ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wisely

W AY1 Z L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wisely-, *wisely*, wise
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wisely(adv) อย่างฉลาด, See also: อย่างรอบรู้, อย่างมีสติปัญญา, Syn. sagaciously, sagely, sapiently, Ant. foolishly

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wiselyBy investing wisely she accumulated a fortune.
wiselyChild as she is, she can act wisely.
wiselyHe has acted wisely.
wiselyHe thought, and very wisely, that it was best to do so.
wiselyIf wisely used, money can do much.
wiselyIt is one thing to own a library; It is quite another to use it wisely.
wiselyLet's make use of our time wisely.
wiselyPrices vary with each store, so do your shopping wisely.
wiselySome were under the impression that the judges had not chosen wisely.
wiselySo use it wisely and don't waste it.
wiselyThe mayor governed the city very wisely.
wiselyWhen a president or a governor acts wisely and lawfully, Americans express their approval by reelecting him and by supporting his political party.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adv) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly  FR: intelligemment ; ingénieusement

CMU English Pronouncing Dictionary
WISELY W AY1 Z L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wisely (a) wˈaɪzliː (w ai1 z l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なまじ, namaji] (adv) (1) (uk) (See 憖い・1) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) (See 憖い・2) halfway; half-done; incomplete [Add to Longdo]
憖い[なまじい, namajii] (adv) (1) (uk) (See 憖・1) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) (See 憖・2) halfway; half-done; incomplete [Add to Longdo]
憖っか[なまじっか, namajikka] (adv) (1) (uk) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) halfway; half-done; incomplete [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wisely
   adv 1: in a wise manner; "she acted wisely when she invited her
       parents" [syn: {wisely}, {sagely}] [ant: {foolishly},
       {unwisely}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top