ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

visor

V AY1 Z ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -visor-, *visor*
English-Thai: Longdo Dictionary
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์
greatest common divisor(n) หารร่วมมาก (ห.ร.ม.), Syn. GCD

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
visor(n) กะบังหน้าของหมวก, Syn. vizor, eyeshade
visor(n) ที่บังแสงอาทิตย์หน้าที่นั่งรถยนต์, See also: แผ่นกันแดด, Syn. vizor
visor(n) หน้ากากใช้ในการปลอมตัว, Syn. mask
visor(vt) ปิดบัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
visor(ไว'เซอะ,วิส'เซอะ) n. เกราะหน้า,กะบังหมวก,เครื่องบังแสงอาทิตย์หน้าที่นั่งรถยนต์,แผ่นกันแดด,แว่นตากันแดด. vt. ปิดบังด้วยอุปกรณ์ดังกล่าว,ปิดบัง., Syn. vizor
advisory(แอดไว' ซะรี) adj.,n. ซึ่งแนะนำ, มีอำนาจหรือหน้าที่แนะนำ, รายงาน, Syn. giving
common divisorn. ตัวหารร่วมน้อย, Syn. submultiple
devisor(ดิไว'เซอะ) n. ผู้ทำพินัยกรรม
divisor(ดิไว'เซอะ) n. ตัวหาร,เลขหาร
revisory(รีไว'ซะรี) adj. เกี่ยวกับ (การปรับปรุงแก้ไข,ฉบับปรับปรุงแก้ไข,กระบวนการปรับปรุงแก้ไข,การชำระใหม่)
supervisor(ซูเพอะไว'เชอะ) n. ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,นิเทศน์ศึกษา., See also: supervisorship n., Syn. manager, chief
supervisory(ซูเพอไว'เซอรี) adj. เกี่ยวกับการดูแล,เกี่ยวกับการควบคุม,เกี่ยวกับการตรวจตรา., Syn. administrative

English-Thai: Nontri Dictionary
visor(n) หมวกเหล็ก,ปีกหมวกตอนหน้า,กะบัง,แว่นตากันแดด
advisory(adj) ซึ่งให้คำปรึกษา,ซึ่งแนะนำ
divisor(n) ตัวหาร,เลขหาร
supervisor(n) ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,นิเทศน์ศึกษา
supervisory(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการควบคุมดูแล,เกี่ยวกับการตรวจตรา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวหน้างาน[hūanā ngān] (n, exp) EN: supervisor ; foreman
กะบัง[kabang] (n) EN: peak ; visor ; brim ; shade  FR: visière [f]
คณะกรรมการที่ปรึกษา[khanakammakān thīpreuksā] (n, exp) EN: advisory committee
คณะที่ปรึกษา[khana thīpreuksā] (n, exp) EN: advisory body ; advisory board
คนควบคุม[khon khūapkhum] (n, exp) EN: supervisor  FR: superviseur [m] ; superviseuse [f]
คนคุม[khon khum] (n, exp) EN: supervisor
กุนซือ[kunseū] (n) EN: consultant ; advisor ; adviser ; manager ; strategist ; coach  FR: conseiller [m] ; manageur = manager [m] ; coach [m] (anglic.) ; mentor [m]
นิเทศก์[nithēt] (n) EN: supervisor ; information officer
ผู้ดำเนินงาน[phū damnoēn-ngān] (n, exp) EN: manager ; operator ; supervisor ; office foreman
ผู้ดูแล[phūdūlaē] (n) EN: superintendent ; supervisor ; person responsible ; caretaker ; overseer

CMU English Pronouncing Dictionary
VISOR V AY1 Z ER0
VISORS V AY1 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
visor (n) vˈaɪzər (v ai1 z @ r)
visors (n) vˈaɪzəz (v ai1 z @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schirm {m} | Schirme {pl}visor | visors [Add to Longdo]
Visier {n} (am Helm) | mit offenem Visier kämpfen [übtr.]visor | to fight out in the open [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
ご意見箱[ごいけんばこ, goikenbako] (n) (1) suggestion box; opinion box; (2) advisor; sounding board [Add to Longdo]
アートスーパバイザ[a-tosu-pabaiza] (n) art supervisor [Add to Longdo]
アドバイザー(P);アドヴァイザー[adobaiza-(P); adovaiza-] (n) adviser; advisor; (P) [Add to Longdo]
アドバイザリー;アドバイザリ[adobaizari-; adobaizari] (n,adj-no) advisory [Add to Longdo]
アドバイザリスタッフ[adobaizarisutaffu] (n) {comp} advisory staff [Add to Longdo]
インテリアアドバイサー[interiaadobaisa-] (n) interior adviser; interior advisor [Add to Longdo]
キーアドバイザー[ki-adobaiza-] (n) key advisor; key adviser [Add to Longdo]
コンテンツアドバイザ[kontentsuadobaiza] (n) {comp} content advisor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドバイザリスタッフ[あどばいざりすたっふ, adobaizarisutaffu] advisory staff [Add to Longdo]
スーババイザ[すーばばいざ, su-babaiza] supervisor [Add to Longdo]
スーパバイザコール[すーぱばいざこーる, su-pabaizako-ru] supervisor call [Add to Longdo]
監視プログラム[かんしプログラム, kanshi puroguramu] monitoring program, supervisor [Add to Longdo]
監督機能[かんとくきのう, kantokukinou] supervisory function [Add to Longdo]
監督者[かんとくしゃ, kantokusha] supervisor [Add to Longdo]
管理者[かんりしゃ, kanrisha] root (user), supervisor [Add to Longdo]
除数[じょすう, josuu] divisor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 visor
   n 1: a piece of armor plate (with eye slits) fixed or hinged to
      a medieval helmet to protect the face [syn: {visor},
      {vizor}]
   2: a brim that projects to the front to shade the eyes; "he
     pulled down the bill of his cap and trudged ahead" [syn:
     {bill}, {peak}, {eyeshade}, {visor}, {vizor}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top