ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sixteenth

S IH0 K S T IY1 N TH   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sixteenth-, *sixteenth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sixteenth(n) ลำดับที่สิบหก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sixteenth(ซิคซฺ'ทีนธฺ) adj.,n. ที่ 16,หนึ่งใน 16 ส่วนเท่า ๆ กัน.

English-Thai: Nontri Dictionary
sixteenth(adj) ที่สิบหก
sixteenth(n) อันดับที่สิบหก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sixteenth[ซิคซฺ'ทีนธฺ] (adj) ที่สิบหก
sixteenth[ซิคซฺ'ทีนธฺ] (adj) ที่สิบหก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cheers for Agnes on her sixteenth birthday...ฉลองให้ Agnes \ สำหรับครบรอบ 16 ปีของเธอ Show Me Love (1998)
Peasant Couple Plowing. Sixteenth century B.C. Egypt."ผัวเมียชนบทไถนา" 1,600 ปีก่อนคริสตกาล อียิปต์ Mona Lisa Smile (2003)
We can really begin to take a look at the emergence of the modern age with the enclosure movements of the great European commons in the fourteenth fifteenth and sixteenth century.เราลองมองย้อนกลับไปดูการเกิดขึ้น ของยุคสมัยใหม่ (เจเรมี ริฟกิน ประธาน สถาบันศึกษาแนวโน้มเศรษฐกิจ) โดยเริ่มที่ขบวนการ "ล้อมเขตที่ดิน" การล้อมเขตที่ดินสาธารณะในยุโรป The Corporation (2003)
Yeah, 'cause they'll probably answer the door the sixteenth time I knock.ฉันเคาะประตูบ้านเค้าตั้ง 16 ครั้ง\ ..เค้าก็ไม่ยอมออกมา Birthmarks (2008)
Kirsty Walsh in upper fifth's having a party for her sixteenth tonight.เคิร์สตี้ วอลช์เกรดห้า จะจัดปาร์ตี้วันเกิดอายุ 16 คืนนี้ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Taken away on her sixteenth birthday.ข้ารู้สึกว่าใกล้ได้พบลูกแล้ว Clash of the Titans (2010)
The sixteenth letter of the Greek alphabet.เป็นอักษรตัวที่ 16 ในพยัญชนะกรีก Life of Pi (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sixteenthIn Shakespeare's time, in the sixteenth century, tennis was very popular at the English court.
sixteenthThe story goes back to the sixteenth century.
sixteenthToday is my sixteenth birthday.

CMU English Pronouncing Dictionary
SIXTEENTH S IH0 K S T IY1 N TH
SIXTEENTH S IH1 K S T IY1 N TH
SIXTEENTHS S IH1 K S T IY1 N TH S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sixteenth (n) sˈiːkstˈiːnθ (s ii1 k s t ii1 n th)
sixteenths (n) sˈiːkstˈiːnθs (s ii1 k s t ii1 n th s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
己卯[jǐ mǎo, ㄐㄧˇ ㄇㄠˇ, ] sixteenth year F4 of the 60 year cycle, e.g. 1999 or 2059, #68,504 [Add to Longdo]
第十六[dì shí liù, ㄉㄧˋ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ, ] sixteenth [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sechzehntel {n}sixteenth part [Add to Longdo]
Sechzehntelnote {f} [mus.]sixteenth note [Am.]; semiquaver [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
己卯[つちのとう;きぼう, tsuchinotou ; kibou] (n) (See 干支) sixteenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
[りょう, ryou] (n,pref) (1) both (e.g. both shoulders, etc.); (n) (2) ryo (obsolete unit of currency); (3) (See 斤) 41-42 g (one sixteenth of a kin); (4) (See 反・たん) 2 tan (measure of fabric size); (ctr) (5) counter for carriages (e.g. in a train) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sixteenth
   adj 1: coming next after the fifteenth in position [syn:
       {sixteenth}, {16th}]
   n 1: position 16 in a countable series of things
   2: one part in sixteen equal parts [syn: {one-sixteenth},
     {sixteenth}, {sixteenth part}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top