ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

station

S T EY1 SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -station-, *station*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
station(n) สถานี, See also: โรง, สถานีรถโดยสาร, สถานีรถไฟ, สถานีย่อย
stationer(n) คนขายเครื่องเขียน
station at(phrv) เข้าประจำการ (ทางทหาร), See also: ตั้งฐานที่มั่น, อยู่ประจำการ, Syn. station in, station on
station in(phrv) เข้าประจำการ (ทางทหาร), See also: ตั้งฐานที่มั่น, อยู่ประจำการ, Syn. station at
station on(phrv) เข้าประจำการ (ทางทหาร), See also: ตั้งฐานที่มั่น, อยู่ประจำการ, Syn. station at
stationary(adj) ซึ่งหยุดนิ่ง
stationery(n) เครื่องเขียน
station house(n) สถานีดับเพลิง
station wagon(n) รถโดยสาร
stationmaster(n) นายสถานี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
station(สเท'เชิน) n. สถานี,ที่ทำการ,สำนักงาน,สถานที่,ตำแหน่งหน้าที่,ฐานะ,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่อยู่อาศัย,ฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์,จุดรังวัดปักเขต,เขตสำรวจ vt. ประจำ,ตั้งฐานปฎิบัติการ,ตั้งประจำ, See also: stational adj., Syn. location
station housen. สถานีตำรวจ,สถานีดับเพลิง
station-to-stationadj.,adv. เกี่ยวกับโทรศัพท์ทางไกลที่พูดกับใครก็ได้ตามเลขหมายโทรศัพท์.
stationary(สเท'ชะเนอรี) adj. หยุดนิ่ง,ไม่เคลื่อนที่,คงที่,ประจำที่ n. บุคคลหรือสิ่งที่อยู่กับที่, Syn. still, static
stationer(สเท'ชะเนอ) n. คนขายเครื่องเขียน,คนขายหนังสือ,ผู้พิมพ์,ผู้จัดพิมพ์หนังสือขาย
stationery(สเท'ชะเนอรี) n. กระดาษเขียน,เครื่องเขียน, Syn. writing paper
stationmastern. นายสถานี
aerostation(แอโรสเท' เชิน) n. วิทยาศาสตร์หรือศิลปที่เกี่ยวกับบอลลูนหรือเรือบินที่เบากว่าอากาศ
air station lนามบินที่มีเครื่องบินซ่อมแซมและบริการสำหรับเครื่องบิน
attestation(อะเทสเท'เชิน) n. การให้การ,การเป็นพยาน,การรับรอง,หลักฐานพยาน

English-Thai: Nontri Dictionary
station(n) ที่ตั้ง,สถานี,ที่ทำการ,ด่าน,สำนักงาน,ตำแหน่ง,ฐานะ
station(vi) หยุด,ตั้งมั่น,เข้าประจำที่,ยึดที่
stationary(adj) ประจำที่,อยู่กับที่,คงที่,หยุดนิ่ง
stationer(n) คนขายหนังสือ,คนขายเครื่องเขียน
stationery(n) เครื่องเขียน
attestation(n) การเป็นพยาน,การให้การ,การรับรอง,พยานหลักฐาน,การปฏิญาณตน
COMFORT comfort station(n) ส้วมสาธารณะ
detestation(n) ความชิงชัง,ความเกลียดชัง,ความไม่ชอบ
devastation(n) การทำลายล้าง,การสังหาร,การล้างผลาญ
FILLING filling station(n) ปั๊มน้ำมัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
station in lifeฐานะการครองชีพ, ฐานานุรูป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
station wagan; estate carรถตรวจการ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stational sourceแหล่งประจำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stationarityความคงที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stationaryคงที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stationary pointจุดนิ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
stationary populationประชากรคงที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stationary Container Systemระบบถังขยะคงที่, Example: ระบบเก็บขยะคงที่จะมีที่เก็บขยะเพื่อขนถ่ายขยะ จากถังเพื่อนำไปกำจัดที่สถานที่กำจัดขยะ ทั้งนี้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายถังจากบริเวณที่ตั้งกองขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Stationary Populationประชากรคงที่, Example: ประชากรเสถียรภาพทีมีอัตราเพิ่ม ตามธรรมชาติที่แท้จริงเท่ากับศูนย์ [สิ่งแวดล้อม]
Stationeryเครื่องเขียน [TU Subject Heading]
Stationery tradeอุตสาหกรรมเครื่องเขียน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
stationarity(n) ความคงตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stationA foreigner asked me where the station was.
stationAfter parting from me, he approached the station.
stationA gas station is one kilometer ahead.
stationAllow an hour to get to the station.
stationA lot of bicycle are illegally parked in front of the station.
stationAlthough it was a long way back to the station, little by little the old wagon drew near.
stationA man should not be judged by his station in life.
stationAmy walks to the station every morning.
stationAn American spoke to me at the station.
stationA police station is close at hand.
stationAre you on your way to the station?
stationArriving at the station, he found his train gone.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปกรณ์การเขียน(n) stationery, Syn. เครื่องเขียน
สถานี(n) station, Syn. สำนักงาน, ที่ทำการ, หน่วยงาน, Count Unit: สถานี
ร้านเครื่องเขียน(n) stationery store, Example: ครอบครัวของผมมีกินมีใช้อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะการทำกิจการร้านขายเครื่องเขียนนี่แหละ, Count Unit: ร้าน
สถานี(n) station, See also: center, Syn. ที่ทำการ, หน่วยที่ตั้งทำการ, Example: เครื่องรับส่งวิทยุของพระองค์ท่านสามารถติดต่อได้กับสถานีต่างๆ ทั่วประเทศ, Count Unit: สถานี, Thai Definition: หน่วยที่ตั้งเป็นที่พักหรือที่ทำการ
โรงพัก(n) police station, See also: station house, Syn. สถานีตำรวจ, Example: ตำรวจทุกนายบนโรงพักได้รับคำสั่งให้ออกปฏิบัติงานอย่างฉุกเฉิน, Count Unit: แห่ง, ที่
เครื่องเขียน(n) stationery, See also: writing materials
นายท่า(n) head of station, See also: station master, harbor master, Example: คนที่จะเอารถมาเข้าคิวต้องไปคุยกับนายท่าก่อน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการที่ท่าเรือท่ารถ เช่นในการปล่อยเรือปล่อยรถตามกำหนดเวลาเป็นต้น
นายสถานี(n) station master, See also: station agent, Syn. นายท่า, Example: เขาดันจับพลัดจับผลูไปเป็นนายสถานีบขส., Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของสถานี
ฐาน(n) base, See also: station, platform, Syn. ที่ตั้ง, ที่รองรับ, Example: ฐานยิงจรวดของสหรัฐอยู่ที่ฟลอริด้า, Count Unit: ฐาน, Notes: (บาลี)
ร้านขายเครื่องเขียน(n) stationery, Syn. ร้านเครื่องเขียน, Example: ผู้รู้จักแนะนำให้ผมเปิดร้านขายเครื่องเขียนแถวถนนมหาราช, Count Unit: ร้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบมรณบัตร[bai møranabat] (n, exp) EN: notification of death  FR: certificat de décès [m] ; attestation de décès [f]
ใบรับรอง[bairaprøng] (n, exp) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity  FR: certificat [m] ; attestation [f]
ใบรับรองแพทย์[bairaprøng phaēt] (n, exp) EN: doctor's certificate  FR: certificat médical [m] ; attestation médicale [f]
ใบสุทธิ[baisutthi] (n) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
บัตรจอดรถ[bat jøt rot] (n, exp) EN: car park ticket ; parking slip ; parking pass ; parking check ; parking lot ticket  FR: ticket de stationnement [m]
เบียร์การ์เดน[bīa-kāden] (n, exp) EN: beer garden  FR: jardin de dégustation de bière [m]
บขส.[Bø.Khø.Sø.] (abv) EN: bus station
บริการ[børikān] (n) EN: service   FR: service [m] ; prestation [f]
ชานชาลา[chānchālā] (n) EN: platform ; railroad station platform  FR: quai (de gare) [m] ; quai d'embarquement [m] ; plateforme = plate-forme [f]
ด่าน[dān] (n) EN: immigration border checkpoint ; customs station ; check point ; outpost  FR: poste frontière [m] ; poste de douane [m] ; douane [m] ; poste de contrôle [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STATION S T EY1 SH AH0 N
STATIONS S T EY1 SH AH0 N Z
STATIONS' S T EY1 SH AH0 N Z
STATIONER S T EY1 SH AH0 N ER0
STATIONED S T EY1 SH AH0 N D
STATION'S S T EY1 SH AH0 N Z
STATIONARY S T EY1 SH AH0 N EH2 R IY0
STATIONERY S T EY1 SH AH0 N EH2 R IY0
STATIONING S T EY1 SH AH0 N IH0 NG
STATIONERS S T EY1 SH AH0 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
station (v) stˈɛɪʃən (s t ei1 sh @ n)
stations (v) stˈɛɪʃənz (s t ei1 sh @ n z)
stationed (v) stˈɛɪʃənd (s t ei1 sh @ n d)
stationer (n) stˈɛɪʃənər (s t ei1 sh @ n @ r)
stationary (j) stˈɛɪʃənriː (s t ei1 sh @ n r ii)
stationers (n) stˈɛɪʃənəz (s t ei1 sh @ n @ z)
stationery (n) stˈɛɪʃənriː (s t ei1 sh @ n r ii)
stationing (v) stˈɛɪʃənɪŋ (s t ei1 sh @ n i ng)
stationmaster (n) stˈɛɪʃənmaːstər (s t ei1 sh @ n m aa s t @ r)
station-waggon (n) stˈɛɪʃən-wægən (s t ei1 sh @ n - w a g @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhàn, ㄓㄢˋ, ] station; to stand; to halt; to stop, #448 [Add to Longdo]
驻华[zhù huá, ㄓㄨˋ ㄏㄨㄚˊ, / ] stationed in China; located in China, #12,392 [Add to Longdo]
驻地[zhù dì, ㄓㄨˋ ㄉㄧˋ, / ] station; encampment, #12,611 [Add to Longdo]
文具[wén jù, ㄨㄣˊ ㄐㄩˋ, ] stationery; item of stationery (pen, pencil, eraser, pencil sharpener etc), #19,466 [Add to Longdo]
驻点[zhù diǎn, ㄓㄨˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] stationary point, #54,934 [Add to Longdo]
静止锋[jìng zhǐ fēng, ㄐㄧㄥˋ ㄓˇ ㄈㄥ, / ] Stationary Front, #177,107 [Add to Longdo]
文具商[wén jù shāng, ㄨㄣˊ ㄐㄩˋ ㄕㄤ, ] stationer [Add to Longdo]
站管理[zhàn guǎn lǐ, ㄓㄢˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, ] station management [Add to Longdo]
驻北京[zhù Běi jīng, ㄓㄨˋ ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ, / ] stationed in Beijing [Add to Longdo]
驻大陆[zhù dà lù, ㄓㄨˋ ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ, / ] stationed on the continent (i.e. PRC) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[えき, eki] TH: สถานี  EN: station

German-Thai: Longdo Dictionary
Station(n) |die, pl. Stationen| สถานีรถรางและรถไฟในเมือง เช่น U-Bahn-Station

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Polizeidienststelle {f}; Polizeirevier {n}; Polizeiwache {f}station house [Am.] [Add to Longdo]
Station {f}station [Add to Longdo]
Station {f}; Krankenstation {f} | auf Stationward | in ward [Add to Longdo]
Stationierung {f}; Aufstellung {f}; Einsatz {m} [mil.]deployment [Add to Longdo]
Stationierungskosten {pl}stationing costs [Add to Longdo]
Stationsarzt {m} | Stationsärzte {pl}ward physician | ward physicians [Add to Longdo]
Stationseinrichtung {f}station equipment [Add to Longdo]
Stationskennung {f} | automatische Stationskennung {f}answerback code | auto answerback code [Add to Longdo]
Stationsrechner {m}cluster controller [Add to Longdo]
Stationsumfrage {f}station cycle polling [Add to Longdo]
Stationsvorsteher {m}station master [Add to Longdo]
Talstation {f} (eines Skiliftes)station at the bottom (of a ski lift) [Add to Longdo]
stationär {adj}stationary [Add to Longdo]
stationär behandelnto treat in hospital [Add to Longdo]
stationär; statisch {adj}static [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] (n) {comp} secondary station [Add to Longdo]
NPS[エヌピーエス, enupi-esu] (n) nuclear power station; NPS [Add to Longdo]
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
あおば[aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
あさひ[asahi] (n) skips-most-stations Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]
こだま[kodama] (n) regular (stops at every station) Toukai-line Shinkansen [Add to Longdo]
とき[toki] (n) regular (stops at every station) Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]
ひかり[hikari] (n) skips-most-stations Toukai-line Shinkansen [Add to Longdo]
やまびこ[yamabiko] (n) (formerly called あおば) skips-most-stations Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
ステーション[すてーしょん, sute-shon] station [Add to Longdo]
データステーション[でーたすてーしょん, de-tasute-shon] data station [Add to Longdo]
データ局[データきょく, de-ta kyoku] data station [Add to Longdo]
データ収集端末[データしゅうしゅうたんまつ, de-ta shuushuutanmatsu] data input station, data collection station [Add to Longdo]
データ処理ステーション[データしょりステーション, de-ta shori sute-shon] data processing station [Add to Longdo]
データ入力端末[データにゅうりょくたんまつ, de-ta nyuuryokutanmatsu] data input station, data collection station [Add to Longdo]
ドライブレスワークステーション[どらいぶれすわーくすてーしょん, doraiburesuwa-kusute-shon] driveless workstation [Add to Longdo]
ドロップケーブル[どろっぷけーぶる, doroppuke-buru] drop cable (for workstations) [Add to Longdo]
ビーコンステーション[びーこんすてーしょん, bi-konsute-shon] beaconing station [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
病棟[びょうとう, byoutou] Station_eines_Krankenhauses, Gebaeude_eines_Krankenhauses [Add to Longdo]
駐屯[ちゅうとん, chuuton] Stationierung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 station
   n 1: a facility equipped with special equipment and personnel
      for a particular purpose; "he started looking for a gas
      station"; "the train pulled into the station"
   2: proper or designated social situation; "he overstepped his
     place"; "the responsibilities of a man in his station";
     "married above her station" [syn: {place}, {station}]
   3: (nautical) the location to which a ship or fleet is assigned
     for duty
   4: the position where someone (as a guard or sentry) stands or
     is assigned to stand; "a soldier manned the entrance post";
     "a sentry station" [syn: {post}, {station}]
   5: the frequency assigned to a broadcasting station
   v 1: assign to a station [syn: {station}, {post}, {send},
      {place}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top