ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abasement

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abasement-, *abasement*
English-Thai: Nontri Dictionary
abasement(n) การลดตัว,การถ่อมตัว,การน้อม,การเสื่อมศักดิ์

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abasement (n) ˈəbˈɛɪsmənt (@1 b ei1 s m @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verfall {m}; Niedergang {m} | moralischer Verfallabasement | abasement of morality [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
失墜[しっつい, shittsui] (n,vs) abasement; fall; forfeiture; sinking (in people's estimation); (P) [Add to Longdo]
卑下[ひげ, hige] (n,vs,adj-no) self-abasement; humility; self-depreciation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abasement
   n 1: a low or downcast state; "each confession brought her into
      an attitude of abasement"- H.L.Menchken [syn: {abasement},
      {degradation}, {abjection}]
   2: depriving one of self-esteem [syn: {humiliation},
     {abasement}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top