ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shame

SH EY1 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shame-, *shame*
Possible hiragana form: しゃめ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shame(n) ความอับอาย, See also: ความน่าละอายใจ, ความอัปยศ, ความขายหน้า, Syn. disgrace, Ant. grace
shameless(adj) ซึ่งไม่อับอาย, See also: ซึ่งไม่ละอายใจ, น่าเสื่อมเสีย, Syn. disrespectful, immodest, rude, Ant. respectful, courteous
shame into(phrv) ทำให้อับอายจนเปลี่ยน (บางสิ่ง)
shamefaced(adj) อับอาย, See also: น่าขายหน้า, น่าอาย, Syn. ashamed, abashed, embarrassed, Ant. unabashed
shame out of(phrv) ทำให้อายที่จะปฏิบัต ิ(บางสิ่ง), See also: มีความละอายใน
Shame on someone(idm) น่าระอาย, See also: น่าขายหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shame(เชม) n. ความอับอาย,ความละอายใจ,ความขายหน้า,เรื่องที่ทำให้เสียใจ vt. ทำให้รู้สึกละอายใจ,ทำให้อับอาย,ทำให้ขายหน้า,ทำให้อัปยศอดสู., See also: shamable adj. sameable adj. shameful adj. shameless adj.
ashamed(อะเชมดฺ') adj. อับอาย,กระดากใจ,ไม่เต็มใจเพราะกลัวถูกหัวเราะหรือต่อว่า, Syn. embarrassed, shamefaced, Ant. proud

English-Thai: Nontri Dictionary
shame(n) ความอัปยศ,ความละอายใจ,ความขายหน้า,ความอับอาย
shame(vt) ทำให้อับอาย,ทำให้ขายหน้า,ทำให้ละอายใจ
shamefaced(adj) ขายหน้า,ละอายใจ,อับอาย,ขี้อาย
shameful(adj) น่าขายหน้า,น่าละอายใจ,น่าอับอาย
shameless(adj) ไร้ยางอาย,ไม่ละอายใจ,หน้าด้าน
ashamed(adj) ละอายใจ,กระดากใจ,อับอาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shameความละอาย [TU Subject Heading]
Shame in literatureความละอายในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
shame on someone(adj, phrasal, verb) ช่างน่าละอาย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shameAlice hung her head in shame.
shameA man away from home need feel no shame. [Proverb]
shameA shameless liar speaks smilingly.
shameDeath preferable to shame.
shameDon't bring on any more shame.
shameDon't do such a shameful thing in public.
shameFor shame!
shameHe blushed with shame.
shameHe could not do so for shame.
shameHe covered himself with shame.
shameHe got a shameful title.
shameHe hung his head in shame.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าอัปยศอดสู(adv) shamefully, See also: embarrassingly, Syn. น่าอับอาย, น่าอับอายขายหน้า, Example: โจรสลัดทำทารุณโหดร้ายต่อคนญวณอพยพทางเรืออย่างน่าอัปยศอดสู
ความละอายใจ(n) shame, See also: abashment, embarrassment, ignominy, mortification, mortification, Example: บางครั้งเราเกิดความละอายใจเมื่อเรารู้สึกว่าผู้อื่นมองเห็นส่วนไม่ดีของตัวเรา, Thai Definition: ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ, ความสำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้
กุ๋ย(adv) shame on one, Syn. กุ๋ยๆ, Example: เมื่อเด็กๆ ร้องไห้งอแง มักโดนล้อว่า กุ๋ยๆ หน้าไม่อาย ร้องไห้งอแง, Thai Definition: เสียงร้องเยาะเย้ย พร้อมด้วยอาการกระดิกนิ้วชี้ตรงไปที่หน้าผู้ที่ถูกเย้ย
ขายหน้า(v) disgrace, See also: shame, feel ashamed, Syn. อับอาย, เสียหน้า, ขายหน้าขายตา, Example: หล่อนต้องขายหน้าเพื่อนเพราะเขามักจะแสดงกิริยาไม่เรียบร้อยต่อหน้าเพื่อนๆ, Thai Definition: รู้สึกอับอายอย่างที่ไม่กล้าสู้หน้าใครๆ
ความอาย(n) shyness, See also: shamefulness, bashfulness, coyness, demureness, Syn. ความขวยเขิน, Example: อาบอบนวดเป็นสถานที่ที่ผู้ชายสามารถเดินเข้าเดินออกหน้าตาเฉยโดยไม่มีความอาย, Thai Definition: การรู้สึกกระดาก, การรู้สึกขายหน้า
ความอับอายขายหน้า(n) shamefulness, See also: discredit, dishonour, disgrace, infamy, ignominy, Example: เขาได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง, Thai Definition: การอายไม่กล้าสู้หน้า
อัปยศ(adj) defamed, See also: shameful, disgraceful, ignominious, Syn. อับอาย, ขายหน้า, เสื่อมเสีย, อดสู, Example: องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเกือบได้ลงนามในสัญญาอัปยศหมื่นกว่าล้านบาท เพื่อขยายเครือข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูง, Thai Definition: เสื่อมเสียชื่อเสียง, น่าอับอาย
เสียแต้ม(v) shame, See also: disgrace, Syn. ขายหน้า, เสียความนิยม, Example: ผู้อำนวยการโครงการกำลังเดือดาลเพราะต้องเสียแต้มในการสร้างความนิยมของลูกค้าเนื่องจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของลูกน้อง
ฉีกหน้า(v) humiliate, See also: shame, disgrace, turn against, mortify, insult, Example: เขาต้องการประชดบิดาและฉีกหน้าเขาให้เจ็บอาย, Thai Definition: ทำให้ได้รับความอับอาย, ทำให้เสียหน้า
น่าอับอาย(adj) disgraceful, See also: shameful, dishonorable, Syn. น่าอดสู, น่าขายหน้า, น่าอาย, Ant. น่าชื่นชม, น่ายินดี, Example: วัยรุ่นคิดว่า การเปลี่ยนแปลงในร่างกายเป็นเรื่องน่าอับอาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[āi] (v) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed  FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[āi] (adj) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed  FR: timide ; gêné ; embarrassé
อนาจาร[anājān] (n) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency  FR: obscénité [f]
อับอาย[ap-āi] (v) EN: be ashamed  FR: être honteux ; être déshonoré
อับอายขายหน้า[ap-āi khāinā] (v, exp) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed  FR: être déshonoré
อัปยศ[appayot] (n) EN: shame ; disgrace ; dishonour ; ignomity  FR: honte [f]
อัปยศ[appayot] (adj) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious  FR: ignoble ; honteux
อัปยศอดสู[appayot otsū] (v) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour
แบกหน้า[baēk nā] (v, exp) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame
บัดสี[batsī] (adj) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed  FR: honteux ; ignoble

CMU English Pronouncing Dictionary
SHAME SH EY1 M
SHAMED SH EY1 M D
SHAMEL SH AE1 M AH0 L
SHAMES SH EY1 M Z
SHAMEFUL SH EY1 M F AH0 L
SHAMELLE SH AH0 M EH1 L
SHAMELESS SH EY1 M L AH0 S
SHAMELESSLY SH EY1 M L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shame (v) ʃˈɛɪm (sh ei1 m)
shamed (v) ʃˈɛɪmd (sh ei1 m d)
shames (v) ʃˈɛɪmz (sh ei1 m z)
shameful (j) ʃˈɛɪmfəl (sh ei1 m f @ l)
shameless (j) ʃˈɛɪmləs (sh ei1 m l @ s)
shamefaced (j) ʃˈɛɪmfɛɪst (sh ei1 m f ei s t)
shamefully (a) ʃˈɛɪmfəliː (sh ei1 m f @ l ii)
shamelessly (a) ʃˈɛɪmləsliː (sh ei1 m l @ s l ii)
shame-making (j) ʃˈɛɪm-mɛɪkɪŋ (sh ei1 m - m ei k i ng)
shamefacedly (a) ʃˈɛɪmfɛɪstliː (sh ei1 m f ei s t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǒu, ㄔㄡˇ, / ] shameful; ugly; disgraceful, #5,012 [Add to Longdo]
[chǐ, ㄔˇ, / ] shame; disgrace, #12,234 [Add to Longdo]
可耻[kě chǐ, ㄎㄜˇ ㄔˇ, / ] shameful; disgraceful; ignominious, #13,518 [Add to Longdo]
出丑[chū chǒu, ㄔㄨ ㄔㄡˇ, / ] shameful; scandalous; to be humiliated; to make a fool of sb or oneself; to lose face, #40,941 [Add to Longdo]
赖皮[lài pí, ㄌㄞˋ ㄆㄧˊ, / ] shameless; (slang) rascal, #55,079 [Add to Longdo]
荒淫无耻[huāng yín wú chǐ, ㄏㄨㄤ ㄧㄣˊ ㄨˊ ㄔˇ, / ] shameless, #122,748 [Add to Longdo]
不体面[bù tǐ miàn, ㄅㄨˋ ㄊㄧˇ ㄇㄧㄢˋ, / ] shameful [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, ] shame, disgrace [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
斜面[しゃめん, shamen] (n) ลาด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
社名[しゃめい, shamei] TH: ชื่อบริษัท

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schäm dich!Shame on you! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけしゃあしゃ[ikeshaasha] (adv) shamelessly; brazenly [Add to Longdo]
いけ図図しい[いけずうずうしい, ikezuuzuushii] (adj-i) (uk) impudent; shameless [Add to Longdo]
うら恥ずかしい;心恥かしい[うらはずかしい, urahazukashii] (adj-i) slightly ashamed; rather shy [Add to Longdo]
おぞい[ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
おめおめ[omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
お婆はる[おばはる, obaharu] (v5r) (sl) to shamelessly demand one's rights [Add to Longdo]
きまりが悪い;決まりが悪い;決りが悪い;極りが悪い[きまりがわるい, kimarigawarui] (exp,adj-i) (See きまりわるい) embarrassed; ashamed [Add to Longdo]
きまり悪い;決まり悪い;決り悪い;極まり悪い[きまりわるい, kimariwarui] (adj-i) feeling awkward; being ashamed; being bashful [Add to Longdo]
しゃあしゃあ[shaashaa] (adv,n,vs) shamelessly [Add to Longdo]
のめのめ[nomenome] (adv,adv-to,vs) (on-mim) shamelessly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
他受信者名表示[ほかじゅしんしゃめいひょうじ, hokajushinshameihyouji] disclosure of other recipients [Add to Longdo]
利用者名[りようしゃめい, riyoushamei] user name [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
斜面[しゃめん, shamen] Boeschung, Abhang [Add to Longdo]
赦免[しゃめん, shamen] Begnadigung, Straferlass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shame
   n 1: a painful emotion resulting from an awareness of inadequacy
      or guilt
   2: a state of dishonor; "one mistake brought shame to all his
     family"; "suffered the ignominy of being sent to prison"
     [syn: {shame}, {disgrace}, {ignominy}]
   3: an unfortunate development; "it's a pity he couldn't do it"
     [syn: {pity}, {shame}]
   v 1: bring shame or dishonor upon; "he dishonored his family by
      committing a serious crime" [syn: {dishonor}, {disgrace},
      {dishonour}, {attaint}, {shame}] [ant: {honor}, {honour},
      {reward}]
   2: compel through a sense of shame; "She shamed him into making
     amends"
   3: cause to be ashamed
   4: surpass or beat by a wide margin

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top