ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

violence

V AY1 AH0 L AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -violence-, *violence*
English-Thai: Longdo Dictionary
random violence(n) การใช้ความรุนแรงอย่างไม่เจาะจง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
violence(n) ความรุนแรง, Syn. rampage, tumult
violence(n) การใช้กำลังทำลาย, See also: การทำลาย, Syn. force, savagery
violence(n) ความดุเดือด (ใช้กับอารมณ์หรือคำพูด), Syn. ferver

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
violence(ไว'อะเลินซฺ) n. ความรุนแรง,ความดุเดือด,การใช้กำลัง,ความพลการ,การทำลาย,การล่วงละเมิด,การสบประมาท,การทำให้บาดเจ็บ

English-Thai: Nontri Dictionary
violence(n) ความรุนแรง,การล่วงละเมิด,การหักโหม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
violenceความรุนแรง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
violenceความรุนแรง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
violenceความรุนแรง, ความทารุณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
violence, criminalการประทุษร้ายที่รุนแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
violence, domesticการกระทำทารุณต่อคู่สมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Violenceความรุนแรง [TU Subject Heading]
Violence in mass mediaความรุนแรงในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Violence in motion picturesความรุนแรงในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Violence on televisionความรุนแรงในโทรทัศน์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
violenceAll the skill of the sailors fell before the violence of the storm.
violenceAll the skill of the sailors gave way to the violence of the storm.
violenceAlso as they are in a intimate relationship they are in a situation where it is easy for them to suffer from violence and difficult to for them to bring complaints about that to court.
violenceAlso many incidents of robbery by threats and violence are occurring.
violenceAt last the students resorted to violence.
violenceCan you justify the use of violence?
violenceDon't resort to violence.
violenceGun makers have been able to escape responsibility for firearm violence.
violenceHe believed that blacks could win their fight for equal rights without violence.
violenceHe was compelled to resort to violence.
violenceHe was strongly against all violence.
violenceI can't put up with his violence any longer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความรุนแรง(n) violence, Example: ข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐทวีความรุนแรงอย่างมากช่วงปี 2528 จนถึงต้นปี 2532, Thai Definition: ลักษณะที่มีความร้ายแรงมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฮือก[heūak] (adv) EN: with violence ; violently ; abruptly  FR: brutalement ; brusquement
ความไม่รุนแรง[khwām mai runraēng] (n, exp) EN: nonviolence ; non-violence  FR: non-violence [f]
ความรุนแรง[khwām runraēng] (n) EN: violence  FR: violence [f] ; dureté [f] ; intensité [f] ; sévérité [f] ; rigueur [f]
ความรุนแรงภายในครอบครัว[khwām runraēng phāinai khrøpkhrūa] (n, exp) EN: domestic abuse  FR: violences conjugales [fpl]
ก่อการร้าย[køkān rāi] (v, exp) EN: terrorize ; cause terrorism ; cause violence  FR: causer des violences
ผู้ถูกทำร้ายในครอบครัว[phū thūk thamrāi nai khrøpkhrūa] (n, exp) EN: victim of domestic violence   FR: victimesde violences conjugales [f]
อย่างรุนแรง[yāng runraēng] (adv) FR: violemment ; avec violence ; avec virulence ; durement ; avec dureté

CMU English Pronouncing Dictionary
VIOLENCE V AY1 AH0 L AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
violence (n) vˈaɪələns (v ai1 @ l @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暴力[bào lì, ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ, ] violence; (use) force; violent, #4,173 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
暴挙[ぼうきょ, boukyo] TH: ความรุนแรง  EN: violence

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewalttätigkeit {f}; Heftigkeit {f} | Gewalttätigkeiten {pl} | Gewalttätigkeiten unter Alkoholeinflussviolence | violences | drunken violence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おやじ狩り[おやじがり, oyajigari] (n) street violence against middle-aged men [Add to Longdo]
アヒンサー[ahinsa-] (n) ahimsa (principle of non-violence in Jainism, Buddhism, Hinduism, etc.) [Add to Longdo]
ゲバ[geba] (n) (abbr) (See ゲバルト) (political) violence; violent tactics used by political radicals [Add to Longdo]
ゲバルト[gebaruto] (n) (political) violence (ger [Add to Longdo]
ドメスティックバイオレンス[domesuteikkubaiorensu] (n) domestic violence [Add to Longdo]
バイオレンス[baiorensu] (n) violence [Add to Longdo]
横暴[おうぼう, oubou] (adj-na,n) violence; oppression; high-handedness; tyranny; despotism; (P) [Add to Longdo]
加害[かがい, kagai] (n,vs) assault; violence; damaging (someone) [Add to Longdo]
家庭内暴力[かていないぼうりょく, kateinaibouryoku] (n) household violence; domestic violence [Add to Longdo]
居直り強盗[いなおりごうとう, inaorigoutou] (n) thief who threatens violence when detected [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 violence
   n 1: an act of aggression (as one against a person who resists);
      "he may accomplish by craft in the long run what he cannot
      do by force and violence in the short one" [syn:
      {violence}, {force}]
   2: the property of being wild or turbulent; "the storm's
     violence" [syn: {ferocity}, {fierceness}, {furiousness},
     {fury}, {vehemence}, {violence}, {wildness}]
   3: a turbulent state resulting in injuries and destruction etc.

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top