ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

roster

R AA1 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roster-, *roster*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roster(n) บัญชีรายชื่อ, See also: ทะเบียนรายชื่อ, Syn. roll, membership

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
androsterone(แอนดรอส' ทะโรน) n. ฮอร์โมนชายที่มักพบในปัสสาวะชาย

English-Thai: Nontri Dictionary
roster(n) บัญชีชื่อ,รายการ,ทะเบียนชื่อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชี[banchī] (n) EN: list ; roll ; roster ; catalog  FR: liste [f] ; rôle [m]
บัญชีชื่อ[banchī cheū] (n, exp) EN: list ; roll ; register ; roster ; party list  FR: liste [f] ; répertoire [m]
บัญชีรายชื่อ[banchī rāicheū] (n, exp) EN: list ; name list ; roster ; rota ; roll  FR: liste [f] ; répertoire [m] ; rôle [m]
เบญจางคประดิษฐ์[benjāngkhapradit] (n) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow  FR: prosternement à la chinoise [m]
กราบ[krāp] (v) EN: prostrate oneself  FR: se prosterner
กราบพระพุทธเจ้า[krāp Phra Phuttha Jao] (v, exp) EN: prostrate oneself to worship Buddha  FR: se prosterner devant le Bouddha
หมอบ[møp] (v) EN: crouch ; prostrate ; kowtow  FR: se prosterner ; s'agenouiller
นอบ[nøp] (v) EN: bow ; respect  FR: s'incliner ; se prosterner
รายชื่อ[rāicheū] (n) EN: list ; name list ; list of names ; roll ; register ; roster  FR: liste (nominative) [f] ; registre [m] ; liste de noms [f]
สัญกรณ์บัญชีชื่อ[sanyakōn banchī cheū] (n, exp) EN: roster notation

CMU English Pronouncing Dictionary
ROSTER R AA1 S T ER0
ROSTERS R AA1 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roster (n) rˈɒstər (r o1 s t @ r)
rosters (n) rˈɒstəz (r o1 s t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンドロステロン[andorosuteron] (n) androsterone [Add to Longdo]
デフロスター[defurosuta-] (n) defroster [Add to Longdo]
ラスター;ラスタ[rasuta-; rasuta] (n) (1) roster; (2) raster; (3) (ラスタ only) (abbr) (See ラスタファリアン) Rastafarian; Rasta [Add to Longdo]
ロースター[ro-suta-] (n) (1) roaster; (2) roster [Add to Longdo]
ロスター[rosuta-] (n) roster [Add to Longdo]
顔ぶれ(P);顔触れ(P)[かおぶれ, kaobure] (n) (1) personnel; members; lineup (of a team); roster; cast (of a play); (2) announcement of next day's match-ups (sumo); (P) [Add to Longdo]
鬼籍[きせき, kiseki] (n) roster of the dead [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  roster
      n 1: a list of names; "his name was struck off the rolls" [syn:
           {roll}, {roster}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top