ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abandon

AH0 B AE1 N D AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abandon-, *abandon*
Possible hiragana form: あばんどん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abandon(n) การปลดปล่อย, See also: การปลดปล่อยอารมณ์
abandon(vt) ทิ้ง, See also: เลิก, ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ผละ, จากไป, Syn. quit, give up, foreswear, renounce, relinquish;, Ant. constraint, restraint
abandon(vt) ปล่อยตามอารมณ์
abandon to(phrv) ปล่อยให้ (ตัวเองหรือบางสิ่ง) จมอยู่กับ, See also: จมอยู่กับ
abandonment(n) การทอดทิ้ง, See also: การละทิ้ง, การสละ, Syn. desertion, defection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
self-abandonedadj. คำนึงถึงตัวเองเป็นใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
abandon(vt) ละทิ้ง,จากไป,ปล่อย,ยกเลิก
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อยปละละเลย
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abandoned callการเรียกถูกยกเลิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonmentการสละทิ้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonmentการสละ, การละทิ้ง, การทิ้ง, การทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of a plaintการทิ้งฟ้อง (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of a public officeการทิ้งหน้าที่ราชการ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of childrenการทอดทิ้งเด็ก (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of domicileการละทิ้งภูมิลำเนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abandonment policyกรมธรรม์คุ้มครองการเลิกล้ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment policyกรมธรรม์คุ้มครองการเลิกล้ม (ก. ประกันภัย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abandoned childrenเด็กที่ถูกทอดทิ้ง [TU Subject Heading]
Abandoned Wellการสละทิ้งหลุมเจาะ, Example: การสละทิ้งหลุมเจาะ เนื่องจากเป็นหลุมแห้งไม่พบปิโตร [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abandonAbandon a city to a conqueror.
abandonAbandoning that plan can't be helped.
abandonAbandon law for art.
abandonAbandon ship!
abandonAll hands, abandon ship!
abandonAll these notions I have long since abandoned.
abandonBecause of the bad weather, any thought of sight-seeing in the city was abandoned.
abandonDrink with abandon.
abandonHe abandoned all hope.
abandonHe abandoned himself to grief.
abandonHe abandoned his family.
abandonHe abandoned his family and went to live in Tahiti.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลิกกัน(v) terminate (the relationship), See also: abandon/desert (one's wife or husband), Syn. เลิก, เลิกร้าง, Ant. คบกัน, Example: คู่รักส่วนใหญ่เลิกกันเพราะพื้นฐานทางสังคมของแต่ละฝ่ายต่างกันมาก, Thai Definition: เลิกเป็นคู่รักหรือสามีภรรยา
ร้าง(adj) deserted, See also: abandoned, desolate, uninhabited, forsaken, vacant, tenantless, empty, unoccupied, Syn. ว่างเปล่า, Example: โรงน้ำแข็งเก่าที่เลิกกิจการไปแล้ว ถูกทิ้งไว้เป็นบ้านร้าง อยู่ติดกับชายทะเล, Thai Definition: ลักษณะของการปราศจากผู้คน
ละทิ้ง(v) leave, See also: abandon, forsake, strand, Syn. ทอดทิ้ง, Ant. เอาใจใส่, ดูแล, Example: ซึ่งการที่สามีละทิ้งภรรยาเป็นภาระแก่สังคมอย่างมาก, Thai Definition: ทิ้งไว้ไม่กลับมาเกี่ยวข้องอีก
สละ(v) leave, See also: abandon, discard, forsake, relinquish, cast off, Syn. ผละออก, ละทิ้ง, ละวาง, Example: เราจำเป็นต้องสละเรือทิ้งไว้ที่นั่น เพราะไม่มีทางเลือกใดที่ดีกว่านั้น
ปล่อยปละละเลย(v) neglect, See also: abandon, leave, be careless, Syn. เพิกเฉย, ทอดทิ้ง, Example: ถ้าพ่อแม่ปล่อยปละละเลยเด็ก เด็กจะสามารถสร้างความรู้สึกว่าตนเองเป็นอิสระ, Thai Definition: ไม่เอาใจใส่
ปล่อยเกาะ(v) leave, See also: abandon, forsake, Syn. ลอยแพ, ละทิ้ง, Example: ชาวบ้านเหมือนโดนปล่อยเกาะในหน้าฝนเพราะเสบียงอาหารขาดแคลน, Thai Definition: ปล่อยให้ตกอยู่ในที่ลำบาก หรือในสถานการณ์ที่ลำบากเพียงลำพัง, Notes: (ปาก)
พิสัช(v) discard, See also: abandon, Syn. สละ, ทิ้ง
เริด(v) be unfinished, See also: abandon half-way, Syn. ค้างอยู่, Example: เขาแหงนหน้าเริด อ้าปากกว้าง จนน้ำลาย ที่ไหลย้อยออกมากระเซ็น, Thai Definition: ค้างอยู่
เริด(v) part, See also: abandon, forsaken, separate, Syn. เริดร้าง, Thai Definition: จาก หรือพรากไปกลางคัน
เริดร้าง(v) leave, See also: abandon, forsake, Syn. ละทิ้ง, ทิ้งไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กเก็บตก[dek keptok] (n, exp) FR: enfant abandonné [m]
จากไป[jāk pai] (v) EN: depart ; leave ; go away from ; abandon  FR: partir ; quitter
กำพร้า[kamphrā] (adj) EN: orphaned ; abandoned ; helpless ; bereaved  FR: orphelin ; abandonné
การจงใจละทิ้ง[kān jongjai lathing] (n, exp) EN: voluntary abandonment
การละทิ้ง[kān lathing] (n) EN: abandonment ; leave ; desertion ; waiver  FR: abandon [m]
การละทิ้งภูมิลำเนา[kān lathing phūmlamnao = kān lathing phūmilamnao] (n, exp) EN: abandonment of domicile  FR: abandon du domicile [m]
การลดหย่อน[kān lotyǿn] (n) EN: abatement ; lenience ; leniency ; mitigation ; alleviation ; abandonment
การสละ[kān sala] (n) EN: abandonment  FR: abnégation [f]
การทิ้ง[kān thing] (n) EN: abandonment ; desertion  FR: abandon [m]
การทิ้งฟ้อง[kān thing føng] (n, exp) EN: abandonment of an action ; abandonment of a plaint

CMU English Pronouncing Dictionary
ABANDON AH0 B AE1 N D AH0 N
ABANDONS AH0 B AE1 N D AH0 N Z
ABANDONED AH0 B AE1 N D AH0 N D
ABANDONING AH0 B AE1 N D AH0 N IH0 NG
ABANDONMENT AH0 B AE1 N D AH0 N M AH0 N T
ABANDONMENTS AH0 B AE1 N D AH0 N M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abandon (v) ˈəbˈændən (@1 b a1 n d @ n)
abandons (v) ˈəbˈændənz (@1 b a1 n d @ n z)
abandoned (v) ˈəbˈændənd (@1 b a1 n d @ n d)
abandoning (v) ˈəbˈændənɪŋ (@1 b a1 n d @ n i ng)
abandonment (n) ˈəbˈændənmənt (@1 b a1 n d @ n m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
背弃[bèi qì, ㄅㄟˋ ㄑㄧˋ, / ] abandon; desert; renounce, #36,916 [Add to Longdo]
摈弃[bìn qì, ㄅㄧㄣˋ ㄑㄧˋ, / ] abandon; discard; cast away, #44,575 [Add to Longdo]
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, ] abandon; distant, #54,137 [Add to Longdo]
离弃[lí qì, ㄌㄧˊ ㄑㄧˋ, / ] abandon, #56,144 [Add to Longdo]
熟荒[shú huāng, ㄕㄨˊ ㄏㄨㄤ, ] abandoned land, #257,943 [Add to Longdo]
弃樱[qì yīng, ㄑㄧˋ ㄧㄥ, / ] abandoned baby [Add to Longdo]
罢论[bà lùn, ㄅㄚˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] abandoned idea [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
abandonner(vt) ละ, ทิ้ง Les algériens ont abandonné leurs maisons pendant la guerre. ยอมแพ้ Les joueurs ont abandonné au premier mi-temps., Syn. renoncer, céder

Japanese-English: EDICT Dictionary
お流れ[おながれ, onagare] (n) cancellation; abandonment [Add to Longdo]
ほっぽらかす[hopporakasu] (v5s,vt) to neglect; to abandon [Add to Longdo]
ほっぽり出す[ほっぽりだす, hopporidasu] (v5s,vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect [Add to Longdo]
委ねる[ゆだねる, yudaneru] (v1,vt) to entrust to; to devote oneself to; to abandon oneself to; (P) [Add to Longdo]
委付[いふ, ifu] (n,vs) abandonment (rights, property) [Add to Longdo]
委付者[いふしゃ, ifusha] (n) abandoner (in securities, etc.) [Add to Longdo]
委付通知書[いふつうちしょ, ifutsuuchisho] (n) notice of abandonment (of securities, etc.) [Add to Longdo]
遺棄(P);委棄[いき, iki] (n,vs) abandonment; desertion; relinquishment; (P) [Add to Longdo]
遺棄貨物[いきかもつ, ikikamotsu] (n) abandoned goods [Add to Longdo]
遺棄罪[いきざい, ikizai] (n) abandonment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abandon
   n 1: the trait of lacking restraint or control; reckless freedom
      from inhibition or worry; "she danced with abandon" [syn:
      {abandon}, {wantonness}, {unconstraint}]
   2: a feeling of extreme emotional intensity; "the wildness of
     his anger" [syn: {wildness}, {abandon}]
   v 1: forsake, leave behind; "We abandoned the old car in the
      empty parking lot"
   2: give up with the intent of never claiming again; "Abandon
     your life to God"; "She gave up her children to her ex-
     husband when she moved to Tahiti"; "We gave the drowning
     victim up for dead" [syn: {abandon}, {give up}]
   3: leave behind empty; move out of; "You must vacate your office
     by tonight" [syn: {vacate}, {empty}, {abandon}]
   4: stop maintaining or insisting on; of ideas or claims; "He
     abandoned the thought of asking for her hand in marriage";
     "Both sides have to give up some claims in these
     negotiations" [syn: {abandon}, {give up}]
   5: leave someone who needs or counts on you; leave in the lurch;
     "The mother deserted her children" [syn: {abandon},
     {forsake}, {desolate}, {desert}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top