ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shaped as a cultural environment, a lively international culture... this is all bullshit.

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shaped as a c [...] all bullshit.-, *shaped as a c [...] all bullshit.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Shaped ( SH EY1 P T) as ( AE1 Z) a ( AH0) cultural ( K AH1 L CH ER0 AH0 L) environment ( AH0 N V AY1 R AH0 N M AH0 N T), a ( AH0) lively ( L AY1 V L IY0) international ( IH2 N T ER0 N AE1 SH AH0 N AH0 L) culture ( K AH1 L CH ER0)... this ( DH IH1 S) is ( IH1 Z) all ( AO1 L) bullshit ( B UH1 L SH IH2 T).

 


  

 
Shaped
  [shape]
 • รูปร่าง: สัณฐาน, รูปทรง, ทรวดทรง, โครงร่าง, รูปแบบ, ฟอร์ม, ท่าทาง [Lex2]
 • สภาพ: สุขภาพ, ความสมบูรณ์ [Lex2]
 • มีอิทธิพลต่อบางสิ่ง[Lex2]
 • ทำให้เป็นรูปร่าง: ทำให้เป็นรูปแบบ [Lex2]
 • บังเกิดขึ้น: ปรับให้เข้ารูปเข้าร่าง, เป็นรูปเป็นร่างขึ้น, เป็นรูปแบบขึ้นมา [Lex2]
 • สภาพ, สุขภาพ เช่น In the middle of a very difficult period of my life, when I was in really, really bad shape, somebody very nice showed up. [LongdoEN]
 • (เชพ) n. สัณฐาน,รูป,รูปแบบ,รูปโฉม,ร่าง,รูปร่าง,โฉม,ทรวดทรง,การกำหนดสัณฐาน (รูป,รูปแบบ,รูปโฉม..) การจัดอย่างมีระเบียบ,การซ่อมแซม,วิถีทางชีวิต,สภาพการณ์,เครื่องอาภรณ์แสดงละคร, -Phr. (take shape ก่อร่าง,เป็นรูปเป็นร่างขึ้น) vt.,vi. ก่อร่าง,แสดงออกเป็นถ้อยคำ [Hope]
 • (n) สัณฐาน,รูปร่าง,ทรวดทรง,แบบ,สถานการณ์,วิถีทาง [Nontri]
 • (vt) ทำให้เป็นรูปเป็นร่าง,ปรับ,กำหนด,วิถีทาง [Nontri]
 • /SH EY1 P/ [CMU]
 • (v) /ʃ'ɛɪp/ [OALD]
 • /SH EY1 P T/ [CMU]
 • (v) /ʃ'ɛɪpt/ [OALD]
as
 • ขณะที่[Lex2]
 • ดังที่: ตามที่ [Lex2]
 • ทั้งๆ ที่[Lex2]
 • เท่ากันกับ: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน [Lex2]
 • เนื่องจาก: เพราะว่า [Lex2]
 • ในฐานะ: ในตำแหน่ง, ในบทบาท [Lex2]
 • อย่างเท่าๆ กัน: อย่างพอๆ กัน [Lex2]
 • (แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่ [Hope]
 • (adv) เท่ากับ,ราวกับ,เช่นกัน [Nontri]
 • (con) เพราะ,เนื่องจาก,ราวกับ,ดังที่,ในขณะที่ [Nontri]
 • /AE1 Z/ [CMU]
 • /EH1 Z/ [CMU]
 • (cc) /æz/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
cultural
 • ทางวัฒนธรรม[Lex2]
 • ทางศิลปะ[Lex2]
 • (คัล'เชอะเริล) adj. เกี่ยวกับวัฒนธรรม,เกี่ยวกับเพาะปลูก [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับวัฒนธรรม,เกี่ยวกับการเพาะปลูก [Nontri]
 • /K AH1 L CH ER0 AH0 L/ [CMU]
 • (j) /k'ʌltʃərəl/ [OALD]
environment
 • สภาพแวดล้อม: สภาวะแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม [Lex2]
 • สิ่งแวดล้อม [LongdoEN]
 • (เอนไว'เรินเมินทฺ) n. สิ่งแวดล้อม,ภาวะสิ่งแวดล้อม,การโอบล้อม, ภาวะที่ถูกหุ้มห่อ,สิ่งที่หุ้มห่อ ###SW. environmental adj. ดูenvironment ###S. surroundings, [Hope]
 • (n) สิ่งแวดล้อม,สภาพแวดล้อม,ภาวะแวดล้อม,การโอบล้อม [Nontri]
 • /AH0 N V AY1 R AH0 N M AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /'ɪnv'aɪərənmənt/ [OALD]
lively
 • กระตือรือร้น: มีพลัง, กระฉับกระเฉง, แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, มีชีวิตชีวา [Lex2]
 • คล่องแคล่ว: ว่องไว [Lex2]
 • ชัดเจน[Lex2]
 • เต็มไปด้วยการเคลื่อนไหว: ซึ่งเคลื่อนไหว [Lex2]
 • เต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่น่าสนใจ[Lex2]
 • ร่าเริง: สนุกสนาน, เบิกบาน [Lex2]
 • (ไลว'ลี) adj. มีชีวิตชีวา,มีพลัง,มีชีวิตจิตใจ,ร่าเริง,ฮึกเหิม,เร้าอารมณ์,ชัดเจน,แข็งแรง,สดใส,ได้ผล,เป็นฟอง,กระดอน,เด้ง,กระฉับกระเฉง adv. คล่องแคล่ว,ว่องไว ###SW. livelily adv. ดูlively liveliness n. ดูlively -S... [Hope]
 • (adj) มีชีวิตจิตใจ,ร่าเริง,สนุกสนาน,สดใส,กระฉับกระเฉง [Nontri]
 • /L AY1 V L IY0/ [CMU]
 • (j) /l'aɪvliː/ [OALD]
international
 • ระหว่างประเทศ: สากล, นานาชาติ, เกี่ยวกับประชากรหลายประเทศ, เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ [Lex2]
 • องค์กรระหว่างประเทศ[Lex2]
 • ระหว่างประเทศ, นานาชาติ เช่น internationaler Flughafen สนามบินนานาชาติ [LongdoDE]
 • (อินเทอแนช'เชินเนิล) adj. ระหว่างประเทศ ###SW. internationality n. [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับนานาชาติ,สากล,ระหว่างประเทศ,ทั่วโลก [Nontri]
 • /IH2 N T ER0 N AE1 SH AH0 N AH0 L/ [CMU]
 • /IH2 N ER0 N AE1 SH AH0 N AH0 L/ [CMU]
 • (n) /ˌɪntən'æʃənl/ [OALD]
culture
 • การเตรียมที่ดินเพื่อเพาะปลูก[Lex2]
 • การพัฒนา: การปรับปรุง [Lex2]
 • การเพาะเชื้อจุลินทรีย์[Lex2]
 • คนที่เชื่อและปฏิบัติเหมือนกัน[Lex2]
 • ค่านิยมและความเชื่อ[Lex2]
 • วัฒนธรรม[Lex2]
 • (คัล'เชอะ) n. วัฒนธรรม,การอบรม,การเลี้ยง,การปลูกฝัง,การเพาะกาย,การเพาะใจ,การเพาะปลูก,การเพาะเลี้ยง,ผลิตผลการเพาะปลูก,เชื้อจุลินทรีย์ที่เพาะเลี้ยงขึ้น [Hope]
 • (n) วัฒนธรรม,การเพาะปลูก,การปลูกฝัง,การเพาะเลี้ยง,การอบรม [Nontri]
 • /K AH1 L CH ER0/ [CMU]
 • (n) /k'ʌltʃər/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH AH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
all
 • จำนวนทั้งหมด: สิ่งทั้งหมด [Lex2]
 • ทั้งหมด: ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งหลาย, ล้วนแต่, ล้วนแล้วแต่, สรรพ, ตลอด [Lex2]
 • ทุกคน: จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด [Lex2]
 • ทุกๆ: ทุก, ใดๆ [Lex2]
 • มาก (คำไม่เป็นทางการ): อย่างยิ่ง [Lex2]
 • (ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน [Hope]
 • (adj) ทั้งสิ้น,ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งมวล [Nontri]
 • /AO1 L/ [CMU]
 • (n) /ɔːl/ [OALD]
bullshit
 • ไม่จริงหรือโง่เง่ามาก[Lex2]
 • หลอกลวง: โกหก [Lex2]
 • (บูล'ชิท) n. ความไร้สาระ,การพูดความจริง. interj. คำอุทานแสดงความไม่เชื่อความไม่เห็นด้วย ###S. nonsense [Hope]
 • /B UH1 L SH IH2 T/ [CMU]
 • (v) /b'ulʃɪt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top