ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vacant

V EY1 K AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vacant-, *vacant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vacant(adj) (สิ่ง) ที่ยังว่าง, See also: ที่ยังไม่มีคนใช้, ที่ยังไม่ถูกครอบครอง, Syn. empty, unoccupied, Ant. inhabited, occupied
vacant(adj) (ตำแหน่ง) ว่าง, See also: ไม่เต็ม, Syn. empty
vacant(adj) ปราศจากความคิด, See also: ซึ่งไม่รับรู้, ซึ่งไม่เข้าใจ, ว่างเปล่า, เหม่อลอย, Syn. blank, foolish, unintelligent, Ant. intelligent
vacant(adj) (เวลา) ว่าง, Syn. free, idle
vacantly(adv) อย่างว่าง, See also: ยังไม่มีคนใช้
vacantness(n) ความว่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vacant(เว'เคินทฺ) adj. ว่าง,ว่างเปล่า,ไม่ได้ถูกครอบครอง,ไม่ได้ใช้,ไม่ได้ทำงาน., See also: vacantly adv. vacantness n., Syn. empty, unrented, abandoned

English-Thai: Nontri Dictionary
vacant(adj) ว่าง,เหม่อ,ใจลอย,ขาดปัญญา,ว่างเปล่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vacantว่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacant estateทรัพย์มรดกไม่มีผู้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacant possessionการปล่อยว่างการครอบครอง, ทรัพย์ปลอดพันธะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacantia bona (L.)ทรัพย์ไม่มีเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Red hair, vacant expressions tatty, secondhand book.ไหนดูซิ ผมแดง หน้าตาไร้อารมณ์ ปอน ๆ ซื้อแต่หนังสือมือสอง Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Almost like sleepwalking. Look at the face, it's vacant with a hint of sadness.แอนดี้ไม่เคยได้รับคำตอบเลย Shaun of the Dead (2004)
I heard word about a vacant post.ข้าได้ยินมา เกี่ยวกับที่ที่ว่างเปล่า The King and the Clown (2005)
But everybody doesn't have a vacant sense of morality and an assault with a deadly weapon charge on their record.แต่ทุกคนไม่ได้มีศีลธรรม และพบประวัติเป็นนักฆ่าติดอาวุธร้ายแรง American Duos (2007)
- We have no vacant rooms.-เราไม่มีห้องว่าง Frontier(s) (2007)
No one can fill that vacant chairไม่มีใครมาแทนที่ของเธอได้ Sita Sings the Blues (2008)
The seat's been vacant for a month now.ตำแหน่งว่างอยู่เป็นเดือนแล้ว Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
We're going to hold his 60th birthday party in the vacant lot in town.พวกเราจะไปหยุดงานฉลองวันเกิด ครบ 60 ปีของเขาตรงที่ว่างในเมือง. Episode #1.9 (2008)
It's vacant now.ตอนนี้มันร้างไปแล้ว White to Play (2009)
President Segovia has announced his nominee for vice president, a position which has been vacant since the tragic death of Vice President Prattประธานาธิบดีเซอโกเวียร์ ได้แถลงว่า บุคคลที่เสนอเป็น รองประธานาธิบดี แทนตำแหน่งที่ว่างลง Gimme Some Truth (2009)
The humility of vacant purse and empty stomach.ความนอบน้อมต่อความว่างเปล่า เงินรางวัล และท้องที่ว่างเปล่า Delicate Things (2010)
There are a lot of vacant rooms.มีห้องว่างเยอะแยะ I Saw the Devil (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vacantApparently that shabby flat is vacant.
vacantA seat became vacant at that station.
vacantBe left vacant.
vacantHe was standing there with a vacant look.
vacantHow about playing catch in the vacant lot near by?
vacantIs there a vacant seat?
vacantShe parked her car in a vacant lot.
vacantThe house is vacant.
vacantThe post will fall vacant.
vacantThere being no vacant seat in the bus, I kept on standing.
vacantThere being no vacant seat in the bus, I stood all the way.
vacantThere being no vacant seats on the bus, I was kept standing all the way to the station.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ร้าง(n) vacant land, See also: deserted place, wasteland, Example: เมื่อซื้อที่แล้วไม่ได้มาปลูกบ้าน ปล่อยให้เป็นที่ร้างอยู่อย่างนั้น ซอยที่อยู่บริเวณนี้จึงเป็นซอยเปลี่ยว, Count Unit: แห่ง, ที่
ว่าง(adj) empty, See also: vacant, blank, clear, void, unoccupied, uninhabited, Syn. ว่างเปล่า, Ant. เต็ม, Example: ถ้าหลังตึกมีที่ว่าง ก็ทำที่จอดรถเพิ่มขึ้นได้, Thai Definition: ที่ไม่มีอะไร
เป๋อ(v) absent-minded, See also: vacant, blank, stupid, Syn. ป้ำๆ เป๋อๆ, หลงๆ ลืมๆ, เผลอ, เหม่อ, เซ่อ, Example: แกอายุมากขนาดนั้นแล้ว ก็คงต้องเป๋อบ้าง, Thai Definition: หลงลืม
แปลน(adj) void, See also: vacant, Example: ถ้าสวนทุเรียนของเรามีทุเรียนแปลนเยอะก็คงขายไม่ได้ราคาดีนัก, Thai Definition: เรียกของที่มีเนื้อที่มีเปลือกหุ้มไม่รอบ เช่น ทุเรียนแปลน
ความว่าง(n) emptiness, See also: vacantness, void, Syn. ความว่างเปล่า, Thai Definition: ภาวะที่ไม่มีสิ่งใดอยู่เลย
ที่ว่างเปล่า(n) vacant, See also: space, unoccupied land, blank land, Syn. ที่ร้าง, ที่รกร้างว่างเปล่า, Count Unit: ที่, แห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องว่าง[hǿng wāng] (n, exp) EN: vacant room  FR: chambre libre [f] ; chambre vacante [f]
ลอย[løi] (adv) EN: absently ; vacantly ; without provocation
เหม่อ[møe] (adj) EN: listless ; inattentive ; vacant ; distant  FR: distrait ; rêveur ; inattentif ; étourdi
เหม่อลอย[møe løi] (v) EN: be absent-minded ; be vacant ; be abstracted ; be inattentive  FR: être distrait ; être inattentif
เหม่อลอย[møe løi] (adj) EN: absent-minded ; inattentive ; vacant ; abstracted  FR: distrait ; inattentif
เหม่อมอง[møe møng] (v, exp) EN: be inattentive ; be vacant ; be abstracted  FR: être inattentif
แปลน[plaēn] (adj) EN: void ; vacant
ร้าง[rāng] (adj) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied  FR: désert ; abandonné
ทรัพย์ไม่มีเจ้าของ[sap mai mī jaokhøng] (n, exp) EN: bona vacante
สูญ[sūn] (adj) EN: empty ; blank ; void ; vacant

CMU English Pronouncing Dictionary
VACANT V EY1 K AH0 N T
VACANTI V AH0 K AE1 N T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vacant (j) vˈɛɪkənt (v ei1 k @ n t)
vacantly (a) vˈɛɪkəntliː (v ei1 k @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空地[kòng dì, ㄎㄨㄥˋ ㄉㄧˋ, ] vacant land; open space, #13,635 [Add to Longdo]
楞子眼[léng zi yǎn, ㄌㄥˊ ㄗ˙ ㄧㄢˇ, ] vacant look of a drunk or imbecile [Add to Longdo]
空房间[kōng fáng jiān, ㄎㄨㄥ ㄈㄤˊ ㄐㄧㄢ, / ] vacant room [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとり[uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
がらがら[garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
つくねんと[tsukunento] (adv) (1) absentmindedly; vacantly; blankly; (2) by oneself; all alone [Add to Longdo]
ぼそっと;ぼさっと[bosotto ; bosatto] (adv,vs) (1) absent-mindedly; vacantly; idly; lazily; (2) (ぼそっと only) in a whisper [Add to Longdo]
ぼんやり[bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P) [Add to Longdo]
開く(P);空く(P);明く[あく, aku] (v5k,vi) (1) (esp. 開く) to open (e.g. doors); (2) (esp. 開く) to open (e.g. business, etc.); (3) (esp. 空く) to be empty; (4) (esp. 空く) to be vacant; to be available; to be free; (5) (esp. 明く) to be open (e.g. neckline, etc.); (6) (esp. 明く) to have been opened (of one's eyes, mouth, etc.); (7) (esp. 明く) to come to an end; (v5k,vt) (8) (esp. 明く) to open (one's eyes, mouth, etc.); (v5k,vi) (9) (See 穴が開く) to have a hole; to form a gap; to have an interval (between events); (P) [Add to Longdo]
閑地[かんち, kanchi] (n) quiet place; vacant land; fallow ground; undemanding job; sinecure; life of leisurely retirement [Add to Longdo]
虚ろな表情;うつろな表情;空ろな表情[うつろなひょうじょう, utsuronahyoujou] (exp,n) vacant expression (on one's face); blank expression [Add to Longdo]
虚ろな目[うつろなめ, utsuroname] (n) vacant eyes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vacant
   adj 1: void of thought or knowledge; "a vacant mind"
   2: without an occupant or incumbent; "the throne is never
     vacant"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top