ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vogue

V OW1 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vogue-, *vogue*
Possible hiragana form: う゛ぉぐえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vogue(n) สมัยนิยม, See also: สิ่งที่อยู่ในความนิยม, Syn. fashion, trend
vogue(n) ความเป็นที่นิยม, Syn. fashion, trend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vogue(โวก) n. สมัย,สมัยนิยม,ความนิยม,แฟชั่น,ยุค,สิ่งที่เป็นสมัยนิยม

English-Thai: Nontri Dictionary
vogue(n) ความนิยม,แฟชั่น,ยุค,สมัยนิยม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I saw it in the June Vogue a year ago.ฉันเห็นในหนังสือ โว้กเมื่อมิถุนา ปีที่แล้วนะ Legally Blonde (2001)
No honey, Vogue was on Dick Tracy.ไม่นะที่รัก Vogue เนี่ยอยู่ในอีก.. เทรซี่ Eating Out (2004)
Let's get to that "Teen" vogue cover shoot.รีบไปเถอะ เรามีถ่ายปกโวล์คฉบับวัยรุ่นนะ Bolt (2008)
vogue magazine says it boosts energy levels And brightens the complexion.โว้ค บอกว่ามันช่วยเพิ่มพลังร่างกาย และทำให้ผิวเปล่งปลั่ง Vitamin D (2009)
I'm worried about the Vogue article, so I wanted to get started.ฉันค้างงานเขียนโว้คชิ้นนึง ต้องเริ่มปั่นแล้ว Sex and the City 2 (2010)
- # Come on, vogue # - # Vogue ## มาสิ โว้ค # # ปล่อยร่างกาย ไปตามเพลง # The Power of Madonna (2010)
- # Come on, vogue # - # Vogue # # Let your body go with the flow ## ปล่อยร่างกาย ให้โบกสะบัด # The Power of Madonna (2010)
# Come on, vogue # - # Vogue # - # Let your body move to the music ## ปล่อยร่างกาย ไปตามเพลง # The Power of Madonna (2010)
- # Come on, vogue # - # Vogue # - # Vogue # - #Let your body go with the flow ## ปล่อยร่างกาย ให้โบกสะบัด # The Power of Madonna (2010)
- # Vogue # - # Vogue ## โว้ค โว้ค # # สิ่งสวยงาม ที่เธอจะเจอ # The Power of Madonna (2010)
#Move to the music # - # Vogue # - #Vogue ## โว้ค โว้ค # The Power of Madonna (2010)
Okay, on the count of three, name your favorite 2010 vogue cover.โอเค นับหนึ่งถึงสามนะ บอกชื่อปกโว้คที่ชอบที่สุดในปี 2010 The Substitute (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vogueHis novel had a great vogue for a long time.
vogueTerms like "sexism" are now in vogue.
vogueThe French style of dress is in vogue just now.
vogueThis style is much in vogue.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัยนิยม(n) fashion, See also: vogue (word), mode, Syn. แบบอย่าง, แฟชั่น, ความนิยม, Example: แม่เขาเป็นคนหัวโบราณ ไม่ยอมให้เขาไว้ผมทรงแปลกๆ หรือแต่งกายตามสมัยนิยม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฟชั่น[faēchan] (n) EN: fashion ; vogue  FR: mode [f]
แล่น[laen] (v) EN: run ; move ; go ; sail  FR: circuler ; rouler ; se déplacer ; voguer ; naviguer
แล่นเรือ[laen reūa] (v) EN: sail  FR: naviguer ; voguer
ไม่ตกยุค[mai tok yuk] (adj) EN: timeless ; always in vogue  FR: toujours en vogue ; intemporel
เป็นที่นิยม[pen thī niyom] (v, exp) EN: be popular ; find public favor  FR: être populaire ; être en vogue
สมัยนิยม[samainiyom] (n) EN: vogue ; mode ; fashion of the period  FR: vogue [f] ; mode [f]
ทันสมัย[thansamai] (x) EN: modern ; fashionable ; up-to-date ; in vogue ; contemporary ; abreast of the times ; chic  FR: moderne ; à la mode ; en vogue ; au goût du jour ; à la page ; chic
ตกกระแส[tok krasaē] (v, exp) EN: be out of vogue ; do what is unfashionable ; be out of step
ยอดนิยม[yøt niyom] (adj) EN: highly popular ; highly fashionable  FR: en vogue ; à la mode ; très populaire

CMU English Pronouncing Dictionary
VOGUE V OW1 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vogue (n) vˈoug (v ou1 g)
vogues (n) vˈougz (v ou1 g z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mode {f}; Beliebtheit {f} | Moden {pl}vogue | vogues [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボーグ[bo-gu] (n) vogue (fre [Add to Longdo]
行われる;行なわれる[おこなわれる, okonawareru] (v1) to be done; to be practiced; to be practised; to take place; to be held; to be prevalent; to be in fashion; to be in vogue; to be current; to come into use [Add to Longdo]
流行(P);流行り[はやり(P);りゅうこう(流行)(P), hayari (P); ryuukou ( ryuukou )(P)] (n,vs,adj-no) fashion; fad; vogue; craze; (P) [Add to Longdo]
流行言葉;流行り言葉[はやりことば, hayarikotoba] (n) buzzword; popular expression; vogue word or phrase [Add to Longdo]
流行語[りゅうこうご, ryuukougo] (n) buzzword; vogue word; popular phrase; word (phrase) in fashion or on everybody's lips [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vogue
   n 1: the popular taste at a given time; "leather is the latest
      vogue"; "he followed current trends"; "the 1920s had a
      style of their own" [syn: {vogue}, {trend}, {style}]
   2: a current state of general acceptance and use

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top