ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

speckle

S P EH1 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -speckle-, *speckle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
speckle(n) จุดด่าง, Syn. spot, fleck, point
speckle(vt) ทำให้เป็นจุดด่าง, Syn. dot, freckle, spot
speckless(adj) ซึ่งไม่มีจุดด่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
speckle(สเพค'เคิล) n.,vt. (ทำให้เป็น) จุด,จุดเล็ก ๆ ,แต้ม,รอยเปื้อน,รอยด่าง, See also: speckledness n., Syn. speak

English-Thai: Nontri Dictionary
speckle(n) รอยด่าง,จุด,รอยแต้ม,รอยเปื้อน
speckle(vt) มีมลทิน,มีจุด,แต้ม,ทำให้ด่างพร้อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
speckled spleenม้ามลาย, ม้ามมีจุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่าง[dāng] (x) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped  FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
ด่างพร้อย[dāngphrøi] (adj) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald
ดวง[dūang] (n) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain  FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
งูปล้องหวายแดง[ngū plǿng wāi daēng] (n, exp) EN: Small-spotted Coral Snake ; Speckled Coral Snake
งูปล้องหวายหัวดำ[ngū plǿng wāi hūa dam] (n, exp) EN: Small-spotted Coral Snake ; Speckled Coral Snake
นกหัวขวานจิ๋วท้องลาย[nok hūa khwān jiū thøng lāi] (n, exp) EN: Speckled Piculet  FR: Picumne tacheté [m]
นกพิราบป่าอกลาย[nok phirāp pā ok lāi] (n, exp) EN: Speckled Wood Pigeon  FR: Pigeon de Hodgson [m] ; Pigeon marbré [m]
พร้อย[phrøi] (x) EN: spotted ; speckled ; stained ; freckled

CMU English Pronouncing Dictionary
SPECKLE S P EH1 K AH0 L
SPECKLED S P EH1 K AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
speckle (n) spˈɛkl (s p e1 k l)
speckled (j) spˈɛkld (s p e1 k l d)
speckles (n) spˈɛklz (s p e1 k l z)
speckless (j) spˈɛkləs (s p e1 k l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小斑点[xiǎo bān diǎn, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄢ ㄉㄧㄢˇ, / ] speckle [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Speckle-Interferometrie {f}Speckle interferometry [Add to Longdo]
Specklemesstechnik {f}Speckle measurement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエロースペックルドクロミス[iero-supekkurudokuromisu] (n) yellow-speckled chromis (Chromis alpha) [Add to Longdo]
オヨギベニハゼ[oyogibenihaze] (n) yellow cave goby (Trimma taylori, species found in Indo-Pacific waters); cave dwarfgoby; yellow-speckled pygmy-goby [Add to Longdo]
スペックル干渉計[スペックルかんしょうけい, supekkuru kanshoukei] (n) speckle interferometer [Add to Longdo]
モンツキテンジクザメ[montsukitenjikuzame] (n) speckled carpetshark (Hemiscyllium trispeculare, species from northern Australia) [Add to Longdo]
胡麻蝶蝶魚;胡麻蝶々魚[ごまちょうちょううお;ゴマチョウチョウウオ, gomachouchouuo ; gomachouchouuo] (n) (uk) speckled butterflyfish (Chaetodon citrinellus, species of the Indo-Pacific); citron butterflyfish [Add to Longdo]
胡麻斑[ごまふ, gomafu] (n) black speckles; small black spots (like sprinkled sesame) [Add to Longdo]
霜降り(P);霜降[しもふり, shimofuri] (n,vs) (1) speckled with white; salt and pepper (colour, color); (2) (of fabric) created by intertwining white and coloured fibres; (3) (of beef) marbling; (4) (abbr) (of fish, chicken, shellfish, etc.) blanching by exposure to boiling and then icy water; (P) [Add to Longdo]
[むら, mura] (n) spots; speckles; mottles [Add to Longdo]
斑紋;斑文[はんもん, hanmon] (n,adj-no) speckles; spotted pattern [Add to Longdo]
杢調[もくちょう, mokuchou] (adj-no) mottled (cloth color); speckled; grainy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 speckle
   n 1: a small contrasting part of something; "a bald spot"; "a
      leopard's spots"; "a patch of clouds"; "patches of thin
      ice"; "a fleck of red" [syn: {spot}, {speckle}, {dapple},
      {patch}, {fleck}, {maculation}]
   v 1: produce a mottled effect; "The sunlight stippled the trees"
      [syn: {stipple}, {speckle}]
   2: mark with small spots; "speckle the wall with tiny yellow
     spots" [syn: {speckle}, {bespeckle}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top