ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

upcoming

AH1 P K AH2 M IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -upcoming-, *upcoming*, upcom
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
upcoming(adj) ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น, See also: ซึ่งกำลังจะมา, Syn. comimg up, impending, prospective, forthcoming

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
upcoming(อัพ'คัมมิง) adj. กำลังจะเกิดขึ้น,กำลังจะมา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
upcomingI don't plan to vote at the upcoming election.
upcomingManagement will have all employees vote at the upcoming meeting.
upcomingThe group was planning a bull session to talk about the upcoming party.
upcomingThe pupils are looking forward to the upcoming excursion.
upcomingThe resignations would have little or no effect on upcoming indications.

CMU English Pronouncing Dictionary
UPCOMING AH1 P K AH2 M IH0 NG

Japanese-English: EDICT Dictionary
替わり狂言;替り狂言;替狂言(io)[かわりきょうげん, kawarikyougen] (n) upcoming program; upcoming programme [Add to Longdo]
代わり(P);替わり(P);代り;替り[かわり, kawari] (n,adj-no) (1) substitute; replacement; substituting; replacing; (2) stand-in; proxy; alternate; deputy; relief; successor; (3) (usu. as 〜代わりに, etc.) (See 代わりに) compensation; exchange; return; (4) (usu. as お代わり) (See お代わり・おかわり・1) second helping; another cup; seconds; (5) (abbr) (esp. 替わり, 替り) (See 替わり狂言) upcoming program; upcoming programme; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 upcoming
   adj 1: of the relatively near future; "the approaching
       election"; "this coming Thursday"; "the forthcoming
       holidays"; "the upcoming spring fashions" [syn:
       {approaching}, {coming(a)}, {forthcoming}, {upcoming}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top