ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

supply

S AH0 P L AY1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -supply-, *supply*, supp
English-Thai: Longdo Dictionary
supply(n) อุปทาน
supply chain(jargon) โซ่อุปทาน, สายโซ่อาหาร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
supply(n) จัดหาให้, See also: จัดส่ง, หาให้, บรรจุ
supply(vt) จัดหาให้, See also: จัดส่งให้, Syn. provide, furnish, contribute
supply(vt) ชดเชย (คำทางการ), See also: ทดแทน, เสริมให้, Syn. fulfill, satisfy
supply(vt) ทำหน้าที่แทน (คำทางการ), See also: ทำการแทน, เข้าทำแทน, Syn. act as a substitute
supply to(phrv) จัดเตรียมให้กับ
supply from(phrv) เก็บสำรองจาก, See also: สำรองจาก
supply with(phrv) จัดเตรียมด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
supply(ซะไพล') vt.,vi.,n. (การ) จัดหา,จัดส่ง,ส่งเสบียง,บรรจุ,เสริม,ให้,ชดเชย,แทนที่,พัสดุ,เสบียง,สิ่งที่จัดหาให้,สิ่งของจำเป็นทางทหาร,ค่าใช้สอย,ผู้ทำการแทน adv. อย่างอ่อนน้อม,อย่างนิ่มนวล, See also: suppliable adj. supplier n.
power supplyกระแสไฟเมิ่อพูดถึงกระแสไฟในเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์นั้นใช้ไฟกระแสดีซี (DC) ไม่ใช่กระแสเอซี (AC) ที่ออกจากปลั๊ก (คอมพิวเตอร์จะจัดการเปลี่ยนจาก AC เป็น DC ก่อน) สิ่งที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องกระแสไฟ ก็คือ ต้องแน่ใจว่ามีพอที่จะ เข้าไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของเครื่องให้พอ อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงไว้ด้วยเสมอว่า การที่กระแสไฟไหลไม่สม่ำเสมอ จะมีผลเสียต่อตัวเครื่องมาก ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมในเรื่องนี้ด้วย ดู UPS ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
supply(n) เสบียง,การจัดหา,การให้,ค่าใช้สอย,ผู้ทำการแทน
supply(vt) ส่งเสบียง,จัดหา,ให้,ผนวก,ชดใช้,แทนที่
WATER water supply(n) การประปา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
supply๑. การส่งกำลังบำรุง [ดู logistics]๒. เสบียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplyอุปทาน, การสนอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supply airลมจ่าย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
supply bondกรมธรรม์ค้ำประกันการจัดหา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
supply fanพัดลมจ่าย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
supply grilleช่องลมจ่าย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
supply, waterการประปา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supply-side economicsเศรษฐศาสตร์อุปทาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Supplyวัสดุ [การบัญชี]
Supply and demandอุปทานและอุปสงค์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Supply Chain)เครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
supplyAs the centuries went by and England became more crowded, the people found their food supply a great problem.
supplyBecause a new commodity is announced, it is in good supply every three months.
supplyBecause of fighting in the region, the oil supply was temporarily cut off.
supplyCan you supply me with all I need?
supplyCows supply milk.
supplyCows supply us with many things we need.
supplyCows supply us with milk.
supplyExcessive supply leads to a drop in prices.
supplyFood has been in short supply.
supplyFood supply shows steady improvement.
supplyGood technicians are in short supply in the developing countries.
supplyHave a good supply of drinking water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป้อน(v) provide, See also: supply, offer, Syn. จัดหา, Example: ทางโรงงานรีบผลิตสินค้าใหม่ป้อนตลาดให้ทันกับความต้องการของลูกค้า, Thai Definition: ส่งวัตถุดิบแก่โรงงานเพื่อให้เครื่องจักรผลิตเป็นสิ่งสำเร็จรูป
อุปทาน(n) supply, Example: รัฐบาลได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจใหม่ เนื่องจากการลดลงของอุปสงค์ และอุปทานของประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่วงโซ่อุปทาน[huangsō uppathān] (n, exp) EN: supply chain
จ่าย[jāi] (v) EN: distribute ; supply ; provide ; dispense ; issue  FR: distribuer ; fournir
จัดหา[jathā] (v) EN: provide ; procure ; obtain ; supply  FR: munir ; équiper ; procurer
การจ่าย[kān jāi] (n) EN: supply  FR: distribution [f] ; fourniture [f]
การจ่ายน้ำ[kān jāi nām] (n, exp) EN: water supply  FR: distribution d'eau [f]
การประปา[kān prapā] (n, exp) EN: water supply ; water works  FR: distribution d'eau [m]
เก็บสินค้าไว้มากเกินไป[kep sinkhā wai māk koēnpai] (v, exp) EN: outstock ; oversupply ; overfill ; overload
ค่าน้ำ[khā nām] (n, exp) EN: water bill ; water charges (water supply)  FR: facture d'eau [f] ; note d'eau (de distribution) [f]
ค่าน้ำประปา[khā nām prapā] (n, exp) EN: water bill (water supply) ; water charges (water supply)  FR: facture d'eau (de distribution) [f] ; note d'eau (de distribution) [f]
ขาดมือ[khātmeū] (v) EN: run out of ; be wanting ; be in short supply ; be out of stock ; not have on hand

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPPLY S AH0 P L AY1
SUPPLY'S S AH0 P L AY1 Z
SUPPLYING S AH0 P L AY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
supply (v) sˈəplˈaɪ (s @1 p l ai1)
supplying (v) sˈəplˈaɪɪŋ (s @1 p l ai1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
供电[gōng diàn, ㄍㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ, / ] supply electricity, #5,933 [Add to Longdo]
供求[gōng qiú, ㄍㄨㄥ ㄑㄧㄡˊ, ] supply and demand (econ.), #7,525 [Add to Longdo]
供需[gōng xū, ㄍㄨㄥ ㄒㄩ, ] supply and demand, #8,757 [Add to Longdo]
供销[gōng xiāo, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄠ, / ] supply and marketing; distribution; supply and sales, #10,785 [Add to Longdo]
供不应求[gōng bù yìng qiú, ㄍㄨㄥ ㄅㄨˋ ㄧㄥˋ ㄑㄧㄡˊ, / ] supply does not meet demand, #12,583 [Add to Longdo]
货源[huò yuán, ㄏㄨㄛˋ ㄩㄢˊ, / ] supply of goods, #13,053 [Add to Longdo]
补给[bǔ jǐ, ㄅㄨˇ ㄐㄧˇ, / ] supply, #16,135 [Add to Longdo]
供大于求[gōng dà yú qiú, ㄍㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] supply exceeds demand, #23,342 [Add to Longdo]
补发[bǔ fā, ㄅㄨˇ ㄈㄚ, / ] supply again (sth lost); reissue; pay retroactively, #28,569 [Add to Longdo]
供过于求[gōng guò yú qiú, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] supply exceeds demand, #30,363 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angebot {n} und Nachfrage {f}supply and demand [Add to Longdo]
Anschlussspannung {f} [electr.]supply voltage [Add to Longdo]
Einblastemperatur {f} [comp.]supply air temperature [Add to Longdo]
Hilfslehrer {m} | Hilfslehrer {pl}supply teacher | supply teachers [Add to Longdo]
Leitungsnetz {n}supply network [Add to Longdo]
Lieferung {f}; Belieferung {f}; Anlieferung {f} | neue Lieferung {f}supply | resupply [Add to Longdo]
Liefervertrag {m}supply contract [Add to Longdo]
Netzfrequenz {f}supply frequency [Add to Longdo]
Versorgungsgüter {pl}supply goods [Add to Longdo]
Versorgungskette {f}supply chain [Add to Longdo]
Versorgungsspannung {f} [electr.]supply voltage [Add to Longdo]
Versorgungsstrom {m} [electr.]supply current [Add to Longdo]
Versorgungstechnik {f}supply engineering [Add to Longdo]
Zuleitung {f}supply pipe [Add to Longdo]
Das Angebot übersteigt die Nachfrage.Supply overtakes demand. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エネルギー供給[エネルギーきょうきゅう, enerugi-kyoukyuu] (n) energy supply [Add to Longdo]
グローバルサプライチェーン[guro-barusapuraichie-n] (n) global supply-chain [Add to Longdo]
サプライ[sapurai] (n) supply; (P) [Add to Longdo]
サプライサイド[sapuraisaido] (n) supply side [Add to Longdo]
サプライサイドエコノミックス[sapuraisaidoekonomikkusu] (n) supplyside economics [Add to Longdo]
サプライチェーン[sapuraichie-n] (n) supply chain [Add to Longdo]
サプライチェーンマネジメント[sapuraichie-nmanejimento] (n) supply chain management [Add to Longdo]
シンクロ納入[シンクロのうにゅう, shinkuro nounyuu] (n) synchronous supply [Add to Longdo]
バックアップ電源[バックアップでんげん, bakkuappu dengen] (n) {comp} backup power supply [Add to Longdo]
パワーサプライ[pawa-sapurai] (n) {comp} power supply [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
冗長電源[じゅうちょうでんげん, juuchoudengen] redundant power supply [Add to Longdo]
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] CVCF, Constant Voltage Frequency Power Supply [Add to Longdo]
電源回路[でんげんかいろ, dengenkairo] power supply [Add to Longdo]
電源供給[でんげんきょうきゅう, dengenkyoukyuu] power supply [Add to Longdo]
電源装置[でんげんそうち, dengensouchi] Power Supply [Add to Longdo]
電力切れ[でんりょくぎれ, denryokugire] power (supply) cutoff [Add to Longdo]
負荷分散電源供給[ふかぶんさんでんげんきょうきゅう, fukabunsandengenkyoukyuu] load sharing power supply [Add to Longdo]
副電力[ふくでんりょく, fukudenryoku] secondary power (supply) [Add to Longdo]
無停電電源装置[むていでんでんげんそうち, muteidendengensouchi] Uninterruptible Power Supply, UPS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 supply
   n 1: an amount of something available for use
   2: offering goods and services for sale [ant: {demand}]
   3: the activity of supplying or providing something [syn:
     {provision}, {supply}, {supplying}]
   v 1: give something useful or necessary to; "We provided the
      room with an electrical heater" [syn: {supply}, {provide},
      {render}, {furnish}]
   2: circulate or distribute or equip with; "issue a new uniform
     to the children"; "supply blankets for the beds" [syn:
     {issue}, {supply}] [ant: {recall}]
   3: give what is desired or needed, especially support, food or
     sustenance; "The hostess provided lunch for all the guests"
     [syn: {provide}, {supply}, {ply}, {cater}]
   4: state or say further; "`It doesn't matter,' he supplied"
     [syn: {add}, {append}, {supply}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top