน,ไม่กระดากใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
abash(vt) ทำให้เขิน,ทำให้อาย,ทำให้ประหม่า
abashed(adj) อาย,ประหม่า,ขวยเขิน,สะเทิ้นอาย
calabash(n) น้ำเต้า
unabashed(adj) ไม่สะทกสะท้าน,ไม่อาย,ไม่กระดากใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Why do you come to my work place and make me feel abashed?" would be much better."ทำไมต้องมาที่ทำงานฉัน แถมยังทำให้ฉันต้องอับอายด้วยหล่ะ?" จะดีกว่ามั้ง Episode #1.2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abashI feel abashed at my mistake.
abashI was abashed when my mistakes were pointed out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความละอายใจ[N] shame, See also: abashment, embarrassment, ignominy, mortification, mortification, Example: บางครั้งเราเกิดความละอายใจเมื่อเรารู้สึกว่าผู้อื่นมองเห็นส่วนไม่ดีของตัวเรา, Thai definition: ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ, ความสำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้
เขิน[V] shy, See also: abash, embarrass, Syn. อาย, กระดาก, ขวยเขิน, เคอะเขิน, Ant. หน้าด้าน, Example: เจ้าสาวเขินเจ้าบ่าวเมื่อเพื่อนๆ ขอร้องให้หอมแก้ม, Thai definition: วางหน้าไม่สนิทหรือเข้ากันไม่สนิทเพราะรู้สึกกระดากอาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
ขวย[v.] (khūay) EN: be embarrassed ; be abashed ; be fazed   
เก้อ[adj.] (koē) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; fazed   
กระดาก[adj.] (kradāk) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed   FR: honteux ; embarrassé
ละอาย[X] (la-āi) EN: abashed ; ashamed ; feel shame   FR: honteux ; déconcerté ; confus ; gêné
ตีนเป็ดฝรั่ง [n. exp.] (tīnpet farang) EN: Cruz, Gourd tree ; Mexican calabash ; Morra ; Tecomate   
ตกประหม่า[v.] (tokpramā) EN: be flurried ; be abashed ; be stunned ; be flabbergasted ; be fearful ; be timid   

CMU English Pronouncing Dictionary
ABASH    AH0 B AE1 SH
ABASHED    AH0 B AE1 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abash    (v) ˈəbˈæʃ (@1 b a1 sh)
abashed    (v) ˈəbˈæʃt (@1 b a1 sh t)
abashes    (v) ˈəbˈæʃɪz (@1 b a1 sh i z)
abashing    (v) ˈəbˈæʃɪŋ (@1 b a1 sh i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使羞愧[shǐ xiū kuì, ㄕˇ ㄒㄧㄡ ㄎㄨㄟˋ, 使] abash [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
岡場所[おかばしょ, okabasho] (n) red-light district [Add to Longdo]
臆面もない[おくめんもない, okumenmonai] (adj-i) bold; audacious; impudent; unashamed; unabashed [Add to Longdo]
臆面もなく[おくめんもなく, okumenmonaku] (adv) boldly; audaciously; impudently; unashamedly; unabashedly [Add to Longdo]
蚊柱[かばしら, kabashira] (n) mosquito swarm [Add to Longdo]
間誤付かせる(ateji)[まごつかせる, magotsukaseru] (v1) (uk) (See 間誤付く) to fluster; to abash; to befuddle [Add to Longdo]
間柱[まばしら, mabashira] (n) stud; puncheon [Add to Longdo]
空箸[そらばし, sorabashi] (n) touching a food with one's chopsticks, then removing them without taking it (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
桁橋[けたばし, ketabashi] (n) girder bridge [Add to Longdo]
三日ばしか;三日麻疹[みっかばしか, mikkabashika] (n) (col) (See 風疹) rubella; German measles; three day measles [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
束指標[たばしひょう, tabashihyou] bundle index [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  abash
      v 1: cause to be embarrassed; cause to feel self-conscious [syn:
           {embarrass}, {abash}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top