ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smit

S M IH1 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smit-, *smit*
English-Thai: Longdo Dictionary
smitten(adj, slang) หลงรัก เช่น Maybe you can't read because you're so smitten by the cute girl sitting in front of you that you can't concentrate., Syn. in love
neurotransmitter(n) สารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smite(vi) ตีอย่างแรง (คำโบราณ), See also: ฟาด, ทุบ, Syn. hit, strike, knock, cuff, buffet, slap
smite(vt) ตีอย่างแรง (คำโบราณ), See also: ฟาด, ทุบ, Syn. hit, strike, knock, cuff, buffet, slap
smite(vt) ทำให้เจ็บแปลบ, See also: ทำให้เจ็บปวด, ทำให้ทุกข์ใจ, Syn. affect, plague, scourge, Ant. comfort
smith(n) ช่างเหล็ก
smithy(n) โรงตีเหล็ก
smitten(vi) กริยาช่องที่ 3 ของ smite
smitten(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ smite
smite on(phrv) ตี, See also: ตบ, ฟัน
smithery(n) งานช่างเหล็ก
smite upon(phrv) ตี, See also: ตบ, ฟัน, Syn. knock at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smite(สไมทฺ) {smote,smitten,/smote,smiting,smites} vt.,vi. ตี (ตบ,ต่อย,ฟาด,ฟัน) อย่างแรง,ทำลายยับเยิน,ทำให้พ่ายแพ้,มีผลร้าย,มีผลกระทบต่อจิตใจ,ทำให้หลงรัก,ปรากฎแก่, -Id. (smite hip and thight โจมตีอย่างไร้ปรานีเอาชนะ), See also: smiter n.
smith(สมิธ) n. ช่างเหล็ก,ช่างโลหะ,ช่างตีเหล็ก,ช่างหลอมเหล็ก
smithereens(สมิธธะรีนซฺ') n.,pl. เศษเล็ก ๆ ,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย., Syn. smithers
smitten(สมิท'เทิน) vt. กริยาช่อง 3 ของ smite
blacksmithn. ช่างตีเหล็ก,คนทำเกือกม้าและใส่เกือกม้า
bladesmith(เบลด'สมิธ) n. ช่างตีมีด
goldsmith(โกลด'สมิธ) n. ช่างทอง,นายธนาคาร,ผู้ให้กู้ยืมเงิน
gunsmith(กัน'สมิธ) n. ช่างปืน., See also: gunsmithing n.
ironsmith(ไอ'เอิร์นสมิธ) n. ช่างเครื่องเหล็ก,ช่างตีเหล็ก, Syn. blacksmith
locksmith(ลอค'ซฺมิธ) n. ช่างทำกุญแจ,ช่างซ่อมกุญแจ., See also: locksmithery n. ดูlocksmith locksmithing n. ดูlocksmith

English-Thai: Nontri Dictionary
smite(vt) เฆี่ยนตี,ทุบตี,ฟาด,ต่อย,ตบ,ทำโทษ
smith(n) ช่างโลหะ,ช่างเหล็ก,ช่างตีเหล็ก
smithy(n) โรงหล่อ,โรงตีเหล็ก,โรงหลอมโลหะ
smitten(vt pp ของ) smite
blacksmith(n) ช่างตีเหล็ก
goldsmith(n) ช่างทอง
locksmith(n) ช่างทำหรือแก้นาฬิกา,ช่างทำกุญแจ
silversmith(n) ช่างเงิน
tinsmith(n) ช่างบัดกรี
transmit(vt) ส่งผ่าน,เป็นสื่อ,ถ่าย,แพร่เชื้อ,กระจายเสียง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Smithsoniteสมิทซอไนต์, Example: แหล่ง - พบในแหล่งตะกั่วสังกะสี จังหวัดกาญจนบุรี แหล่งตะกั่วบ่องาม จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประโยชน์ - นำมาแยกเอาสังกะสีออกและนำไปถลุงเป็นสินแร่สังกะสีที่สำคัญ นอกจากนี้ยังอาจนำมาทำเป็นหินประดับก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smitA farewell party was held in honor of Mr Smith.
smitAll the pupils in the class like Miss Smith.
smitA Mr Smith came to see you.
smitA Mr Smith came to see you during your absence.
smitA Mr Smith came while you were out.
smitA Mr Smith has come to see you.
smitBefore saying "good bye" to their neighbors, the Smiths had to tie up some loose ends inside the house.
smitBy gift of the late Mr Smith the hospital received 3,000 dollars.
smitDr. Smith has a lot of patients.
smitDr. Smith stands before all others in the knowledge of that subject.
smitEven though Mr Smith was very wealthy, he was a tight wad.
smitFew people can run the machine as well as Mr Smith.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างตีเหล็ก(n) blacksmith, See also: smith, Syn. ช่างเหล็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างบัดกรี[chang batkrī] (n) EN: tinsmith  FR: étameur [m]
ช่างเหล็ก[chang lek] (n) EN: blacksmith ; ironsmith ; ironworker  FR: maréchal-ferrant [m] ; ferronnier [m]
ช่างโลหะ[chang lōha] (n) EN: metal worker ; metalsmith  FR: métallurgiste [m] ; ferronnier [m]
ช่างเงิน[chang ngoen] (n) EN: silversmith  FR: orfèvre [m]
ช่างทอง[chang thøng] (n) EN: goldsmith  FR: orfèvre [m]
ช่างตีเหล็ก[chang tī lek] (n) EN: blacksmith ; ironsmith ; ironworker ; smith  FR: maréchal-ferrant [m] ; ferronnier [m] ; forgeron [m]
เครื่องส่ง[khreūangsong] (n) EN: transmitter
กระจายเสียง[krajāisīeng] (v) EN: broadcast ; transmit ; put on the air ; show  FR: radiodiffuser ; émettre
นกตีทอง[nok tī thøng] (n, exp) EN: Coppersmith Barbet  FR: Barbu à plastron rouge [m] ; Barbu à front rouge [m]
สื่อ[seū] (v) EN: conduct ; transmit ; communicate  FR: communiquer

CMU English Pronouncing Dictionary
SMIT S M IH1 T
SMITH S M IH1 TH
SMITS S M IH1 T S
SMITTY S M IH1 T IY0
SMITHS S M IH1 TH S
SMITTEN S M IH1 T AH0 N
SMITLEY S M IH1 T L IY0
SMITHER S M IH1 DH ER0
SMITHEE S M IH1 TH IY1
SMITH'S S M IH1 TH S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smite (v) smˈaɪt (s m ai1 t)
smith (n) smˈɪθ (s m i1 th)
smites (v) smˈaɪts (s m ai1 t s)
smiths (n) smˈɪθs (s m i1 th s)
smithy (n) smˈɪðiː (s m i1 dh ii)
smiting (v) smˈaɪtɪŋ (s m ai1 t i ng)
smitten (v) smˈɪtn (s m i1 t n)
smithies (n) smˈɪðɪz (s m i1 dh i z)
smithereens (n) smˌɪðərˈiːnz (s m i2 dh @ r ii1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
史密斯[Shǐ mì sī, ㄕˇ ㄇㄧˋ ㄙ, ] Smith (name), #18,293 [Add to Longdo]
斯密[Sī mì, ㄙ ㄇㄧˋ, ] Smith (name); also rendered as 史密斯, #55,311 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Unkrautvernichtungsmittel(n) |das| สารกำจัดวัชพืช
Grundnahrungsmittel(n) |der, pl. Grundnahrungsmittel| อาหารหลัก เช่น Schließlich wird das Bier häufig als Grundnahrungsmittel bezeichnet und als Kulturgut angesehen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Smithspornammer {f} [ornith.]Smith's Longspur [Add to Longdo]
Smiths Säbelzahnblenni {m}; Malediven-Säbelzahnschleimfisch {m} (Meiacanthus smithii) [zool.]white blenny [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
スミスィズバタフライフィッシュ[sumisuizubatafuraifisshu] (n) Smith's butterflyfish (Chaetodon smithi) [Add to Longdo]
スミスズトビー[sumisuzutobi-] (n) bicolored toby (Canthigaster smithae); Smith's pufferfish [Add to Longdo]
スミスネズミ[sumisunezumi] (n) Smith's red-backed vole (Eothenomys smithii); Smith's vole [Add to Longdo]
スミソニアン[sumisonian] (n) Smithsonian Institution; (P) [Add to Longdo]
テレビ送信所[テレビそうしんじょ, terebi soushinjo] (n) television transmitter [Add to Longdo]
トランスミッター[toransumitta-] (n) transmitter [Add to Longdo]
ブラックスミス[burakkusumisu] (n) blacksmith (Chromis punctipinnis); blacksmith chromis [Add to Longdo]
プロポ[puropo] (n) (abbr) (See プロポーショナルコントロールシステム) transmitter for radio-controlled toys, etc. [Add to Longdo]
亜乱炭椎[アランスミシー, aransumishi-] (n) Alan Smithee (pseudonym used by film directors who wish to disown a project); Allen Smithee [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
相互情報量[そうごじょうほうりょう, sougojouhouryou] transinformation (content), transferred information, transmitted information, mutual information [Add to Longdo]
送信ウィンドウ[そうしんウィンドウ, soushin uindou] transmit window [Add to Longdo]
転送処理[てんそうしょり, tensoushori] transmittal [Add to Longdo]
伝達情報量[でんたつじょうほうりょう, dentatsujouhouryou] transinformation (content), transferred information, transmitted information, mutual information [Add to Longdo]
配信[はっしん, hasshin] to send, to transmit, to provide [Add to Longdo]
発局[はっきょく, hakkyoku] sending office, transmitting office [Add to Longdo]
送信器[そうしんき, soushinki] transmitter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top