ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

university

Y UW2 N AH0 V ER1 S AH0 T IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -university-, *university*
English-Thai: Longdo Dictionary
Ramkhamhaeng University(n, name, uniq) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยแบบไม่ต้องสอบเข้า ไม่จำกัดอายุ เพศ หรืออัตตลักษณ์ทางเพศ ตั้งอยู่ที่ ถ.รามคำแหง เขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร, www.RU.ac.th, See also: Open University

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
university(n) มหาวิทยาลัย

English-Thai: Nontri Dictionary
university(n) มหาวิทยาลัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
universityมหาวิทยาลัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
university collegeคณะในมหาวิทยาลัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
university degreeปริญญามหาวิทยาลัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
university witsกลุ่มนักเขียนมหาวิทยาลัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
University autonomyความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัย [TU Subject Heading]
University cooperationความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย [TU Subject Heading]
University libraryห้องสมุดมหาวิทยาลัย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
University pressสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย [เทคโนโลยีการศึกษา]
University pressสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย, Example:

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย (University press) เป็นสำนักพิมพ์ประเภทหนึ่ง จัดอยู่ในสำนักพิมพ์ของทางราชการ องค์การ สมาคม และหน่วยงานต่าง ๆ

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จัดพิมพ์ตำรา เอกสารประกอบการเรียน และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย อาจจัดเป็นสำนักพิมพ์เฉพาะได้ แต่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมีลักษณะแตกต่างจากสำนักพิมพ์อื่น ดังนี้

1. จัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ทางวิชาการในสาขาวิชาการต่าง ๆ กว้างขวางกว่าสำนักพิมพ์เฉพาะ

2. ส่วนมากได้รับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย

3. ไม่ต้องเสียภาษี

4. ไม่ได้มุ่งหวังเพื่อแสวงหาผลกำไร

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีชื่อเสียง เช่น

Cambridge University Press และ Oxford University Press ของอังกฤษ

Columbia University Press และ University of Chicago Press ของสหรัฐอเมริกา

ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยบางแห่งมีทั้งสำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ และมีหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดจำหน่ายโดยเฉพาะ เช่น

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (ฝ่ายโรงพิมพ์)

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สำนักพิมพ์ และโรงพิมพ์ ใช้ชื่อเดียวกัน) ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรณานุกรม

สำนักหอสมุดแห่งชาติ. (2553). คู่มือคัดเลือก จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สำนัก. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

University pressesโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
universityAfter he had graduated from the university, he taught English for two years.
universityAll the students of the university have access to the university library.
universityA man who has never gone to school may steal from a freight car; but if he has a university education, he may steal the whole railroad.
universityApparently an old friend of mine is going to a university in Osaka in Spring.
universityAs soon as he graduated from Keio University, he took over his family's business.
universityAt least 49 percent of students go on to university.
universityAt most 40 percent of students go on to university.
universityA university job would give you a lot more free time.
universityA university lecturer, actually.
universityDr. Hellebrandt is an associate professor in that excellent university.
universityDue to circumstances, I gave up the idea of going to university.
universityDue to his high grades, he will inevitably be accepted to the university.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ม.(n) university, See also: U., Univ., Syn. มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย(n) university, Example: นักศึกษาใหม่มีเพื่อนมาชวนไปเข้าชุมนุมต่างๆ ในมหาวิทยาลัย, Count Unit: มหาวิทยาลัย, แห่ง, Thai Definition: สถาบันอุดมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงหลายสาขาวิชา หรือหลายกลุ่มสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[ājān] (n) EN: university lecturer ; master  FR: professeur émérite [m] ; maître [m]
อธิการบดี[athikānbodī] (n) EN: chancellor ; president of a university ; rector of a university/college  FR: doyen [m] ; recteur [m]
เอยูเอ[Ē.Yū.Ē.] (x) EN: A.U.A. (American University Alumni)
จุฬาฯ[Julā] (n) EN: Chula (inf.) ; Chulalongkorn University  FR: Chula (fam.) ; université Chulalongkorn [f]
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[Julālongkøn Mahāwitthayālai] (n, prop) EN: Chulalongkorn University  FR: université Chulalongkorn [f]
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย[kānseuksā radap mahāwitthayālai] (n, exp) EN: university education
มหาวิทยาลัย[mahāwitthayālai] (n) EN: university  FR: université [f]
มหาวิทยาลัยบูรพา[Mahāwitthayālai Būraphā] (org) EN: Burapa University  FR: université Burapha [f]
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่[Mahāwitthayālai Chieng Mai] (org) EN: Chiang Mai University  FR: université de Chiangmai [f]
มหาวิทยาลัยเอเชียน[Mahāwitthayālai Ēchīen] (org) EN: Asian University  FR: Asian University [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
UNIVERSITY Y UW2 N AH0 V ER1 S AH0 T IY0
UNIVERSITY'S Y UW2 N AH0 V ER1 S AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
university (n) jˌuːnɪvˈɜːʳsɪtiː (y uu2 n i v @@1 s i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大学[dà xué, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] university, #919 [Add to Longdo]
教授[jiào shòu, ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, ] university professor; to instruct; to lecture on, #1,758 [Add to Longdo]
大学生[dà xué shēng, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] university student; college student, #2,227 [Add to Longdo]
牛津大学[Niú jīn Dà xué, ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Oxford, #40,477 [Add to Longdo]
剑桥大学[Jiàn qiáo Dà xué, ㄐㄧㄢˋ ㄑㄧㄠˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Cambridge, #42,832 [Add to Longdo]
北京科技大学[Běi jīng Kē jì Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Science and Technology Beijing, #52,069 [Add to Longdo]
芝加哥大学[zhī jiā gē dà xué, ㄓ ㄐㄧㄚ ㄍㄜ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Chicago, #57,688 [Add to Longdo]
理工大学[lǐ gōng dà xué, ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Science and Engineering; also sometimes Institute of Technology, #58,579 [Add to Longdo]
密歇根大学[Mì xiē gēn Dà xué, ㄇㄧˋ ㄒㄧㄝ ㄍㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Michigan, #66,116 [Add to Longdo]
宾夕法尼亚大学[Bīn xī fǎ ní yà Dà xué, ㄅㄧㄣ ㄒㄧ ㄈㄚˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Pennsylvania, #88,847 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
大学[だいがく, daigaku] TH: มหาวิทยาลัย  EN: university

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akademiker {m} | Akademiker {pl}university graduate | university graduates [Add to Longdo]
Fachhochschule {f}University for applied sciences; University of applied sciences [Add to Longdo]
Hochschulabsolvent {m}university graduate [Add to Longdo]
Hochschulbildung {f}university education [Add to Longdo]
Hochschule {f}; Universität {f} | Hochschulen {pl}; Universitäten {pl}university | universities [Add to Longdo]
Hochschullehrer {m}; Hochschullehrerin {f}university lecturer; college teacher; professor [Add to Longdo]
Hochschulwesen {n}university education [Add to Longdo]
Studienplatz {m}university place; college place; place to study ... [Add to Longdo]
Universität {f} | Universitäten {pl}university | universities [Add to Longdo]
Universitätsbibliothek {f}university library [Add to Longdo]
Universitätsdozent {m} | Universitätsdozenten {pl}university lecturer | university lecturers [Add to Longdo]
Universitätsprofessor {f} | Universitätsprofessoren {pl}university professor | university professors [Add to Longdo]
Vorlesungsverzeichnis {n} | Vorlesungsverzeichnisse {pl}university calendar; lecture timetable | university calendars [Add to Longdo]
TU : Technische UniversitätUniversity of Technology [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ろにん(ik)[ronin (ik)] (n) (1) (misspelling of ろうにん) (See 浪人) ronin; wandering samurai without a master to serve; (2) out of work; (3) waiting for another chance to enter a university [Add to Longdo]
イベントサークル[ibentosa-kuru] (n) special-event club (esp. at university) (wasei [Add to Longdo]
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
オープンユニバーシティー[o-punyuniba-shitei-] (n) Open University [Add to Longdo]
シドニー大学[シドニーだいがく, shidoni-daigaku] (n) The University of Sydney [Add to Longdo]
ドイツ語学科[ドイツごがっか, doitsu gogakka] (n) German department (e.g. in a university) [Add to Longdo]
ヤリサー[yarisa-] (n) (university) club that exists for the purpose of getting women drunk and taking advantage of them [Add to Longdo]
ユニバーシティー[yuniba-shitei-] (n) university [Add to Longdo]
医大[いだい, idai] (n) (abbr) (See 医科大学) medical university; medical school; med school; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 university
   n 1: the body of faculty and students at a university
   2: establishment where a seat of higher learning is housed,
     including administrative and living quarters as well as
     facilities for research and teaching
   3: a large and diverse institution of higher learning created to
     educate for life and for a profession and to grant degrees

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 u.
 
 1. (kıs.) uncle, university, upper.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 univ
 
 1. (kıs.) universal universally, university.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top