ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aba

EY2 B IY2 EY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aba-, *aba*
Possible hiragana form: あば
Longdo Dictionary ภาษา ฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
abatteur(n) lopper, person or thing that lops, person who prunes trees or plants

English-Thai: Longdo Dictionary
chabad(n) ย่อมาจากคำว่า Chabad House เป็นสถานนมัสการของชาวยิวนิกาย Chabad Lubavitch ซึ่งมีลักษณะกึ่งโรงแรม, Syn. Synagouge
seabass(n) ปลากะพง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aback(adv) งงงวย
aback(adv) ถอยหลัง, Syn. back, backward
abaft(prep) ข้างหลัง, Syn. behind
abaft(adv) ข้างหลัง
abaft(prep) ไปทางข้างหลัง, See also: ไปทางท้าย, ไปทางท้ายเรือ
abase(vt) ทำให้เสียเกียรติ, See also: ทำให้รู้สึกต้อยต่ำ, Syn. demean
abash(vt) ทำให้อาย, See also: ทำให้ขวยเขิน, Syn. embarrass, disconcert
abate(vt) ทำให้น้อยลง, See also: บรรเทา, เบาบาง, Syn. reduce, lower, lighten
abate(vt) ทำให้สิ้นสุด, Syn. end, stop, terminate
abate(vi) น้อยลง, See also: ลดลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
abaca(อาบา' คะ, อา' บาคะ) n. พืชจำพวก Musa textilis ในฟิลิปปินส์ ใช้ในการทำเชือก
abaci(แอบ' บะไซ) n. พหูพจน์ของ abacus
aback(อะแบค') adj.,adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)
abacus(แอบ'บะเคิส, อะแบค'เคิส) (pl. abacuses, abaci) ลูกคิด, Syn. counting board
abaft(อะแบฟทฺ', อะบาฟทฺ') prep.,adv. ไปทางข้างหลัง, ไป ทางท้าย,ไปทางท้ายเรือ
abalone(แอบ' บะโลน) n. หอยทากขนาดใหญ่จำพวก Haliotis เป็นแหล่งของมุก เนื้อของมันใช้เป็นอาหาร., Syn. ear shell, sea ear
abampere(แอ๊บแอ็ม' แพร์) n. 10 แอมป์
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
abase(อะเบส') vt., adj. น้อม,ทำให้ลดตำแหน่ง, ถ่อมตัวลง, ระงับ, อ่อน, เบา -abasement (n.), Syn. disconcert, discourage, shame, confound, embarrass, confuse

English-Thai: Nontri Dictionary
aback(adv) ทางด้านหลัง,ผงะ,งง,ถอยหลัง
abacus(n) ลูกคิด
abandon(vt) ละทิ้ง,จากไป,ปล่อย,ยกเลิก
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อยปละละเลย
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
abase(vt) ลดต่ำ,ถ่อมตัว,น้อม,เสื่อมศักดิ์
abasement(n) การลดตัว,การถ่อมตัว,การน้อม,การเสื่อมศักดิ์
abash(vt) ทำให้เขิน,ทำให้อาย,ทำให้ประหม่า
abashed(adj) อาย,ประหม่า,ขวยเขิน,สะเทิ้นอาย
abate(vi) บรรเทา,ลดน้อยลง,เบาบาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abacterialไร้แบคทีเรีย, ไร้บัคเตรี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abactionการลักต้อนปศุสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abactorผู้ลักต้อนปศุสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abacusแป้นหัวเสา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abacusลูกคิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
abaissement๑. การทำให้ต่ำลง, การกด๒. การกดต้อแก้วตา, การกดต้อกระจก [มีความหมายเหมือนกับ cataractopiesis; couching] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abanare (L.)เปิดเผยการกระทำความผิดอาญาที่ซ่อนเร้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandoned callการเรียกถูกยกเลิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonmentการสละทิ้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonmentการสละ, การละทิ้ง, การทิ้ง, การทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abacusลูกคิด [TU Subject Heading]
Abalone cultureการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ [TU Subject Heading]
Abalonesหอยเป๋าฮื้อ [TU Subject Heading]
Abandoned childrenเด็กที่ถูกทอดทิ้ง [TU Subject Heading]
Abandoned Wellการสละทิ้งหลุมเจาะ, Example: การสละทิ้งหลุมเจาะ เนื่องจากเป็นหลุมแห้งไม่พบปิโตร [ปิโตรเลี่ยม]
ABAP/4 (Computer program language)เอบีเอพี/4 (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Abateอะเบท, สารเคมี [การแพทย์]
Abatement (of Pollution)การลดมลพิษ, Example: การทำให้ผลกระทบหรือเหตุรำคาญด้านสิ่งแวด ล้อมลดลง โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือโดยใช้อุปกรณ์ หรือทั้งสองอย่าง [สิ่งแวดล้อม]
Abattoirsโรงฆ่าสัตว์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
abalone(n) หอยเป๋าฮื้อ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm having a little trouble accessing a group file code without a partner-level ABA dodge.รหัสของแฟ้มรวม ที่หลบเลี่ยงจากการตรวจสอบของเอบีเอ Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abaAbandon a city to a conqueror.
abaAbandoning that plan can't be helped.
abaAbandon law for art.
abaAbandon ship!
abaAll hands, abandon ship!
abaAll these notions I have long since abandoned.
abaBecause of the bad weather, any thought of sight-seeing in the city was abandoned.
abaDrink with abandon.
abaHe abandoned all hope.
abaHe abandoned himself to grief.
abaHe abandoned his family.
abaHe abandoned his family and went to live in Tahiti.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลิกกัน(v) terminate (the relationship), See also: abandon/desert (one's wife or husband), Syn. เลิก, เลิกร้าง, Ant. คบกัน, Example: คู่รักส่วนใหญ่เลิกกันเพราะพื้นฐานทางสังคมของแต่ละฝ่ายต่างกันมาก, Thai Definition: เลิกเป็นคู่รักหรือสามีภรรยา
ลดเกียรติ(v) abase, Syn. ลดฐานะ, Example: เขาถือว่าหัวหน้าลดเกียรติเขาที่ให้เขามาทำงานกุลีแบบนี้, Thai Definition: ทำให้ชื่อเสียงฐานะลดต่ำลงกว่าที่เคยเป็น
ร้าง(adj) deserted, See also: abandoned, desolate, uninhabited, forsaken, vacant, tenantless, empty, unoccupied, Syn. ว่างเปล่า, Example: โรงน้ำแข็งเก่าที่เลิกกิจการไปแล้ว ถูกทิ้งไว้เป็นบ้านร้าง อยู่ติดกับชายทะเล, Thai Definition: ลักษณะของการปราศจากผู้คน
ส่าง(v) abate, See also: decrease, subside, relieve, ease, Syn. บรรเทา, ทุเลา, Example: ไข้ส่างลงจากเมื่อคืนมาก
ละทิ้ง(v) leave, See also: abandon, forsake, strand, Syn. ทอดทิ้ง, Ant. เอาใจใส่, ดูแล, Example: ซึ่งการที่สามีละทิ้งภรรยาเป็นภาระแก่สังคมอย่างมาก, Thai Definition: ทิ้งไว้ไม่กลับมาเกี่ยวข้องอีก
สละ(v) leave, See also: abandon, discard, forsake, relinquish, cast off, Syn. ผละออก, ละทิ้ง, ละวาง, Example: เราจำเป็นต้องสละเรือทิ้งไว้ที่นั่น เพราะไม่มีทางเลือกใดที่ดีกว่านั้น
ความละอายใจ(n) shame, See also: abashment, embarrassment, ignominy, mortification, mortification, Example: บางครั้งเราเกิดความละอายใจเมื่อเรารู้สึกว่าผู้อื่นมองเห็นส่วนไม่ดีของตัวเรา, Thai Definition: ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ, ความสำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้
เขิน(v) shy, See also: abash, embarrass, Syn. อาย, กระดาก, ขวยเขิน, เคอะเขิน, Ant. หน้าด้าน, Example: เจ้าสาวเขินเจ้าบ่าวเมื่อเพื่อนๆ ขอร้องให้หอมแก้ม, Thai Definition: วางหน้าไม่สนิทหรือเข้ากันไม่สนิทเพราะรู้สึกกระดากอาย
ค่อยยังชั่ว(v) improve, See also: abate, remit, let up, ease, alleviate, mitigate, assuage, Syn. ดีขึ้น, ทุเลา, บรรเทา, Ant. เลวลง, Example: ผมตะโกนอยู่ในใจ ได้กระตุ้นความรู้สึกอย่างนี้แล้วค่อยยังชั่วหน่อย
ปล่อยปละละเลย(v) neglect, See also: abandon, leave, be careless, Syn. เพิกเฉย, ทอดทิ้ง, Example: ถ้าพ่อแม่ปล่อยปละละเลยเด็ก เด็กจะสามารถสร้างความรู้สึกว่าตนเองเป็นอิสระ, Thai Definition: ไม่เอาใจใส่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊ด คาราบาว[Aēt Khārābāo] (n, prop) EN: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)  FR: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)
อาย[āi] (adj) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed  FR: timide ; gêné ; embarrassé
ใบยา[bai yā] (n, exp) EN: tobacco leaf  FR: feuille de tabac [f]
ใบยาสูบ[bai yāsūp] (n, exp) EN: tobacco leaf  FR: feuille de tabac [f]
บรรเทา[banthao] (v) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce  FR: soulager ; apaiser ; diminuer
เบา[bao] (v) EN: slow down ; decelerate ; retard ; slow up ; lessen ; abate  FR: ralentir ; baisser ; diminuer
ชาด[chāt] (n) EN: cinnabar ; annatto ; rouge ; vermilion ; bright red ; maroon
ชมพู่[chomphū] (n) EN: rose apple  FR: jambose [f] ; pomme de rose [f] ; prune de Malabar [f]
เด็กเก็บตก[dek keptok] (n, exp) FR: enfant abandonné [m]
ฟันต้นไม้[fan tonmāi] (v) EN: cut down trees  FR: abattre un arbre ; couper un arbre

CMU English Pronouncing Dictionary
ABA EY2 B IY2 EY1
ABAD AH0 B AA1 D
ABADI AH0 B AE1 D IY0
ABAIR AH0 B EH1 R
ABACO AE1 B AH0 K OW2
ABACK AH0 B AE1 K
ABARE AA0 B AA1 R IY0
ABABA AA1 B AH0 B AH0
ABABA AH0 B AA1 B AH0
ABASH AH0 B AE1 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abaci (n) ˈæbəsaɪ (a1 b @ s ai)
aback (a) ˈəbˈæk (@1 b a1 k)
abaft (a) ˈəbˈaːft (@1 b aa1 f t)
abase (v) ˈəbˈɛɪs (@1 b ei1 s)
abash (v) ˈəbˈæʃ (@1 b a1 sh)
abate (v) ˈəbˈɛɪt (@1 b ei1 t)
abacus (n) ˈæbəkəs (a1 b @ k @ s)
abased (v) ˈəbˈɛɪst (@1 b ei1 s t)
abases (v) ˈəbˈɛɪsɪz (@1 b ei1 s i z)
abated (v) ˈəbˈɛɪtɪd (@1 b ei1 t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bào, ㄅㄠˋ, / ] abalone; surname Bao, #17,720 [Add to Longdo]
鲍鱼[bào yú, ㄅㄠˋ ㄩˊ, / ] abalone, #23,105 [Add to Longdo]
算盘[suàn pán, ㄙㄨㄢˋ ㄆㄢˊ, / ] abacus, #24,966 [Add to Longdo]
背弃[bèi qì, ㄅㄟˋ ㄑㄧˋ, / ] abandon; desert; renounce, #36,916 [Add to Longdo]
摈弃[bìn qì, ㄅㄧㄣˋ ㄑㄧˋ, / ] abandon; discard; cast away, #44,575 [Add to Longdo]
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, ] abandon; distant, #54,137 [Add to Longdo]
离弃[lí qì, ㄌㄧˊ ㄑㄧˋ, / ] abandon, #56,144 [Add to Longdo]
阿巴[Ā bā, ㄚ ㄅㄚ, ] Aba, southeast Nigerian city; Aba, the Lisu 傈僳 word for grandfather, #86,976 [Add to Longdo]
熟荒[shú huāng, ㄕㄨˊ ㄏㄨㄤ, ] abandoned land, #257,943 [Add to Longdo]
使羞愧[shǐ xiū kuì, ㄕˇ ㄒㄧㄡ ㄎㄨㄟˋ, 使] abash [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
暴く[あばく, abaku] TH: แฉโพย  EN: to disclose
暴く[あばく, abaku] TH: ตีแผ่ทำให้ได้อาย  EN: to divulge
暴く[あばく, abaku] TH: เผยให้รู้  EN: to expose

German-Thai: Longdo Dictionary
Papayabaum(n) |der, pl. Papayabäume| ต้นมะละกอ เช่น Im Hintergrund sind die Bananenstauden sichtbar unten in der Mitte waechst ein neuer Papayabaum.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abarbeiten {n}attention handling [Add to Longdo]
Abarbeitungszeit {f}processing time [Add to Longdo]
Abart {f}subspecies [Add to Longdo]
Abartigkeit {f}kinkiness [Add to Longdo]
abarbeitendworking out [Add to Longdo]
abartig {adj} | eine abartige Fantasiewarped | a warped mind [Add to Longdo]
abartig; abnormal {adj}abnormal [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
abandonner(vt) ละ, ทิ้ง Les algériens ont abandonné leurs maisons pendant la guerre. ยอมแพ้ Les joueurs ont abandonné au premier mi-temps., Syn. renoncer, céder

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
A系;エー系[エーけい, e-kei] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See 秋葉系) Akihabara style; nerdy [Add to Longdo]
DBMS[ディービーエムエス, dei-bi-emuesu] (n) {comp} database management system; DBMS [Add to Longdo]
GABA[ギャバ, gyaba] (n) (See γアミノ酪酸) gamma-aminobutyric acid (GABA) [Add to Longdo]
あいうえお順[あいうえおじゅん, aiueojun] (n) aiueo-order; (table) index based on the kana syllabary order [Add to Longdo]
あぐら鼻;胡坐鼻[あぐらばな, agurabana] (n) snub nose; flat nose with flattened nostrils [Add to Longdo]
あばよ[abayo] (conj,int) good-bye; farewell [Add to Longdo]
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
いざさらば[izasaraba] (exp) (1) (arch) well then, (shall we); well then, (I'll); (2) goodbye [Add to Longdo]
いろは歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アバター[あばたー, abata-] avatar [Add to Longdo]
カバーエリア[かばーえりあ, kaba-eria] coverage area [Add to Longdo]
キーリカバリー[きーりかばりー, ki-rikabari-] key recovery [Add to Longdo]
キャプチャバッファ[きゃぷちゃばっふぁ, kyapuchabaffa] capture buffer [Add to Longdo]
ギガバイト[ぎがばいと, gigabaito] gigabyte [Add to Longdo]
クリアバンド[くりあばんど, kuriabando] clear band [Add to Longdo]
ジャバ制御[じゃばせいぎょ, jabaseigyo] jabber control [Add to Longdo]
スーババイザ[すーばばいざ, su-babaiza] supervisor [Add to Longdo]
スーパバイザコール[すーぱばいざこーる, su-pabaizako-ru] supervisor call [Add to Longdo]
ステム幅整合[ステムはばせいごう, sutemu habaseigou] snap [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
変種[へんしゅ, henshu] Abart, Spielart, Variation [Add to Longdo]
暴く[あばく, abaku] (Geheimnis) verraten, enthuellen, blosslegen [Add to Longdo]
暴れる[あばれる, abareru] wueten, toben, rasen, gewalttaetig_sein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aba
   n 1: a loose sleeveless outer garment made from aba cloth; worn
      by Arabs
   2: a fabric woven from goat hair and camel hair

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 gaberdine
 
 1. palto, aba
 2. ortaçagda bilhassa Musevilerin giydiği bir çeşit kaba ve bol cüppe
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hodden
 
 1. şayak, aba, kalın yünlü kumaş.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 aba
 
 1. aba.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top