ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reents

R IY1 N T S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reents-, *reents*, reent
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา reents มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *reents*)
CMU English Pronouncing Dictionary
REENTS R IY1 N T S
REENTER R IY0 IH1 N T ER0
REENTRY R IY0 IH1 N T R IY0
REENTERED R IY0 IH1 N T ER0 D
REENTERING R IY0 IH1 N T ER0 IH0 NG

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reenter(vi) กลับเข้าไปใหม่, Syn. reappear, reemerge
reentry(n) การกลับเข้าไปใหม่

English-Thai: Nontri Dictionary
reenter(vt) สมัครใหม่,กลับเข้าสู่,วกเข้า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reentMost important of all, the brain needs global reentry pathways connecting these anatomical structures.
reentThe third and most important idea is that of reentry.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reentered (n) riːˈɛntəd (r ii e1 n t @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
核弹头[hé dàn tóu, ㄏㄜˊ ㄉㄢˋ ㄊㄡˊ, / ] nuclear reentry vehicle; nuclear warhead, #30,080 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eintrittsinvarianz {f}reentrancy [Add to Longdo]
Neueintritt {m}reenter [Add to Longdo]
Rückmeldesystem {n}reentrant system [Add to Longdo]
Wiedereintritt {m}; Wiedereintreten {n}reentrance [Add to Longdo]
Wiedereintritt {m}reentry [Add to Longdo]
Winkel {m} [math.] | Winkel {pl} | rechter Winkel; 90° Winkel | spitzer Winkel | gestreckter Winkel | stumpfer Winkel | überstumpfer Winkel | einspringender Winkel | Winkel zur Achseangle | angles | right angle | acute angle | straight angle | obtuse angle | reflex angle | reentrant angle; re-entrant angle | off-axis angle [Add to Longdo]
ablaufinvariant; eintrittsinvariant {adj} | ablaufinvariantes Unterprogramm | ein ablaufinvariantes Programm gemeinsam nutzenreentrant | reentrant subroutine | code sharing [Add to Longdo]
wieder einsprungsfähigreentrant; reenterable [Add to Longdo]
wiedereintreten | wiedereintretendto reenter | reentering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
カラートーン[kara-to-n] (n) color screentone; colour screentone; color mechanical tint; colour mechanical tint [Add to Longdo]
スクリーントーン[sukuri-nto-n] (n) screentone; adhesive mechanical tint [Add to Longdo]
リエントラント[rientoranto] (adj-na) {comp} reentrant [Add to Longdo]
疑似リエントラントプログラム[ぎじリエントラントプログラム, giji rientorantopuroguramu] (n) {comp} pseudo reentrant program [Add to Longdo]
再突入[さいとつにゅう, saitotsunyuu] (n,vs) reentry [Add to Longdo]
再入[さいにゅう, sainyuu] (n,n-pref) re-entry; reentry; readmittance [Add to Longdo]
再入可能サブルーチン[さいにゅうかのうサブルーチン, sainyuukanou saburu-chin] (n) {comp} reentrant subroutine [Add to Longdo]
再入可能プログラム[さいにゅうかのうプログラム, sainyuukanou puroguramu] (n) {comp} reentrant program [Add to Longdo]
再入可能ルーチン[さいにゅうかのうルーチン, sainyuukanou ru-chin] (n) {comp} reentrant routine [Add to Longdo]
再入可能手続き[さいにゅうかのうてつづき, sainyuukanoutetsuduki] (n) {comp} reentrant procedure [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リエントラント[りえんとらんと, rientoranto] reentrant (an) [Add to Longdo]
疑似リエントラントプログラム[ぎじリエントラントプログラム, giji rientorantopuroguramu] pseudo reentrant program [Add to Longdo]
再入可能サブルーチン[さいにゅうかのうサブルーチン, sainyuukanou saburu-chin] reentrant subroutine [Add to Longdo]
再入可能プログラム[さいにゅうかのうプログラム, sainyuukanou puroguramu] reentrant program [Add to Longdo]
再入可能ルーチン[さいにゅうかのうルーチン, sainyuukanou ru-chin] reentrant routine [Add to Longdo]
再入可能手続き[さいにゅうかのうてつづき, sainyuukanoutetsuduki] reentrant procedure [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top