ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retinue

R EH1 T AH0 N UW2   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retinue-, *retinue*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retinue(n) ข้าราชบริพาร, See also: บริวาร, กลุ่มผู้ติดตาม, Syn. entourage, follovers

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retinue(เรท'ทะนู) n. กลุ่มผู้ติดตาม,, See also: retinued adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
retinue(n) ผู้ติดตาม,บริวาร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A retinue of over 100 virgins on your trip to Pyongyang?เสียงหญิงสาวบริสุทธิ์กว่าร้อยคน ที่ติดตามเจ้าไปเปียงยางงั้นรึ? The King and the Clown (2005)
The king and his retinue will spend two nights here next month.พระราชาและข้าทาสบริวาร จะมาพักแรมที่นี่2คืน ในเดือนหน้า The Other Boleyn Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริพาร[børiphān] (n) EN: retinue ; suite ; entourage  FR: entourage [m]
บริวาร[børiwān] (n) EN: followers ; suite ; retainer ; retinue  FR: suite [f] ; disciples [mpl]
ผู้ติดตาม[phū tittām] (n, exp) EN: entourage ; retinue ; escort ; attendant ; aide

CMU English Pronouncing Dictionary
RETINUE R EH1 T AH0 N UW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retinue (n) rˈɛtɪnjuː (r e1 t i n y uu)
retinues (n) rˈɛtɪnjuːz (r e1 t i n y uu z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hù, ㄏㄨˋ, ] retinue, #46,126 [Add to Longdo]
人从[rén cóng, ㄖㄣˊ ㄘㄨㄥˊ, / ] retinue; hangers-on [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
家来(P);家礼;家頼[けらい, kerai] (n) retainer; retinue; servant; (P) [Add to Longdo]
供(P);伴(P);侶[とも, tomo] (n,vs) (See お供・おとも) companion; follower; attendant; retinue; (P) [Add to Longdo]
供回り;供廻り(oK)[ともまわり, tomomawari] (n) retinue; suite [Add to Longdo]
供勢[ともぜい, tomozei] (n) attendants; retinue [Add to Longdo]
供揃い[ともぞろい, tomozoroi] (n) attendants; retinue [Add to Longdo]
随員[ずいいん, zuiin] (n) member of an entourage or retinue or party; attendant; (P) [Add to Longdo]
随伴者[ずいはんしゃ, zuihansha] (n) attendant; member of an entourage or retinue or party [Add to Longdo]
付き添い(P);付添い(P);付添[つきそい, tsukisoi] (n) attendance on; attendant; escort; chaperon; retinue; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  retinue
      n 1: the group following and attending to some important person
           [syn: {cortege}, {retinue}, {suite}, {entourage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top