ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

torture

T AO1 R CH ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -torture-, *torture*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
torture(n) การทรมาน
torture(n) วิธีทรมาน
torture(n) ความเจ็บปวด
torture(vt) ทรมานให้เจ็บปวด
torture(vt) ทำให้บิดเบี้ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
torture(ทอร์'เชอะ) n. การทรมาน,การทำให้เกิดความเจ็บปวด vt. ทรมาน,บิดหรืองอ, See also: torturedly adv. torturer n. torturesome adj. torturous adj. torturingly adv. torturously adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
torture(n) ความทรมาน,การทำให้เจ็บปวด
torture(vt) ทรมาน,บิด,งอ,ทำให้เจ็บปวด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tortureการทรมาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tortureทรมาน [TU Subject Heading]
Torture (International law)ทรมาน (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tortureHe was subjected to torture by the police.
tortureHe was tortured by guilt.
tortureHis lecture on chemistry was nothing but torture.
tortureThe cruelty of the torture in the police station is beyond description.
tortureThe prisoner died under torture.
tortureThe problem tortured the chief.
tortureThe torture made him confess to crimes he had not committed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรกรรม(n) hardship, See also: torture, torment, suffering, trouble, affliction, Syn. ทรมาทรกรรม, Thai Definition: การทำให้ลำบาก
ทรมานทรกรรม(v) torture, See also: torment, abuse, cause anguish, harrow, ill-treat, maltreat, mishandle, Syn. ทารุณ, ประทุษร้าย, ทรมาน, Example: คุณจะเอาลูกไปทรมานทรกรรมทำไม, Thai Definition: ทำให้ทนทุกข์ทรมานไม่รู้จักจบจักสิ้น, ทำให้ทนทุกข์ทรมานอย่างยืดเยื้อ, Notes: (ปาก)
ทรมาน(v) torture, See also: torment, abuse, cause anguish, harrow, ill-treat, maltreat, mishandle, Syn. ทารุณ, ประทุษร้าย, ทรมาทรกรรม, Example: พม่าทรมานเชลยชาวไทยอย่างโหดเหี้ยม, Thai Definition: ทำให้ลำบาก, ทำทารุณ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบขมับ[bīpkhamap] (v) EN: torture by pressing on the temples ; press one's temple
การทรมาน[kān thøramān] (n) FR: torture [f]
ทรกรรม[thørakam] (v) EN: hardship ; torture ; torment ; suffering ; trouble ; affliction
ทรมาน[thøramān] (v) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle  FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
ทรมานทรกรรม[thøramān-thørakam] (v, exp) EN: torture ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle
ยมบาล[yommabān] (n) EN: Prince of Devils ; guardian of hell ; guardian of the underworld ; torturer of the dead  FR: gardien de l'enfer [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TORTURE T AO1 R CH ER0
TORTURED T AO1 R CH ER0 D
TORTURER T AO1 R CH ER0 ER0
TORTURES T AO1 R CH ER0 Z
TORTURERS T AO1 R CH ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
torture (v) tˈɔːtʃər (t oo1 ch @ r)
tortured (v) tˈɔːtʃəd (t oo1 ch @ d)
torturer (n) tˈɔːtʃərər (t oo1 ch @ r @ r)
tortures (v) tˈɔːtʃəz (t oo1 ch @ z)
torturers (n) tˈɔːtʃərəz (t oo1 ch @ r @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Folterkammer {f} | Folterkammern {pl}torture chamber; torturechamber | torture chambers; torturechambers [Add to Longdo]
Qual {f}; Folterqual {f} | Qualen {pl}; Folterqualen {pl}torture | tortures [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
火責め[ひぜめ, hizeme] (n) torture by fire [Add to Longdo]
苛む;嘖む[さいなむ, sainamu] (v5m,vt) to torment; to torture; to harass [Add to Longdo]
海老責め;蝦責め[えびぜめ, ebizeme] (n) Japanese bondage torture (bound victim sits cross-legged with their arms tied behind them, and the rope is tightened until their ankles touch their neck) [Add to Longdo]
現責め[うつつぜめ, utsutsuzeme] (n) sleep deprivation (as a form of torture) [Add to Longdo]
拷器[ごうき, gouki] (n) (arch) instruments of torture [Add to Longdo]
拷訊[ごうじん, goujin] (n) (obsc) (See 拷問) torture [Add to Longdo]
拷責[ごうせき, gouseki] (n) (obsc) (See 拷問) torture [Add to Longdo]
拷問[ごうもん, goumon] (n,vs,adj-no) torture; the rack; third degree; (P) [Add to Longdo]
拷問禁止条約[ごうもんきんしじょうやく, goumonkinshijouyaku] (n) United Nations Convention Against Torture (1987) [Add to Longdo]
拷問具[ごうもんぐ, goumongu] (n) instrument(s) of torture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 torture
   n 1: extreme mental distress [syn: {anguish}, {torment},
      {torture}]
   2: unbearable physical pain [syn: {torture}, {torment}]
   3: intense feelings of suffering; acute mental or physical pain;
     "an agony of doubt"; "the torments of the damned" [syn:
     {agony}, {torment}, {torture}]
   4: the act of distorting something so it seems to mean something
     it was not intended to mean [syn: {distortion},
     {overrefinement}, {straining}, {torture}, {twisting}]
   5: the deliberate, systematic, or wanton infliction of physical
     or mental suffering by one or more persons in an attempt to
     force another person to yield information or to make a
     confession or for any other reason; "it required unnatural
     torturing to extract a confession" [syn: {torture},
     {torturing}]
   v 1: torment emotionally or mentally [syn: {torment}, {torture},
      {excruciate}, {rack}]
   2: subject to torture; "The sinners will be tormented in Hell,
     according to the Bible" [syn: {torture}, {excruciate},
     {torment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top