ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trashed

T R AE1 SH T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trashed-, *trashed*, trash, trashe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trashed(sl) เมามาก
trash(n) ขยะ
trash(n) เรื่องเหลวไหล, See also: เรื่องไร้สาระ
trash(n) คนไร้ค่า, See also: เดนมนุษย์
trash(vt) โจมตี, See also: วิจารณ์ในทางลบ, ประณาม
trash(vt) ทิ้ง, See also: โยนทิ้ง
trashy(adj) ไร้ค่า, See also: เป็นขยะ
trashcan(n) ถังขยะ
trashery(n) ขยะ
ultrashort(adj) สั้นมาก, See also: สั้นกุด

CMU English Pronouncing Dictionary
TRASHED T R AE1 SH T
TRASH T R AE1 SH
TRASHY T R AE1 SH IY0
PETRASH P EH1 T R AH0 SH
TRASHES T R AE1 SH IH0 Z
TRASHING T R AE1 SH IH0 NG

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trash(แทรช) n. ของเสีย,ของเหลวไหล,ขยะ,หนังสือไร้สาระ,กากอ้อย,ของสวะ,คำพูด,ข้อคิดเห็นหรือข้อเขียนที่เหลวไหล,คนเหลวไหล,คนสวะ,คนผิวขาวที่ยากจน. vt. เล็มกิ่ง,ตัดกิ่ง,เด็ดใบทิ้ง,ทำลายข้าวของ., Syn. stuff, waste, rags, nonsense, refuse, Ant. trea
trash cann. ถังขยะ
trash icen. เศษน้ำแข็งที่มีน้ำผสมอยู่
trashery(แทรช'เชอะรี) n. ขยะ,ของเสีย,ของสวะ, Syn. refuse, waste
trashy(แทรช'ชี) adj. เหมือนของสวะ,เหมือนของเสีย,ไร้ค่า,เหลวไหล., See also: trashiness n., Syn. nonsense

English-Thai: Nontri Dictionary
trash(n) เศษของ,ใบอ้อยแห้ง,ขยะ,สิ่งเหลวไหล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trashขยะกากแห้ง, Example: เช่น ชานอ้อยแห้ง [สิ่งแวดล้อม]
Toxic Trashขยะกากแห้งเป็นพิษ [สิ่งแวดล้อม]
Trashขยะลอย, Example: ขยะลอยน้ำซึ่งกำจัดจากอ่างเก็บบน้ำ ท่อระบายน้ำรวม หรือท่อระบายน้ำฝนโดยใช้ตะแกรงหยาบ [สิ่งแวดล้อม]
Trash Screenตะแกรงดักขยะลอย, Example: ตะแกรงดักขยะลอย [สิ่งแวดล้อม]
Trash Rackตะแกรงรางดักขยะลอย, Example: ตาข่ายหรือตะแกรงที่วางไว้ขวางทางน้ำเพือดัก ขยะลอยน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Trash Gateประตูดักขยะลอย, Example: ประตูน้ำซึ่งติดตะแกรงดักขยะลอย [สิ่งแวดล้อม]
Control, Ultrashort Feedbackการควบคุมย้อนกลับช่วงสั้นมาก [การแพทย์]
trash racktrash rack, ตะแกรงกันสวะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Life, Ultrashortอายุสั้นมากๆ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
trash compactorรถบดอัดดินและอัดขยะ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trashHe disposed of the trash.
trashI wish people would stop throwing away empty cans and other trash along.
trashThey disputed about whose turn it was to take the trash out.
trashThere is much trash on the farther bank of the river.
trashIf you throw trash on the road, you have to pay a fine of up to 500 dollars.
trashThey fine you in Singapore if you throw trash in the streets.
trashThere's no use for plastic supermarket bags aside from putting trash in them.
trashDon't throw trash here.
trashWe should be more careful to recycle more trash.
trashThere is a big movement today to recycle trash.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ผง(n) dust, See also: trash, rubbish, Syn. ฝุ่น, ขี้ฝุ่น, Example: วิธีทำความสะอาดก็คือใช้สายยางฉีดน้ำไล่ขี้ผงบนพื้นก่อน, Thai Definition: สิ่งละเอียด, เศษหยากเยื่อ
มูลฝอย(n) waste, See also: rubbish, garbage, trash, refuse, corpse, remains, dung, droppings, Syn. ขยะมูลฝอย, สวะ, Example: มูลฝอยบางส่วนสามารถคัดแยก และนำกลับมาใช้ใหม่ได้, Thai Definition: เศษสิ่งของที่ทิ้งแล้ว
สวะ(adj) inferior, See also: shoddy, bad, trashy, Syn. เลว, ไม่ดี, Example: เขาเป็นมือเทนนิสชั้นสวะ
สวะ(n) floating weeds, See also: Java weed, floating rubbish, trash, refuse, ruck, Example: นกเล็กๆ เกาะอาศัยตามยอดหญ้าและกอสวะในบึงบอระเพ็ด, Thai Definition: ผักหญ้า ต้นผักหรือสิ่งต่างๆ ที่ลอยอยู่ในน้ำ
ชาน(n) bagasse, See also: trash, quid, dross, refuse, dregs, waste, Syn. ชานอ้อย, ชานหมาก, Example: เขาคายชานอ้อยทิ้งเรี่ยราด, Thai Definition: สิ่งที่เป็นกาก เป็นเดน
ชานอ้อย(n) bagasse, See also: trash, Syn. กากอ้อย, Example: คนที่กินอ้อยควรจะคายและทิ้งชานอ้อยให้เป็นที่เป็นทางเพื่อความสะอาดของบ้านเมือง, Thai Definition: กากอ้อยที่เคี้ยวแล้วเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาน[chān] (n) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid  FR: ordures [fpl] ; déchet [m]
กาก[kāk] (n) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue  FR: déchets [mpl] ; ordures [fpl] ; détritus [mpl] ; abats [mpl] ; résidus [mpl] ; lie [f]
ขยะ[khaya] (n) EN: garbage ; refuse ; rubbish ; waste ; litter ; trash  FR: ordures (ménagères) [fpl] ; déchet [m] ; détritus [m] ; immondices [fpl]
ขยะมูลฝอย[khayamūnføi] (n, exp) EN: litter ; trash ; waste  FR: poubelle [f]
ขี้ผง[khīphong] (n) EN: dust ; trash ; rubbish  FR: poussières [fpl]
ของเสีย[khøngsīa] (n) EN: waste ; waste product ; waste matter ; scrap ; refuse ; junk ; trash ; excrement  FR: déchet [m] ; rebut [m]
เหลวไหล[lēolai] (adj) EN: unreliable ; worthless ; good-for-nothing ; trash ; absurd  FR: sans valeur ; sans fondement ; insoutenable
มูลฝอย[mūnføi] (n) EN: waste ; rubbish ; garbage ; trash ; refuse ; corpse ; remains ; dung ; droppings  FR: déchet [m] ; ordures (ménagères) [fpl] ; immondices [fpl] ; détritus [m]
สวะ[sawa] (n) EN: rubbish ; trash ; refuse ; ruck  FR: rebut [m] ; déchet [m]
ถังขยะ[thangkhaya] (n) EN: dustbin ; garbage can (Am.) ; trash can ; bin ; garbage pail ; litter bin  FR: poubelle [f]
ที่ทิ้งขยะ[thī thing khaya] (n) EN: trash can  FR: poubelle [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trash (n) trˈæʃ (t r a1 sh)
trashy (j) trˈæʃiː (t r a1 sh ii)
trashier (j) trˈæʃɪəʳr (t r a1 sh i@ r)
trashiest (j) trˈæʃɪɪst (t r a1 sh i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
垃圾[lā jī, ㄌㄚ ㄐㄧ, ] trash, #2,381 [Add to Longdo]
[tǒng, ㄊㄨㄥˇ, ] bucket; (trash) can; barrel (of oil etc), #3,471 [Add to Longdo]
脏土[zāng tǔ, ㄗㄤ ㄊㄨˇ, / ] dirty soil; muck; trash, #251,303 [Add to Longdo]
如蝇逐臭[rú yíng zhú chòu, ㄖㄨˊ ㄧㄥˊ ㄓㄨˊ ㄔㄡˋ, / ] like flies pursuing a stink (成语 saw); the mob chases the rich and powerful; the crowd runs after trash, #411,527 [Add to Longdo]
如蚁附膻[rú yǐ fù shān, ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄈㄨˋ ㄕㄢ, / ] like ants pursuing a stink (成语 saw); the mob chases the rich and powerful; the crowd runs after trash, #629,855 [Add to Longdo]
垃圾筒[lā jī tǒng, ㄌㄚ ㄐㄧ ㄊㄨㄥˇ, ] a trashcan [Add to Longdo]
残余物[cán yú wù, ㄘㄢˊ ㄩˊ ㄨˋ, / ] litter; trash [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfall {m}trash [Add to Longdo]
Abfallbeseitigung {f}trash removal; waste disposal:call Such("", "") [Add to Longdo]
Abfalleimer {m}trash can [Am.]; garbage can [Am.] [Add to Longdo]
Abfallcontainer {f}; Müllcontainer {f}trash dumpster [Am.] [Add to Longdo]
Auffangvorrichtung {f} für Unrattrashrack [Add to Longdo]
Kitsch {m}; Schund {m}trash [Add to Longdo]
Kitschroman {m} | Kitschromane {pl}trashy novel | trashy novels [Add to Longdo]
Kolportageliteratur {f}trashy literature [Add to Longdo]
Müll {m}; Abfall {m}refuse; trash; rubbish [Br.]; garbage [Am.] [Add to Longdo]
Mülleimer {m}rubbish bin; trash bin; dustbin [Br.] [Add to Longdo]
Mülleimer {m}garbage can; trashcan [Am.] [Add to Longdo]
Quatsch {m}rubbish; rot; garbage; trash; pulp; bunk; bilge [Add to Longdo]
Schmarren {m} (Unsinn)trash; rubbish [Add to Longdo]
Schundliteratur {f}trashy literature; trash [Add to Longdo]
Wertlosigkeit {f}trashiness [Add to Longdo]
kitschig {adj} | kitschiger | am kitschigstentrashy | more trashy; trashier | most trashy; trashiest [Add to Longdo]
verhaute; warf wegtrashed [Add to Longdo]
verhauend; wegwerfendtrashing [Add to Longdo]
verhaut; wirft wegtrashes [Add to Longdo]
wertlostrashy [Add to Longdo]
wertlos {adv}trashily [Add to Longdo]
Das ist ein Schmarren!That's a load of trash! [Add to Longdo]
UKW : UltrakurzwelleUSW : ultrashort wave [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くず物;屑物[くずもの, kuzumono] (n) (1) trash; junk; garbage; (2) worthless product [Add to Longdo]
ごみ入;塵入[ごみいれ, gomiire] (n) trashcan; rubbish bin; dustbin; ashcan [Add to Longdo]
ごみ箱;塵箱;芥箱[ごみばこ, gomibako] (n) garbage can; garbage box; rubbish bin; trash can; dust bin; dustbin [Add to Longdo]
トラッシュ[torasshu] (n) trash [Add to Longdo]
家庭ごみ;家庭ゴミ[かていごみ(家庭ごみ);かていゴミ(家庭ゴミ), kateigomi ( katei gomi ); katei gomi ( katei gomi )] (n) household garbage; household trash; household refuse [Add to Longdo]
瓦落多(ateji);我楽多(ateji)[がらくた, garakuta] (n) (uk) junk; rubbish; trash; garbage; odds and ends [Add to Longdo]
極超短波[ごくちょうたんぱ;きょくちょうたんぱ, gokuchoutanpa ; kyokuchoutanpa] (n) ultrahigh frequency; UHF; ultrashort waves [Add to Longdo]
塵(P);芥[ごみ(P);ゴミ(P);あくた(芥), gomi (P); gomi (P); akuta ( kai )] (n) (uk) rubbish; trash; garbage; refuse; (P) [Add to Longdo]
塵芥[じんかい;ちりあくた;ごみあくた, jinkai ; chiriakuta ; gomiakuta] (n) rubbish; trash; garbage; refuse [Add to Longdo]
選り屑[えりくず;よりくず, erikuzu ; yorikuzu] (n) trash [Add to Longdo]
駄物[だもの, damono] (n) trash; low-grade stuff [Add to Longdo]
超短波[ちょうたんぱ, choutanpa] (n) ultrashort-wave; very high frequency [Add to Longdo]
廃棄物[はいきぶつ, haikibutsu] (n) waste matter; waste; garbage; trash [Add to Longdo]
襤褸糞[ぼろくそ, borokuso] (n,adj-na) (uk) trashy reputation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top