ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vinegars

V IH1 N IH0 G ER0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vinegars-, *vinegars*, vinegar
CMU English Pronouncing Dictionary
VINEGARS V IH1 N IH0 G ER0 Z
VINEGAR V IH1 N AH0 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vinegars (n) vˈɪnɪgəz (v i1 n i g @ z)
vinegar (n) vˈɪnɪgər (v i1 n i g @ r)
vinegary (j) vˈɪnɪgəriː (v i1 n i g @ r ii)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vinegar(n) น้ำส้มสายชู
vinegary(adj) เปรี้ยว, Syn. sour, vinegarish
vinegarish(adj) เปรี้ยว, See also: ซึ่งมีรสเปรี้ยว, Syn. sour

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vinegar(วิน'นะเกอะ) n. น้ำส้ม,สารละลายกรดacetic acid., See also: vinegarish adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
vinegar(n) น้ำส้มสายชู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vinegarน้ำส้มสายชู [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wood vinegarน้ำส้มควันไม้ [TU Subject Heading]
Rice vinegarน้ำส้มสายชูข้าว [TU Subject Heading]
Vinegarน้ำส้มสายชู [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
vinegaroonแมงป่องแส้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vinegarVinegar has a sharp taste.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปรี้ยวจี๊ด(v) very sour, See also: extremely sour, acid (in taste), bitingly sour, sour as vinegar, Syn. เปรี้ยวจัด, Example: น้ำส้มแก้วนี้เปรี้ยวจี๊ดเลย กินไม่ลงหรอก, Thai Definition: มีรสเปรี้ยวจัด
อาจาด(n) Islamic dish made of cucumber slices and onions in vinegar, Example: สะเต๊ะของเมืองซีอานไม่มีน้ำจิ้ม และอาจาด มีแค่เนื้อย่างเฉยๆ, Thai Definition: ของกินแก้เลี่ยนปรุงด้วยแตงกวา หัวหอม แช่น้ำส้ม หรือน้ำกระเทียมดอง
หมักดอง(adj) preserved, See also: processed, kept in vinegar or salt solution, Syn. ดอง, Example: เหตุผลของการทำอาหารหมักดองในอดีต เป็นเพียงเพื่อต้องการยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์เท่านั้น, Thai Definition: แช่หรือหมักผัก ผลไม้ และสิ่งต่างๆ ไว้ในน้ำส้ม น้ำเกลือ เพื่อเก็บรักษาไว้ให้อยู่ได้นาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจาด[ājāt] (n) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles  FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
น้ำส้ม[nāmsom] (n) EN: vinegar  FR: vinaigre [m]
น้ำส้มสายชู[nāmsom sāichū] (n) EN: vinegar  FR: vinaigre [m]
สายชู[sāichū] (n) EN: vinegar  FR: vinaigre d'arak [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cù, ㄘㄨˋ, ] vinegar, #6,750 [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, / ] cooked in soy and vinegar, #34,142 [Add to Longdo]
白醋[bái cù, ㄅㄞˊ ㄘㄨˋ, ] white vinegar; plain vinegar, #38,587 [Add to Longdo]
陈醋[chén cù, ㄔㄣˊ ㄘㄨˋ, / ] mature vinegar, #55,941 [Add to Longdo]
食醋[shí cù, ㄕˊ ㄘㄨˋ, ] table vinegar [Add to Longdo]
香醋[xiāng cù, ㄒㄧㄤ ㄘㄨˋ, ] aromatic vinegar; balsamic vinegar [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apfelessig {m}cider vinegar [Add to Longdo]
Essig {m}vinegar [Add to Longdo]
Kräuteressig {m}aromatic vinegar [Add to Longdo]
Weinessig {m}wine vinegar [Add to Longdo]
essigähnlichvinegary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がり;ガリ[gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
てっぱい[teppai] (n) (from 鉄砲和え) (See 鉄砲和え) regional Sanuki cuisine, usu. of minced vegetables, seafood, and vinegared miso [Add to Longdo]
なれ鮨;熟れ鮨;熟鮨;馴鮨;熟寿司;馴れ寿司;熟れ寿司[なれずし, narezushi] (n) (uk) old-style fermented sushi (pickled in brine rather than vinegar) [Add to Longdo]
はりはり;ハリハリ[harihari ; harihari] (n) (See はりはり漬け) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings [Add to Longdo]
はりはり漬け;ハリハリ漬け[はりはりつけ(はりはり漬け);ハリハリつけ(ハリハリ漬け), hariharitsuke ( harihari tsuke ); harihari tsuke ( harihari tsuke )] (n) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings [Add to Longdo]
チキン南蛮[チキンなんばん, chikin nanban] (n) fried chicken with vinegar and tartar sauce [Add to Longdo]
バルサミコ酢[バルサミコす, barusamiko su] (n) balsamic vinegar [Add to Longdo]
ビネガー;ビニガ[binega-; biniga] (n) vinegar [Add to Longdo]
フルーツビネガー[furu-tsubinega-] (n) fruit vinegar [Add to Longdo]
ワインビネガー[wainbinega-] (n) wine vinegar [Add to Longdo]
鰻ざく;鰻作[うざく, uzaku] (n) dish of vinegared eel and cucumber [Add to Longdo]
塩梅[えんばい, enbai] (n) (1) (arch) (originally, esp. salt and plum vinegar) seasoning; flavour; flavor; (2) (arch) serving one's lord well (of a retainer) [Add to Longdo]
沖漬け;沖漬[おきづけ, okiduke] (n) fish sliced open and soaked in a mixture of vinegar, sake, and salt [Add to Longdo]
卸し和え;下ろし和え[おろしあえ, oroshiae] (n) seasoning of grated daikon with soy and vinegar, usually for fish or vegetables [Add to Longdo]
果実酢[かじつす, kajitsusu] (n) fruit vinegar [Add to Longdo]
海苔巻き;海苔巻;のり巻き[のりまき, norimaki] (n) {food} (See 巻き寿司) vinegared rice rolled in nori (laver) [Add to Longdo]
甘酢[あまず, amazu] (n) sweet vinegar; (P) [Add to Longdo]
苦酒;辛酒[からざけ;からさけ(苦酒), karazake ; karasake ( ku sake )] (n) (arch) (obsc) vinegar [Add to Longdo]
合わせ酢;合せ酢[あわせず, awasezu] (n) mixture of vinegar and some other flavouring (i.e. soy sauce, sugar, etc.) [Add to Longdo]
黒酢[くろず, kurozu] (n) (1) black vinegar, usu. produced from unpolished rice; (2) charred kelp or shiitake mushrooms ground and mixed with vinegar, used to dress raw fish and vegetables [Add to Longdo]
三杯酢[さんばいず, sanbaizu] (n) (See 合わせ酢) vinegar, soy sauce and mirin (or sugar) mixed in roughly equal proportions [Add to Longdo]
寿司(ateji)(P);鮓;鮨[すし, sushi] (n) {food} (See 巻き寿司) sushi; anything made with vinegared rice (may also contain vegetables, spices, fish, or other delicacies); (P) [Add to Longdo]
寿司飯;鮨飯[すしめし, sushimeshi] (n) {food} rice seasoned with vinegar, sugar and salt, used for preparing sushi; sushi rice [Add to Longdo]
醸造酢[じょうぞうす, jouzousu] (n) brewed vinegar [Add to Longdo]
酢(P);醋;酸[す, su] (n) vinegar; (P) [Add to Longdo]
酢の物[すのもの, sunomono] (n) vinegared or pickled dish; (P) [Add to Longdo]
酢昆布[すこんぶ, sukonbu] (n) sour konbu prepared with black vinegar [Add to Longdo]
酢肴[すざかな, suzakana] (n) vinegared appetizer [Add to Longdo]
酢飯[すめし, sumeshi] (n) {food} vinegared rice; rice prepared for sushi [Add to Longdo]
酢味噌[すみそ, sumiso] (n) vinegared miso [Add to Longdo]
酢和え;酢韲え[すあえ, suae] (n) dressing (vegetables, fish, etc.) with vinegar; vegetables (or fish, etc.) dressed with vinegar [Add to Longdo]
垂れ[たれ, tare] (n) (1) hanging; something hanging (i.e. a flap, lappet, etc.); (2) (uk) (also タレ) sauce for dipping, etc. made from soy sauce, mirin, vinegar and dashi; (3) (in kendo) loin guard; (4) kanji radical enclosing the top-left corner of a character; (n-suf) (5) (derog) (also ったれ) -ass (used after a noun or na-adjective indicating someone's nature); -head; (P) [Add to Longdo]
水茄子;水なす[みずなす, mizunasu] (n) (1) var. of eggplant (Solanum melongena) which can be eaten raw; (2) pickled (in rice bran or vinegar) (whole) eggplant [Add to Longdo]
早鮨;早鮓[はやずし, hayazushi] (n) type of sushi with vinegared fish and rice lightly pressed overnight [Add to Longdo]
調味料[ちょうみりょう, choumiryou] (n) flavoring (e.g. salt, sugar, soy sauce, vinegar, etc.); seasoning; (P) [Add to Longdo]
締める(P);〆る;緊める[しめる, shimeru] (v1,vt) (1) (締める only) to tie; to fasten; (2) (締める, 〆る only) to total; to sum; (3) (締める, 緊める only) to be strict with; (4) (締める only) to economize (economise); to cut down on; (5) to make sushi adding a mixture of vinegar and salt; (P) [Add to Longdo]
締め鯖[しめさば, shimesaba] (n) soused (vinegared) mackerel [Add to Longdo]
鉄火巻;鉄火巻き[てっかまき, tekkamaki] (n) vinegared rice and sliced raw tuna wrapped in seaweed [Add to Longdo]
鉄火丼[てっかどんぶり, tekkadonburi] (n) vinegared rice topped with sliced raw tuna [Add to Longdo]
鉄砲和え[てっぽうあえ, teppouae] (n) salad of minced Welsh onions, seafood, and vinegared miso [Add to Longdo]
徳利[とっくり;とくり, tokkuri ; tokuri] (n) (1) sake bottle; tall and slender bottle with a narrow mouth made from ceramic, metal or glass that can be used for sake, shoyu or rice vinegar; (2) turtleneck (sweater); (3) someone who cannot swim [Add to Longdo]
二杯酢[にはいず, nihaizu] (n) (See 合わせ酢) vinegar and soy sauce mixed in roughly equal proportions [Add to Longdo]
梅酢[うめず, umezu] (n) plum vinegar; (salted) plum juice [Add to Longdo]
米酢[よねず;こめず;こめす, yonezu ; komezu ; komesu] (n) rice vinegar [Add to Longdo]
羊頭狗肉[ようとうくにく, youtoukuniku] (n) using a better name to sell inferior goods; crying wine and selling vinegar [Add to Longdo]
竜皮巻[りゅうひまき, ryuuhimaki] (n) white fish vinegared and rolled with konbu [Add to Longdo]
猩猩蠅;猩猩蝿;猩々蠅;猩々蝿[しょうじょうばえ;ショウジョウバエ, shoujoubae ; shoujoubae] (n) (uk) (See 実蠅) fruit fly (any insect of family Drosophilidae); vinegar fly; pomace fly; banana fly [Add to Longdo]
膾;鱠[なます, namasu] (n) dish of raw fish and vegetables seasoned in vinegar [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top