ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xerox

Z IH1 R AA0 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xerox-, *xerox*
English-Thai: Longdo Dictionary
XEROX(n, name, uniq) เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สำหรับเครื่องผลิตภัณฑ์ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ โดยในประเทศไทยได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และขอความร่วมมือคนไทยเลิกใช้คำว่า XEROX ในความหมายว่า เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ กระบวนการถ่ายเอกสาร ในลักษณะคำสามัญ เพราะจะทำให้เครื่องหมายการค้าของซีร็อกซ์เสื่อมซึ่งลักษณะเฉพาะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Xerox(n) [ความหมายที่ไม่ถูกต้อง] เครื่องถ่ายเอกสาร
xerox(n) [ความหมายที่ไม่ถูกต้อง] ถ่ายเอกสาร, See also: ทำสำเนาเอกสาร
Xerox(n) เครื่องหมายการค้าของเครื่องถ่ายเอกสาร
Xerox(n) [ความหมายที่ไม่ถูกต้อง] กระบวนการถ่ายเอกสาร
Xerox(vi) [ความหมายที่ไม่ถูกต้อง] ถ่ายเอกสาร
Xerox(vt) [ความหมายที่ไม่ถูกต้อง] ถ่ายเอกสาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
xerox(ซี'รอคซฺ) n. [ความหมายที่ไม่ถูกต้อง] กระบวนการถ่ายเอกสาร vt.,vi. ถ่ายเอกสาร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Xeroxถ่ายเอกสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't have time to Xerox it.-นี่มันอะไร Big (1988)
I was, uh... I was going to the Xerox room cos they needed these by five o'clock.ยินดีต้อนรับสู่โลกของเรา Big (1988)
Xerox Corporation.ซีร็อกซ์คอร์ปอเรชั่น The Corporation (2003)
What's that, sir, Xerox machines? Yeah, I'm on it.เครื่องซีร็อกซ์เหรอครับ มาแล้วครับ Pilot (2007)
Then I need you to Xerox the recommendation letters for Grayer's Collegiate application.หลังจากนั้นเธอก็ไปถ่ายเอกสารแนะนำ เกี่ยวกับการสมัครเข้าวิทยาลัยของเกรเยอร์ The Nanny Diaries (2007)
180-gram vinyl and a Xerox Alto when I can find one.ไวนีล 180 กรัม และคอมพิวเตอร์รุ่นแรกที่ผมหาได้ Get Carter (2011)
Buy a new xerox machine or get some post-its in crazy colors.ซื้อเครื่องซีร็อกเครื่องใหม่ หรือว่าซื้อกระดาษโน๊ตหลากสีสัน You Take for Granted (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัดสำเนา[atsamnao] (v) EN: photocopy ; run off ; Xerox  FR: photocopier ; dupliquer
เครื่องซีร็อกซ์[khreūang Sīrǿk] (n) EN: Xerox machine  FR: photocopieur [m] ; photocopieuse [f]
ถ่ายเอกสาร[thāi ēkkasān] (v, exp) EN: copy ; make a copy ; xerox  FR: photocopier

CMU English Pronouncing Dictionary
XEROX Z IH1 R AA0 K S
XEROX'S Z IH1 R AA0 K S IH0 Z
XEROXED Z IH1 R AA0 K S T
XEROXES Z IH1 R AA0 K S IH0 Z
XEROXING Z IH1 R AA0 K S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Xerox (v) zˈɪəʳrɒks (z i@1 r o k s)
Xeroxed (v) zˈɪəʳrɒkst (z i@1 r o k s t)
Xeroxes (v) zˈɪəʳrɒksɪz (z i@1 r o k s i z)
Xeroxing (v) zˈɪəʳrɒksɪŋ (z i@1 r o k s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
施乐[Shī lè, ㄕ ㄌㄜˋ, / ] Xerox, #88,108 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゼロックス[zerokkusu] (n) Xerox; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゼロックス[ぜろっくす, zerokkusu] Xerox [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 xerox
   n 1: a copy made by a xerographic printer [syn: {xerox}, {xerox
      copy}]
   2: a duplicator (trade mark Xerox) that copies graphic matter by
     the action of light on an electrically charged
     photoconductive insulating surface in which the latent image
     is developed with a resinous powder [syn: {Xerox},
     {xerographic copier}, {Xerox machine}]
   v 1: reproduce by xerography [syn: {photocopy}, {run off},
      {xerox}]

Are you satisfied with the result?Discussions