ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

venus

V IY1 N AH0 S   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -venus-, *venus*, venu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Venus[N] เทพวีนัส (เทพแห่งความงาม)
Venus[N] ดาววีนัส, See also: ดาวเคราะห์ดวงที่สองในระบบสุริยจักรวาล
Venus's-flytrap[N] พืชจำพวก Dionaea muscipulaจับแมลงเป็นอาหาร, Syn. insectivorous plant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
venus(วี'เนิส) n. เทพธิดาแห่งความรักและความงาม,หญิงที่มีความงามเลิศ,ดาวพระศุกร์,รูปสลักหรือภาพวาดของเทพธิดาดังกล่าว,โลกีย์,ความรัก pl. Venuses, Syn. goddess,beauty
venus's-flytrap(วี'เนิสซไฟล'แทรพ) n. พืชจับแมลงจำพวกหนึ่ง, Syn. Venus flytrap

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Venusดาวศุกร์, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวพุธออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 108 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12,200 กิโลเมตรไม่มีดาวบริวาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Venus (Planet)ดาวศุกร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Venus was like a flare across the sky all night long.ดาวศุกร์สว่างไสว ดาวเต็มฟ้า The New Frontier (2017)
Venus was probably more like Earth, with oceans and maybe even life.ดาวศุกร์อาจจะเป็นเหมือนโลก กับมหาสมุทรและแม้กระทั่งชีวิต The Immortals (2014)
If life ever existed on Venus it would have had no chance to avert the hellish destiny of this world.ถ้าชีวิตที่เคยมีชีวิตอยู่ บนดาวศุกร์ก็จะได้มีโอกาสไม่มี เพื่อหลีกเลี่ยงชะตากรรม ชั่วร้ายของโลกนี้ The World Set Free (2014)
That's why Venus is such a ferocious inferno, so hostile to life.นั่นเป็นเหตุผลที่ ดาวศุกร์เป็นเช่นนรกดุร้าย ศัตรูเพื่อที่จะมีชีวิต The World Set Free (2014)
On Venus it's almost all in the form of gas:บนดาวศุกร์ก็เกือบทั้งหมด ในรูปแบบของ ก๊าซ The World Set Free (2014)
Venus and Earth started out with about the same amount of carbon.ดาวศุกร์และโลกเริ่มต้นจากการ ที่มีเกี่ยวกับจำนวนเดียวกัน คาร์บอน แต่ทั้งสองโลกถูกขับเคลื่อน The World Set Free (2014)
Venus is in the grip of a runaway greenhouse effect.ดาวศุกร์อยู่ในกำมือของ ภาวะเรือนกระจกที่หลบหนี The World Set Free (2014)
So why is Venus scorching hot?ดังนั้นทำไมวีนัสเปรี้ยงร้อน? มันเป็นเพราะจำนวนเงิน ขนาดเล็กของแสงแดด The World Set Free (2014)
That ought to make Venus much colder than the Earth.ที่ควรจะทำให้วีนัสมากเย็นกว่าโลก The World Set Free (2014)
Venus is completely covered by clouds of sulfuric acid that keep almost all the sunlight from reaching the surface.ปกคลุมด้วยเมฆของ กรดซัลฟูริกที่ให้ เกือบทั้งหมดจากแสงแดดถึงพื้น The World Set Free (2014)
You might think it's because Venus is 30 percent closer to the sun than the Earth is but that's not the reason.30% ใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์ มากกว่าโลกคือ แต่นั่นไม่ใช่เหตุผล ดาวศุกร์เป็นอย่างสมบูรณ์ The World Set Free (2014)
This is what Venus our nearest planetary neighbor, looks like today.นี่คือสิ่งที่วีนัสดาวเคราะห์ เพื่อนบ้านของเราที่ใกล้ที่สุด ดูเหมือนว่าวันนี้ The World Set Free (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
venusIs it possible to see Venus tonight?
venusThe Venus de Milo is the perfection of beauty.
venusWhen the Venus de Milo was entire, there were arms on the statue.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศุกร์[N] Venus, Syn. ดาวศุกร์, ดาวพระศุกร์, ดาวประกายพรึก, ดาวรุ่ง, ดาวประจำเมือง, Count unit: ดวง, Thai definition: ชื่อดาวเคราะห์ดวงที่ 2 ในระบบสุริยะ อยู่ห่างดวงอาทิตย์ประมาณ 108 ล้านกิโลเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 12,104 กิโลเมตร ไม่มีบริวาร เป็นดาวเคราะห์ที่มีบรรยากาศหนาทึบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ และไอของกรดกำมะถัน ปรากฏสว่างที่สุดบนฟ้า, Notes: (สันสกฤต)
ประจำเมือง[N] Venus, See also: evening star, Syn. ดาวศุกร์, ดาวรุ่ง, ดาวประกายพรึก, Example: ดาวประจำเมืองเห็นได้ในตอนหัวค่ำ, Count unit: ดวง
ประกายพรึก[N] morning star, See also: Venus, Syn. ดาวรุ่ง, ดาวพระะศุกร์, ดาวประจำเมือง, Example: ตอนใกล้รุ่งจะมองเห็นดาวประกายพรึกส่องแสงบนท้องฟ้า, Count unit: ดวง, Thai definition: ดาวรุ่ง คือ ดาวพระศุกร์ที่เห็นในเวลาเช้ามืด, ถ้าเห็นในเวลาหัวค่ำ เรียกว่า ดาวประจำเมือง
ดาวประจำเมือง[N] Venus, See also: evening star, morning star, Syn. ดาวศุกร์, ดาวรุ่ง, ดาวประกายพรึก, ดาวพระศุกร์, Count unit: ดวง
ดาวพระศุกร์[N] Venus, Syn. ดาวศุกร์, ดาวรุ่ง, ดาวประกายพรึก, Example: นี่เป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ดวงอาทิตย์ ดาวพระศุกร์และโลกโคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน, Count unit: ดวง
ดาวรุ่ง[N] morning star, See also: Venus, Syn. ดาวประกายพรึก, ดาวพระศุกร์, ดาวศุกร์, Example: เราจะมองเห็นดาวรุ่งตอนเช้ามืด, Count unit: ดวง
ดาวศุกร์[N] Venus, Syn. ดาวรุ่ง, ดาวประกายพรึก, ดาวพระศุกร์, ดาวประจำเมือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวพระศุกร์[n. prop.] (dāo Phra Suk) EN: Venus   FR: Vénus
ดาวประจำเมือง[n. exp.] (dāo prajammeūang) EN: evening star ; Venus   FR: étoile du soir [f] ; Venus [f]
ดาวประกายพรึก[n. exp.] (dāo prakāiphreuk) EN: morning star ; Venus   FR: étoile du matin [f] ; Venus
ดาวรุ่ง[n. exp.] (dāo rung) EN: morning star ; Venus   FR: étoile du matin [m] ; Vénus
ดาวศุกร์[n. prop.] (Dāosuk ) EN: Venus   FR: Vénus
ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้[n. exp.] (khwām leūamlam dān rāidāi) EN: differences in income   FR: différence de revenus [f]
โลกพระศุกร์[X] (lōk phra suk) EN: Venus (planet)   FR: Vénus (planète) [f]
ประจำเมือง[n. exp.] (prajammeūang) EN: Venus ; evening star   FR: l'étoile du soir [f] ; l'étoile du matin [f] ; l'étoile du berger [f] : Vénus
รายได้อื่น ๆ[pref. (n.)] (rāidāi eūn-eūn) EN: other income   FR: autres revenus
รายได้ทุกประเภท[n. exp.] (rāidai thuk praphēt) EN: earnings of any kind   FR: tous les types de revenus

CMU English Pronouncing Dictionary
VENUS    V IY1 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Venus    (n) vˈiːnəs (v ii1 n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金星[Jīn xīng, ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄥ, ] Venus (planet); gold star; to see stars (from blow on the head etc), #13,734 [Add to Longdo]
维纳斯[Wéi nà sī, ㄨㄟˊ ㄋㄚˋ ㄙ, / ] Venus (mythology, Greek goddess of love), #36,738 [Add to Longdo]
金星人[jīn xīng rén, ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄥ ㄖㄣˊ, ] Venusian (person from Venus), #729,891 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Venus {f} [astron.]Venus [Add to Longdo]
Venusmuschel {f} [zool.]hard clam; round clam [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレガントコリス[, eregantokorisu] (n) elegant coris (Coris venusta); elegant wrasse [Add to Longdo]
ヒョウザメ[, hyouzame] (n) Proscyllium venustum (species of finback catshark found in Japan's Okinawa Trough) [Add to Longdo]
ビーナス(P);ヴィーナス(P);ウェヌス[, bi-nasu (P); vi-nasu (P); uenusu] (n) Venus; (P) [Add to Longdo]
ビーナスピー[, bi-nasupi-] (n) {comp} VENUS-P [Add to Longdo]
マルスダレガイ科[マルスダレガイか, marusudaregai ka] (n) Veneridae (family of bivalve molluscs comprising the Venus clams) [Add to Longdo]
ミロのビーナス[, miro no bi-nasu] (n) Venus de Milo (classical Greek sculpture of Aphrodite) [Add to Longdo]
愛の神[あいのかみ, ainokami] (n) Amor; Eros; Venus; god of love [Add to Longdo]
丸簾貝[まるすだれがい;マルスダレガイ, marusudaregai ; marusudaregai] (n) (uk) embossed venus (species of venus clam, Venus toreuma) [Add to Longdo]
暁星[ぎょうせい, gyousei] (n) morning star; Venus; rarity; (P) [Add to Longdo]
金星[きんぼし, kinboshi] (n,adj-no) Venus (planet) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビーナスピー[びーなすぴー, bi-nasupi-] VENUS-P [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
明星[みょうじょう, myoujou] Venus, Morgenstern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Venus
   n 1: the second nearest planet to the sun; it is peculiar in
      that its rotation is slow and retrograde (in the opposite
      sense of the Earth and all other planets except Uranus); it
      is visible from Earth as an early `morning star' or an
      `evening star'; "before it was known that they were the
      same object the evening star was called Venus and the
      morning star was called Lucifer"
   2: goddess of love; counterpart of Greek Aphrodite [syn:
     {Venus}, {Urania}]
   3: type genus of the family Veneridae: genus of edible clams
     with thick oval shells [syn: {Venus}, {genus Venus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top