ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abandoned

AH0 B AE1 N D AH0 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abandoned-, *abandoned*, abandon, abandone
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
self-abandonedadj. คำนึงถึงตัวเองเป็นใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อยปละละเลย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abandoned callการเรียกถูกยกเลิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abandoned childrenเด็กที่ถูกทอดทิ้ง [TU Subject Heading]
Abandoned Wellการสละทิ้งหลุมเจาะ, Example: การสละทิ้งหลุมเจาะ เนื่องจากเป็นหลุมแห้งไม่พบปิโตร [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abandonedAll these notions I have long since abandoned.
abandonedBecause of the bad weather, any thought of sight-seeing in the city was abandoned.
abandonedHe abandoned all hope.
abandonedHe abandoned himself to grief.
abandonedHe abandoned his family.
abandonedHe abandoned his family and went to live in Tahiti.
abandonedHe abandoned hope of becoming doctor.
abandonedHe abandoned socialism.
abandonedHe abandoned the idea.
abandonedHe abandoned the plan.
abandonedHe found a dog abandoned in the wood.
abandonedHe hid in an abandoned building.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้าง(adj) deserted, See also: abandoned, desolate, uninhabited, forsaken, vacant, tenantless, empty, unoccupied, Syn. ว่างเปล่า, Example: โรงน้ำแข็งเก่าที่เลิกกิจการไปแล้ว ถูกทิ้งไว้เป็นบ้านร้าง อยู่ติดกับชายทะเล, Thai Definition: ลักษณะของการปราศจากผู้คน
กำพร้า(adj) orphaned, See also: abandoned, helpless, bereaved, Example: ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การแตกแยกของครอบครัวทำให้มีเด็กกำพร้าและเด็กไม่มีผู้เลี้ยงดูมากขึ้น, Thai Definition: ไร้บิดาหรือมารดาเลี้ยงดูแต่เด็ก
เมืองร้าง(n) deserted town, See also: abandoned town, unoccupied town, Example: เมืองกลายเป็นเมืองร้างเมื่ออยู่ภาวะสงคราม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำพร้า[kamphrā] (adj) EN: orphaned ; abandoned ; helpless ; bereaved  FR: orphelin ; abandonné
ร้าง[rāng] (adj) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied  FR: désert ; abandonné
ทิ้งร้าง[thingrāng] (adj) EN: deserted ; abandoned

CMU English Pronouncing Dictionary
ABANDONED AH0 B AE1 N D AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abandoned (v) ˈəbˈændənd (@1 b a1 n d @ n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
熟荒[shú huāng, ㄕㄨˊ ㄏㄨㄤ, ] abandoned land, #257,943 [Add to Longdo]
弃樱[qì yīng, ㄑㄧˋ ㄧㄥ, / ] abandoned baby [Add to Longdo]
罢论[bà lùn, ㄅㄚˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] abandoned idea [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺棄貨物[いきかもつ, ikikamotsu] (n) abandoned goods [Add to Longdo]
姥捨て山[うばすてやま, ubasuteyama] (n) mountain where old women were abandoned [Add to Longdo]
干物女[ひものおんな, himonoonna] (n) woman who while young has abandoned love [Add to Longdo]
棄民[きみん, kimin] (n) abandoned people (people left to fend for themselves after a war or natural disaster) [Add to Longdo]
耕作放棄地[こうさくほうきち, kousakuhoukichi] (exp) fields and rice paddies that have been abandoned and are no longer cultivated [Add to Longdo]
荒地;荒れ地[あれち;こうち(荒地), arechi ; kouchi ( arechi )] (n) (1) wasteland; wilderness; abandoned land; devastated land; (2) The Wasteland (poem by T.S. Eliot) [Add to Longdo]
捨て子(P);棄児;棄子;捨子[すてご(P);きじ(棄児), sutego (P); kiji ( ki ji )] (n) abandoned child; foundling; (P) [Add to Longdo]
捨猫(io);捨て猫[すてねこ, suteneko] (n) abandoned (stray) cat [Add to Longdo]
長岡京[ながおかきょう;ながおかのみやこ, nagaokakyou ; nagaokanomiyako] (n) (See 平安京) Japanese capital founded by emperor Kammu in 784, but abandoned 10 years later in favour of Heian [Add to Longdo]
逃散[ちょうさん;とうさん, chousan ; tousan] (n) fleeing in all directions; (in Japanese history, a reference to) farmers who abandoned their fields and fled to the cities or other districts to evade onerous taxes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abandoned
   adj 1: forsaken by owner or inhabitants ; "weed-grown yard of an
       abandoned farmhouse" [syn: {abandoned}, {derelict},
       {deserted}]
   2: free from constraint; "an abandoned sadness born of grief"-
     Liam O'Flaherty

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top