ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smug

S M AH1 G   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smug-, *smug*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smug(adj) สบายใจ
smugge(vi) ลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมาย, Syn. bootleg, moonshine
smugge(vt) ลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมาย, Syn. bootleg, moonshine
smuggle(vi) ลักลอบนำเข้า
smuggle(vt) ลักลอบนำเข้า
smuggle in(phrv) ลักลอบนำเข้า, Ant. smuggle out
smuggle out(phrv) ลักลอบนำออก, Ant. smuggle in
smuggle past(phrv) ลักลอบนำผ่าน
smuggle through(phrv) ลักลอบเข้าประเทศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smug(สมัก) adj. เชื่อมั่นในตัวเอง,อิ่มอกอิ่มใจ,สบายใจ,ไม่ชอบการสังคม,ลื่น,เรียบร้อย., See also: smugly adv. smugness n., Syn. complacent
smuggle(สมัก'เกิล) vt.,vi. ลักลอบนำสินค้าเข้าหรือออกโดยผิดกฎหมาย,แอบถือไปด้วย, See also: smuggler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
smug(adj) ใจแคบ,พอใจในตัวเอง,ไม่คบหาสมาคม
smuggle(vt) ลอบนำเข้า
smuggler(n) คนลอบนำของเถื่อนเข้ามา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
smugglingการลักลอบ (นำเข้าหรือส่งออก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
smugglingการลักลอบ (นำเข้าหรือออก) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Smugglingการลักลอบหนีศุลกากร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smugIn the latest report it is written that 90% of all the cocaine smuggled in the world is transported by sea, and most of that by speedboat.
smugThe police arrested him for smuggling.
smugThe townspeople were astonishingly naive about what the smugglers were.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้าของเถื่อน(v) smuggle, Thai Definition: ลอบนำสินค้าเข้ามาโดยไม่เสียภาษี
ผู้ลักลอบ(n) smuggler, See also: bootlegger, Example: ตำรวจเตรียมการจับผู้ลักลอบขนสินค้าหนีภาษี, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่แอบกระทำการโดยไม่ให้ใครรู้
ลักลอบ(v) smuggle, Syn. แอบซ่อน, ซ่อนเร้น, Example: เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองลักลอบนำสินค้าเข้ามาทางชายแดนภาคใต้เสียเอง, Thai Definition: ลอบเอาไป, ลอบเอามา
หนีภาษี(adj) smuggled, Syn. เลี่ยงภาษี, Example: ไม่อยากให้มีการโพสขายรถหนีภาษี ไม่มีทะเบียน ในเวบของเราเลย, Thai Definition: ไม่ยอมเสียภาษี
สินค้าหนีภาษี(n) smuggled goods, See also: contraband, Syn. ของหนีภาษี, Example: การลักลอบนำสินค้าหนีภาษีเข้ามาขายพบมากตามจังหวัดชายแดน
ของเถื่อน(n) contraband goods, See also: smuggled goods, illicit goods, bootleg goods, Syn. ของผิดกฎหมาย, Ant. ของถูกกฎหมาย, Example: พรุ่งนี้คนร้ายจะลักลอบขนของเถื่อนเข้าพม่า, Thai Definition: ของที่ผิดกฎหมาย
ของหนีภาษี(n) smuggled goods, Syn. ของผิดกฎหมาย, Ant. ของถูกกฎหมาย, Example: กรมศุลกากรจับของหนีภาษีได้เป็นจำนวนมากที่ท่าเรือคลองเตย
สินค้าเถื่อน(n) contraband goods, See also: smuggled goods, illicit goods, illegally-imported goods, Syn. ของเถื่อน, Ant. สินค้าถูกกฎหมาย, ของถูกกฎหมาย, Example: ศุลกากรสามารถตรวจจับไม้เถื่อนและสินค้าเถื่อนได้เป็นจำนวนมากในปีนี้, Thai Definition: สินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศโดยมิได้ผ่านการเสียภาษี
สินค้าเถื่อน(n) contraband goods, See also: smuggled goods, illicit goods, illegally-imported goods, Syn. ของเถื่อน, Ant. สินค้าถูกกฎหมาย, ของถูกกฎหมาย, Example: ศุลกากรสามารถตรวจจับไม้เถื่อนและสินค้าเถื่อนได้เป็นจำนวนมากในปีนี้, Thai Definition: สินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศโดยมิได้ผ่านการเสียภาษี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลักลอบ[kān lakløp] (n) EN: smuggling
ของเถื่อน[khøng theūoen] (n, exp) EN: contraband goods ; smuggled goods ; illicit goods ; bootleg goods  FR: produit de contrebande [m] ; marchandise importée illégalement [f]
ลักลอบ[lakløp] (v) EN: sneak ; smuggle  FR: passer en fraude ; entrer furtivement
หนีภาษี[nī phāsī] (adj) EN: smuggled
ยึดของหนีภาษี[yeut khøng nī phāsī] (v, exp) EN: seize smuggled goods
ยิ้มเยาะ[yimyǿ] (v) EN: smirk ; smile smugly ; scoff (at)  FR: ricaner

CMU English Pronouncing Dictionary
SMUG S M AH1 G
SMUGLY S M AH1 G L IY0
SMUGGLE S M AH1 G AH0 L
SMUGGLED S M AH1 G AH0 L D
SMUGGLER S M AH1 G L ER0
SMUGGLER S M AH1 G AH0 L ER0
SMUGNESS S M AH1 G N AH0 S
SMUGGLERS S M AH1 G AH0 L ER0 Z
SMUGGLERS S M AH1 G L ER0 Z
SMUGGLING S M AH1 G AH0 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smug (j) smˈʌg (s m uh1 g)
smugly (a) smˈʌgliː (s m uh1 g l ii)
smugger (j) smˈʌgər (s m uh1 g @ r)
smuggle (v) smˈʌgl (s m uh1 g l)
smuggest (j) smˈʌgɪst (s m uh1 g i s t)
smuggled (v) smˈʌgld (s m uh1 g l d)
smuggler (n) smˈʌglər (s m uh1 g l @ r)
smuggles (v) smˈʌglz (s m uh1 g l z)
smugness (n) smˈʌgnəs (s m uh1 g n @ s)
smugglers (n) smˈʌgləz (s m uh1 g l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水货[shuǐ huò, ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] smuggled goods, #19,347 [Add to Longdo]
走私品[zǒu sī pǐn, ㄗㄡˇ ㄙ ㄆㄧㄣˇ, ] smuggled product; contraband; pirate product, #179,095 [Add to Longdo]
走私货[zǒu sī huò, ㄗㄡˇ ㄙ ㄏㄨㄛˋ, / ] smuggled goods [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
にたり[nitari] (adv-to) smirkingly; smugly; broadly [Add to Longdo]
運び屋[はこびや, hakobiya] (n) courier; smuggler; carrier (e.g. of illegal drugs); trafficker [Add to Longdo]
気障[きざ, kiza] (adj-na,n) (uk) (abbr) (See 気障り) affected; smug; pompous; conceited; snobby; pretentious; (P) [Add to Longdo]
売人[ばいにん, bainin] (n) trader; smuggler; pusher; drug dealer; drug runner [Add to Longdo]
密航[みっこう, mikkou] (n,vs) smuggling; (P) [Add to Longdo]
密出国[みつしゅっこく, mitsushukkoku] (n,vs) (See 密入国) smuggling oneself out of a country [Add to Longdo]
密入国[みつにゅうこく(P);みつにゅうごく, mitsunyuukoku (P); mitsunyuugoku] (n,vs) smuggling oneself into a country; illegal immigration; (P) [Add to Longdo]
密入国斡旋業者[みつにゅうこくあっせんぎょうしゃ, mitsunyuukokuassengyousha] (n) people smuggler [Add to Longdo]
密売[みつばい, mitsubai] (n,vs) smuggling; bootlegging; illicit trade; (P) [Add to Longdo]
密売品[みつばいひん, mitsubaihin] (n) smuggled goods; contraband [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smug
   adj 1: marked by excessive complacency or self-satisfaction; "a
       smug glow of self-congratulation" [syn: {smug}, {self-
       satisfied}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top