ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

straßenlaterne

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -straßenlaterne-, *straßenlaterne*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา straßenlaterne มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *straßenlaterne*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What for? You know I can't go to sleep till it's light out.Du weißt, ich kann nicht schlafen, bis die Straßenlaternen ausgehen. The Midnight Ride of Herman Munster (1964)
What the hell are they doing with a street lamp out here?- Der Friedhof. - Wieso haben die eine Straßenlaterne auf dem Friedhof? Children Shouldn't Play with Dead Things (1972)
The streetlights are still on.Die Straßenlaternen sind noch an. Assault on Precinct 13 (1976)
They've blown up the streetlamp.Sie haben die Straßenlaterne gesprengt! Le coup de sirocco (1979)
where'd they be on here?Was ist das? Straßenlaternen? Weird Science (1987)
I'm getting... There is three lampposts along the street?- Dort gibt es Straßenlaternen, oder? The Bedroom Window (1987)
Let's not stand here sobbing under some streetlight.Wir sollten also nicht rumstehen und unter einer Straßenlaterne heulen. We Have Forever: Part 1 (1988)
HE STARTED SHOOTING. (Monroe) DID YOU SEE THE MAN RUN AWAY? NO.Nun, Mr. Robins, Sie haben Detective Larson aussagen hören, dass die Straßenlaterne an der Ecke defekt war. Rush to Judgement (1990)
WHEN YOU SAW MY CLIENT'S PICTUR E IN THE T.V. NEWS? OBJECTION. HE'S BEING ARGUMENTATIVE AGAIN.Befand sich nicht in unmittelbarer Nähe eine funktionierende StraßenlaterneRush to Judgement (1990)
They could put up a streetlight once in a while in Rome.Sie könnten wenigstens hier und da eine Straßenlaterne aufstellen. Night on Earth (1991)
Last year, it was streetlight at the end of the block. Now it's Mrs. Gruper's birdbath.Letztes Jahr noch die Straßenlaterne eine Ecke weiter und jetzt schon Mrs. Grubers Vogelbad. Nobody's Fool (1994)
Stop at the second streetlight you come toBleib bei der zweiten Straßenlaterne stehen, zu der du kommst. Door (1996)
This is one of the best streetlights you've ever drawn.Das ist eine der besten Straßenlaternen, die du je gezeichnet hast. Chasing Amy (1997)
And in March you can always count on one afternoon when you least expect it the fog slides in a milky barrier hangs just below the street lampsUnd im März kann man immer mit einem besonderen Nachmittag rechnen: Wenn man es am wenigsten erwartet, zieht der Nebel auf wie eine milchige Wand und hängt bis unter die Straßenlaternen. The Legend of 1900 (1998)
Every street lamp Seems to beatJede Straßenlaterne schlägt Cats (1998)
No steet lights, no shops, no busses, no grills, no bollards, no pavement, no tarmac...Keine Straßenlaternen! Keine Busse! Keine Gitter! The Nine Lives of Tomas Katz (2000)
Of the glare from the streetlight out of his apartment.Von den Blend ... von der Straßenlaterne aus seiner Wohnung. The One with Rachel's Sister (2000)
I remember the light from the streetlamp kept bouncing off it.Ich erinnere mich an das Licht der Straßenlaterne, dass immer wieder an und aus ging. A Word to the Wise (2000)
Under the streetlight...Unter einer Straßenlaterne... My Tutor Friend (2003)
Don't bother. All the lights on the street went out.Die Straßenlaternen sind auch aus. Touched (2003)
Repaving, foot patrols, streetlights...Straßenerneuerungen, Fußstreife, Straßenlaternen. Time After Time (2004)
Everything from the lamppost all the way to Castle Cair Paravel on the Eastern Ocean, every stick and stone you see, every icicle is Narnia.Von der Straßenlaterne bis zum Schloss Cair Paravel am östlichen Meer. Jeder Stock und Stein, jeder Eiszapfen ist Narnia. The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
It's the lights, Robby. See these street lights?- Das sind die Straßenlaternen. Me and You and Everyone We Know (2005)
You know me, blood, it's all about street lamps, pollution, fast food and Dixie Fried Chicken, you get me?- Du kennst mich, ich brauche Straßenlaternen, Abgase und Fast Food. Wilderness (2006)
Because the killers didn't think it smart to chop him up under a bright streetlight. Yeah.Wäre ja unklug gewesen, ihn unter der Straßenlaterne zu zerlegen. In the Valley of Elah (2007)
¶ it's a cold night beneath the street light ¶ ¶ there's a man whose pants are too tight ¶# Die Nacht ist kalt unter der Straßenlaterne # # da steht ein Mann, dessen Hose zu eng ist # New Cup (2009)
If you want to kill a streetlight without the mess and inconvenience of breaking into the pole with a cutting torch, you need to access the circuit breaker.Wenn du eine Straßenlaterne ausschalten willst, ohne das Durcheinander und die Umstände wie beim Aufbrechen der Säule mit einem Schneidbrenner, brauchst du Zugang zum Verteilerkasten. Shot in the Dark (2009)
who reappeared on the West Coast investigating the FBI in beards and shorts with big pacifist eyes sexy in their dark skin passing out incomprehensible leaflets,im Regen unter einer mitternächtlichen Straßenlaterne in einer kleinen Stadt im Winter, die an der Westküste wieder auftauchten gegen das FBI ermittelten, bärtig und in Shorts, mit großen pazifistischen Augen, sexy in ihren braungebrannten Gesichtern, und unverständliche Flugblätter verteilten, Howl (2010)
My lamp postMeine Straßenlaterne Gigola (2010)
A streetlamp or a phone booth.Eine Straßenlaterne, eine Telefonzelle. Inception (2010)
She's standing under a streetlight.Und sie steht da unter einer StraßenlaterneAbsolute Justice (2010)
Well, then you're like some drunk who's looking for his car keys under a streetlamp 'cause that's where the light is.Das klingt wie der Betrunkene, der seinen Autoschlüssel unter einer Straßenlaterne sucht, weil dort Licht ist. The Lord of War and Thunder (2010)
You know, something that could... Twist a street lamp or... Put a hole through a brick wall.Irgendwas, das eine Straßenlaterne verdrehen könnte, oder... ein Loch in eine Backsteinmauer macht. Mild Mannered (2010)
Whether it's the murmur of a neighbor's television... the hum of the street lamps... or the songs of the night birds...Ob nun das Flüstern von Nachbars Fernseher, das Summen der StraßenlaterneSuspicion Song (2011)
Yes, the street lamp with arms.Ja, die Straßenlaterne mit den Armen. Me and You (2012)
We need to get out of this house right now! We need to move quickly and quietly and get out the front door. There's more lights by the street.Wir beeilen uns, und gehen durch die Vordertür auf die Straße, nur da gibt es Straßenlaternen. Under the Bed (2012)
They wake up in the same bed, the same houses, same depressing street lights.Sie wachen andauernd im gleichen Bett auf. Die gleichen Häuser, die gleichen deprimierenden Straßenlaternen. Spring Breakers (2012)
She's as dumb as a light post.Sie ist dumm wie eine StraßenlaterneAustenland (2013)
There was glare from the streetlight.Es gab eine Blendung von der StraßenlaterneIn Control (2013)
"street lights. He's taller than the street lights.""...die Straßenlaternen." "Er ist größer als die Straßenlaternen." Episode #1.7 (2013)
In my old life, I go to spin class and lunch with friends, but you and I will just go outside and watch the guy who just got out of jail do pull-ups on the light post.In meinem alten Leben würde ich zum Spinning und mit Freunden essen gehen, aber wir gehen einfach raus und schauen dem Typen zu, der gerade aus dem Gefängnis kommt und Klimmzüge an der Straßenlaterne macht. And the Pastry Porn (2013)
But four guys under a streetlamp... when it was all still ahead of us... first time we made that sound... our sound... when everything dropped away and all there was was the music...Aber 4 Jungs unter einer Straßenlaterne, damals, in unseren ersten Anfängen, als da auf einmal dieser Sound entstand, unser Sound, als alles von uns abfiel und nur noch eines um uns herum war: die Musik. Jersey Boys (2014)
Why are there no streetlights?- Wieso gibt's hier keine Straßenlaternen? Zombeavers (2014)
Have fun! Come home when the streetlights come on!Viel Spaß und seid zurück, wenn die Straßenlaternen angehen. The Bleedin' in Sweden (2015)
Your appliances. Street lights.Haushaltsgeräte, Straßenlaternen... oder eine Glühbirne. Office Christmas Party (2016)
City of dreams. City of fame and fortune!Die Stadt der Straßenlaternen. Leap! (2016)
I happen to know the area where the shooting took place is illuminated by high-pressure sodium street lamps.Zufällig weiß ich, dass die Gegend, in der die Schießerei stattfand, von Hochdruck-Natrium-Straßenlaternen erleuchtet wird. Murder Ex Machina (2016)
The streetlights too.Ja. Die Straßenlaternen auch. eps2.7_init_5.fve (2016)
Yeah, the streetlights too.Ja. Die Straßenlaternen auch. eps2.8_h1dden-pr0cess.axx (2016)
You were in the room when he was struck by the street lamppost that flew into the apartment?Du warst im Zimmer, als die Straßenlaterne ihn traf, die in die Wohnung flog? Magenta (2016)

German-Thai: Longdo Dictionary
Straßenlaterne(n) |die, pl. Straßenlaternen| โคมไฟส่องถนน , See also: S. die Straßenbeleuchtung,die Straßenlampe,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top