ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

a.d.

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -a.d.-, *a.d.*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
A.D.(abbr) ปีคริสต์ศักราช (คำย่อของ Anno Domini), See also: ค.ศ.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.d.abbr. Anno Domini, ในปีคริสต์ศักราช

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The late fourth century A.D. the Roman Empire began to crumble.ในตอนปลายศตวรรษที่ 4 จักรรวรรดิโรมันเริ่มล่มสลาย Agora (2009)
I'm just following protocol. Look, man, whatever. Just call our A.D. He'll sort things out, huh?ฟังนะพวก นายแค่โทรหาเจ้านายเรา แล้วพวกนายก็จะกระจ่างเองแหละ Sex and Violence (2009)
A.d. a.ผู้ช่วยอัยการเขตน่ะ Chapter Two 'Ink' (2009)
She told us that Gellar was working on a theory about an early A.D. cult, the Enesserrette, who believed that the book of revelations was not only a biblical prophecy but some kind of code to bring about the end of the world.เธอบอกเราว่าเกลล่าร์ กำลังศึกษาทฤษฎี... เกี่ยวกับช่วงต้นคริสตศักราช พวกเอเนสเซอเรท ที่เชื่อว่า... พระธรรมวิวรณ์ ไม่ใช่แค่คำพยากรณ์ในไบเบิล... Just Let Go (2011)
Yeah, good night! (* The Pack A.D. performing Take * ) * Take my last breath *ครับ ราตรีสวัสดิ์ ฉันยังได้กลิ่นเขาอยู่ ตื่นได้แล้วจ้า Get Outta My Dreams, Get Into My Mouth (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
a.d.The general use of forks for eating started in the tenth century A.D.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค.ศ.(n) Christian era, See also: A.D., Syn. คริสต์ศักราช, Example: ฉันเกิดเมื่อปี ค.ศ.1964, Thai Definition: จำนวนปีนับตั้งแต่พระเยซูเกิดมา
คริสต์ศักราช(n) Christian Era, See also: A.D., Syn. ค.ศ., Example: นิยายเรื่องนี้เขียนในคริสต์ศักราชที่เท่าไร, Thai Definition: ปีนับตั้งแต่วันสมภพของพระเยซู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค.ศ.[khø.sø.] (n) EN: Christian era ; A.D.  FR: ère chrétienne [f]
คริสต์ศักราช[Khritsakkarāt] (n, prop) EN: Christian Era ; anno domini ; A.D.  FR: ère chrétienne [f]
คริสต์ศตวรรษ[Khrit satawat] (n, exp) EN: century A.D.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
a.D. : außer Dienstret., retd. : retired [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 A.D.
   adv 1: in the Christian era; used before dates after the
       supposed year Christ was born; "in AD 200" [syn: {AD},
       {A.D.}, {anno Domini}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 moniker
 
 1. (k. dili) isim, ad
 2. lakap.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 name
 
 1. ad, isim
 2. nam, şöhret, ün
 3. ünvan
 4. kızgınlık belirten hitap şekli
 5. şöhretli kimse
 6. dış görünüş
 7. Tanrının kutsal ismi
 8. ad koymak, isim vermek, ismiyle çağırmak
 9. ismini vermek
 10. belirtmek
 11. tayin etmek
 12. memur etmek
 13. ismi olan
 14. (A.B.D.), (k.dili) tanınmış
 15. ismini veren. name plate tabela. Name your price. İstediğiniz fiyatı söyleyin. Ne isterseniz vereceğim. by name ismiyle, isminde
 16. ismen. call one names birine sövüp saymak, küfürler savurmak
 17. kızdırmak için isim takmak. Christian name vaftiz ismi
 18. öz ad. family name soyadı, aile ismi. He has a bad name. Kötü şöhreti var. Adı kötüye çıkmış. (I.) havent a penny to my name. Hiç param yok. (I.) know him by name. İsmen tanıyorum. in name sözde, ismen. in the name of namına, yerine
 19. başı için, hakkı için, aşkına. maiden name bir kadının evlenmeden evvelki soyadı. make a name for oneself ad yapmak. of the name of isminde, ismiyle, namında. the name of the game asıl sorun. to ones name kendine mahsus.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 reputation
 
 1. ad, şöhret, ün, itibar, şeref.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 repute
 
 1. saymak, kabul etmek
 2. ad, şan, şöhret, itibar.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 appellation
 
 1. ad, isim, nam, lakap, unvan, mahlas
 2. isimlendirme, ad verme.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top