ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

a few

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -a few-, *a few*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No. His one interest seems to be in his barbershop, which he believes he left a few weeks ago.ไม่รู้ สิ่งที่เขารู้คือ ร้านตัดผมของเขา The Great Dictator (1940)
- We've made a few arrests.- การผลิตเราจำนวนมากหยุดชะงัก The Great Dictator (1940)
- Just a few dissenters.- เพียงไม่กี่คนที่คัดค้าน The Great Dictator (1940)
Only a few left. We got to work fast!เรามีการทำงานได้อย่างรวดเร็ว! Pinocchio (1940)
Just now, Mrs. Van Hopper. Just a few minutes ago.เมื่อกี้นี้เองค่ะ คุณนายแวน ฮอปเปอร์ เมื่อไม่กี่นาทีก่อน Rebecca (1940)
We may only have a few days, a few hours.เราอาจจะมีเวลาเเค่ไม่กี่วันหรือไม่กี่ชั่วโมง Rebecca (1940)
In a few hours, you've grown so much older.เพียงไม่กี่ชั่วโมง คุณแก่ขึ้นมาก Rebecca (1940)
Darling, wait here a few moments. I'll see if I can find old Frank.คุณรออยู่นี่สักพักนะผมจะไปตามหาแฟรงค์ Rebecca (1940)
Have a nice little place with a few acres of shooting.มีบ้านเล็กๆ มีที่ดินสัก 5-6 ไร่ไว้ล่าสัตว์ Rebecca (1940)
A few of these guinea pigs survive, castrated.สัตว์ทดลองบางตัวก็รอดชีวิต ถูกตอน Night and Fog (1956)
He's had a pretty miserable 18 years. I think we owe him a few words, that's all.เขามีความสุขสวย 18 ปี ผมคิดว่าเราเป็นหนี้เขาคำไม่กี่คำที่ทั้งหมด 12 Angry Men (1957)
I was arguing with the guy I work next to at the bank a few weeks ago.ฉันกำลังเถียงกับผู้ชายผมทำงานต่อไปเพื่อที่ธนาคารไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
a fewAdd a few more names to the list.
a fewA few days after his thirteenth birthday, Tony left school, too.
a fewA few days later, he came.
a fewA few days' rest will do you good.
a fewA few days would have been excusable but you are in arrears for 10 days.
a fewA few hours nap will do you good.
a fewA few important facts emerged after the investigation.
a fewA few minor mistakes apart, your writing is good.
a fewA few minutes after he finished his work, he went to bed.
a fewA few minutes later the telephone rang.
a fewA few minutes more, and I'll be ready.
a fewA few minutes' walk brought him to the zoo.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนน้อย[ADJ] a few, See also: small number of, Syn. ฝ่ายข้างน้อย, Ant. ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, Example: ตามปกติอาหารจะมีแป้งเป็นส่วนใหญ่ ส่วนน้อยจะเป็นน้ำตาล
นิดเดียว[ADV] a few, See also: a little, in little, little by little, Syn. หน่อยเดียว, เล็กน้อย, Ant. มาก, มากมาย, Example: แมวกินข้าวนิดเดียวเอง คลุกไว้ให้ตั้งเยอะ, Thai definition: เล็กน้อยเหลือเกิน
ครู่หนึ่ง[N] a moment, See also: a few moments, a while, a minute, Syn. ชั่วครู่, ครู่เดียว, Thai definition: ช่วงเวลาสั้นๆ
น้อย[ADJ] few, See also: a few, little, small, less, sparse, scant, scanty, Syn. นิดหน่อย, น้อยนิด, Ant. มาก, Example: เขาหยิบเนื้ออันน้อยส่งให้เด็กชายที่ยืนอยู่ข้างโต๊ะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาง[X] (bāng) EN: some ; certain ; various ; a few ; some but not all   FR: quelques ; certains
ครู่หนึ่ง[n. exp.] (khrū neung) EN: a moment ; a few moments ; a while ; a minute ; awhile   FR: un moment ; un instant ; quelques instants ; une minute
หลังจากนั้นสักครู่[adv.] (langjāk nan sakkhrū) EN: a few moments later   FR: quelques instants plus tard
สักพัก[X] (sak phak) EN: shortly ; just a few minute ; about a few minute   FR: quelques instants
สามสี่[X] (sām-sī) EN: a few   FR: quelques ; trois ou quatre
สามสี่วัน[X] (sām-sī wan) EN: a few days   FR: quelques jours ; trois ou quatre jours
สองสาม[X] (søng-sām) EN: a few ; two or three   FR: quelques ; deux ou trois

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐ, ㄐㄧˇ, ] a few; how many, #173 [Add to Longdo]
几个[jǐ ge, ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙, / ] a few; several; how many, #603 [Add to Longdo]
几年[jǐ nián, ㄐㄧˇ ㄋㄧㄢˊ, / ] a few years; several years [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ein paar Brocken Englischa few scraps of English [Add to Longdo]
ein paarmala few times [Add to Longdo]
einige | einige vona few | a few of [Add to Longdo]
ganz in der Nähea few steps from here [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一言(P);ひと言[ひとこと(P);いちげん(一言);いちごん(一言), hitokoto (P); ichigen ( hitokoto ); ichigon ( hitokoto )] (n,vs) single word; a few words; brief comment; (P) [Add to Longdo]
一言二言言う[ひとことふたこという, hitokotofutakotoiu] (exp,v5u) to say a few words [Add to Longdo]
一行知識[いちぎょうちしき, ichigyouchishiki] (n) one-line fact; one-line information; information (explanation) provided in a few scanty words [Add to Longdo]
一二[いちに, ichini] (n) the first and second; a few; (P) [Add to Longdo]
一筆[いっぴつ;ひとふで, ippitsu ; hitofude] (n-adv,n-t) a few lines; stroke of pen [Add to Longdo]
一筆書く[ひとふでかく, hitofudekaku] (v5k) to drop a few lines [Add to Longdo]
何回か[なんかいか, nankaika] (n) a few times [Add to Longdo]
近日[きんじつ, kinjitsu] (n-adv,n-t) soon; in a few days; (P) [Add to Longdo]
近日中に[きんじつちゅうに, kinjitsuchuuni] (exp) one of these days; in a few days [Add to Longdo]
少許[しょうきょ, shoukyo] (n) a little; a few; a bit; a touch; a smidge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 a few
   adj 1: more than one but indefinitely small in number; "a few
       roses"; "a couple of roses" [syn: {a few(a)}, {a couple
       of(a)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top