ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

talent

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -talent-, *talent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
talent(n) ความสามารถพิเศษ, See also: พรสวรรค์, Syn. aptitude, genius, skill
talent(n) ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ, See also: ผู้มีพรสวรรค์, Syn. celebrity, notable
talented(adj) ซึ่งมีความสามารถพิเศษ, See also: ซึ่งมีพรสวรรค์, Syn. capable, gifted
talent scout(n) ผู้ระดมคนมีความสามารถดีเด่นในอาชีพหนึ่งๆ, See also: ผู้ค้นหาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษออกมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
talent(แทล'เลินทฺ) n. พรสวรรค์,ความสามารถพิเศษ,บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ,กลุ่มคนที่มีความสามารถ, Syn. capacity, power
talented(แทล'ลันทิด) adj. มีพรสวรรค์,มีความสามารถพิเศษ -S.gifted

English-Thai: Nontri Dictionary
talent(n) ปัญญา,ความสามารถพิเศษ
talented(adj) มีปัญญา,มีความสามารถ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Talented studentsนักศึกษาปัญญาเลิศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
talentAfter all, it is talent that counts in music.
talentAll men have some natural talent, but the question is whether they can use it or not.
talentAm I talented?
talentBlessed are those who have no talent!
talentCan you mention anyone that we know who is as talented as he is?
talentDoes a child's musical talent depend on heredity?
talentDon't be discouraged because you are not very talented.
talentDon't you think it's a good opportunity for the exhibition of your talents?
talentDo you think that those superheroes are endowed with talents we don't possess?
talentEarly in life he showed a talent for painting.
talentFinally her true talent revealed itself in that painting.
talentGauss had an innate talent for mathematical problems.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสามารถพิเศษ(n) talent, See also: gift, Syn. พรสวรรค์, Count Unit: อย่าง
พรสวรรค์(n) gift, See also: talent, genius, Syn. คุณสมบัติพิเศษ, ความสามารถพิเศษ, Example: ความอดทนในการบินนับเป็นพรสวรรค์ที่ธรรมชาติมอบให้กับนกพิราบ, Thai Definition: ความสามารถพิเศษหรือคุณสมบัติเด่นของบุคคลที่มีมาแต่กำเนิด
ทักษะ(n) skill, See also: talent, ability, capability, Syn. ความสามารถ, ความถนัด, ความชำนาญ, ฝีไม้ลายมือ, ความสามารถเฉพาะ, Example: ทักษะในการรับรู้จะพัฒนาได้เร็วกว่าทักษะอื่นๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลวดลาย(n) trick, See also: talent, skill, Example: เขาพยายามแสดงลวดลายของเขาอย่างเต็มความสามารถ, Thai Definition: ฝีมือความสามารถที่แสดงให้ปรากฏ, กลวิธีพลิกแพลง
ลวดลาย(n) trick, See also: talent, skill, Example: เขาพยายามแสดงลวดลายของเขาอย่างเต็มความสามารถ, Thai Definition: ฝีมือความสามารถที่แสดงให้ปรากฏ, กลวิธีพลิกแพลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัจฉริยะ[atchariya] (adj) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted  FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
เชี่ยว[chīo] (adj) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert  FR: doué ; talentueux ; expert
ความสามารถ[khwāmsāmāt] (n) EN: capability ; ability ; talent ; compentency ; competence ; capacity  FR: capacité [f] ; aptitude [f] ; compétence [f]
ความสามารถพิเศษ[khwāmsāmāt phisēt] (n, exp) EN: talent ; gift ; specific competencies  FR: talent [m] ; don [m]
ลวดลาย[lūatlāi] (n) EN: trick ; talent ; skill ; handiwork ; cunning
พรสวรรค์[phønsawan] (n) EN: gift ; special capacity ; divine gift ; special talent  FR: talent [m] ; don [m] ; don de Dieu [m]
ปรีชา[prīchā] (n) EN: ability ; capability ; faculty  FR: talent [m] ; habileté [f]
ทักษะ[thaksa] (n) EN: skill ; talent ; ability ; capability  FR: talent [m] ; don [m] ; capacité [f] ; habileté [f] ; aptitude [f]
แวว[waēo] (n) EN: talent ; gift ; genius ; endowment  FR: talent [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TALENT T AE1 L AH0 N T
TALENTS T AE1 L AH0 N T S
TALENTED T AE1 L AH0 N T AH0 D
TALENTED T AE1 L AH0 N T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
talent (n) tˈælənt (t a1 l @ n t)
talents (n) tˈælənts (t a1 l @ n t s)
talented (j) tˈæləntɪd (t a1 l @ n t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
才能[cái néng, ㄘㄞˊ ㄋㄥˊ, ] talent; ability; capacity, #608 [Add to Longdo]
天才[tiān cái, ㄊㄧㄢ ㄘㄞˊ, ] talent; gift; genius; talented; gifted, #6,536 [Add to Longdo]
才学[cái xué, ㄘㄞˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] talent and learning; scholarship, #33,113 [Add to Longdo]
才貌双全[cái mào shuāng quán, ㄘㄞˊ ㄇㄠˋ ㄕㄨㄤ ㄑㄩㄢˊ, / ] talented and good-looking (成语 saw), #76,583 [Add to Longdo]
[sī, ㄙ, ] talented; urgent, #86,761 [Add to Longdo]
才兼文武[cái jiān wén wǔ, ㄘㄞˊ ㄐㄧㄢ ㄨㄣˊ ㄨˇ, ] talent in both military and civil field (成语 saw), #310,894 [Add to Longdo]
才艺技能[cái yì jì néng, ㄘㄞˊ ㄧˋ ㄐㄧˋ ㄋㄥˊ, / ] talent [Add to Longdo]
选秀节目[xuǎn xiù jié mù, ㄒㄩㄢˇ ㄒㄧㄡˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, / ] talent show; talent competition [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Talent(n) |das, pl. Talente| พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, Syn. Begabung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Improvisationstalent {n}talent for improvisation [Add to Longdo]
Talent {n}; Anlage {f}; Begabung {f} | Talente {pl}; Anlagen {pl}; Begabungen {pl} | bei deinem Talent; mit deinem Talenttalent | talents | with your talent [Add to Longdo]
Talent {n}; Riecher {m} [ugs.] | Geschäftstalentflair | flair for business [Add to Longdo]
Talentsuche {f}search for talent [Add to Longdo]
Talentsucher {m} | Talentsucher {pl}talent scout | talent scouts [Add to Longdo]
talentlos; unbegabt {adj} | talentloser | am talentlosestenuntalented | more untalented | most untalented [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タラント[taranto] (n) talent [Add to Longdo]
タレント[tarento] (n) star (esp. television) (from talent); personality; (P) [Add to Longdo]
タレントマネー[tarentomane-] (n) talent-money [Add to Longdo]
テレビタレント[terebitarento] (n) television talent [Add to Longdo]
マルチタレント[maruchitarento] (n) multi talent [Add to Longdo]
偉才[いさい, isai] (n) (man of) great talent; remarkable man [Add to Longdo]
偉材[いざい, izai] (n) extraordinary talent; genius [Add to Longdo]
偉物;豪物;えら物[えらぶつ;えらもの, erabutsu ; eramono] (n) talented person; great man; great woman [Add to Longdo]
一芸[いちげい, ichigei] (n) an art; one talent [Add to Longdo]
一芸入試[いちげいにゅうし, ichigeinyuushi] (n) entrance exam for a university giving preference to persons who excel in one special field (skill); one-talent oriented entrance examination [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
俊英[しゅんえい, shun'ei] Talent, hochbegabter_Mensch [Add to Longdo]
[さい, sai] TALENT [Add to Longdo]
才能[さいのう, sainou] Talent, Begabung [Add to Longdo]
[のう, nou] Talent, Begabung, Funtion, No-Spiel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 talent
   n 1: natural abilities or qualities [syn: {endowment}, {gift},
      {talent}, {natural endowment}]
   2: a person who possesses unusual innate ability in some field
     or activity

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top