ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reassures

R IY2 AH0 SH UH1 R Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reassures-, *reassures*, reassure
CMU English Pronouncing Dictionary
REASSURES R IY2 AH0 SH UH1 R Z
REASSURE R IY2 AH0 SH UH1 R
REASSURED R IY2 AH0 SH UH1 R D
REASSURING R IY2 AH0 SH UH1 R IH0 NG
REASSURANCE R IY2 AH0 SH UH1 R AH0 N S
REASSURANCES R IY2 AH0 SH ER1 AH0 N S IH0 Z
REASSURANCES R IY2 AH0 SH UH1 R AH0 N S IH0 Z
REASSURINGLY R IY0 AH0 SH ER1 IH0 NG L IY0
REASSURINGLY R IY0 AH0 SH UH1 R IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reassures (v) rˌiːəʃˈuəʳz (r ii2 @ sh u@1 z)
reassure (v) rˌiːəʃˈuəʳr (r ii2 @ sh u@1 r)
reassured (v) rˌiːəʃˈuəʳd (r ii2 @ sh u@1 d)
reassuring (v) rˌiːəʃˈuəʳrɪŋ (r ii2 @ sh u@1 r i ng)
reassurance (n) rˌɪəʳʃˈuːrəns (r i@2 sh uu1 r @ n s)
reassurances (n) rˌɪəʳʃˈuːrənsɪz (r i@2 sh uu1 r @ n s i z)
reassuringly (a) rˌiːəʃˈuəʳrɪŋliː (r ii2 @ sh u@1 r i ng l ii)

English-Thai: Longdo Dictionary
reassure(vt) ปลอบใจทำให้สงบลง, ทำให้รู้สึกดีขึ้น เช่น After she had failed an examination in maths, her mother tried to reassure her.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reassure(vt) ทำให้มั่นใจใหม่, See also: เรียกความมั่นใจ, Syn. convince, console
reassuring(adj) ซึ่งทำให้กังวลน้อยลง
reassurance(n) การทำให้มั่นใจใหม่

English-Thai: Nontri Dictionary
reassurance(n) การรับรอง,การทำให้มั่นใจขึ้นอีก,การทำให้วางใจขึ้น
reassure(vt) ทำให้อุ่นใจ,ทำให้มั่นใจขึ้นอีก,ทำให้แน่ใจขึ้น,ทำให้วางใจขึ้น,รับรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reassurance; re-insuranceการประกันภัยต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reassuredผู้เอาประกันภัยต่อ มีความหมายเหมือนกับ cedant; cedent และ reinsured [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reassurerผู้รับประกันภัยต่อ มีความหมายเหมือนกับ reinsurer [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
re-insurance; reassuranceการประกันภัยต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Counseling and Reassurance, Psychologicคำแนะนำและความมั่นใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reassurFor my part, having you lot with me is more reassuring than the police or anything!
reassurI'm not sure about Hawaii, where there are too many Japanese, but I do find that having at least some Japanese around can be reassuring. That's how I feel.
reassurThe bank reassured us the safety of our money.
reassurThe doctor reassured me about my father's condition.
reassurThe doctor's remarks reassured the patient.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียกขวัญ(v) comfort, See also: console, soothe, reassure, commiserate with, hearten, Syn. ปลอบขวัญ, Example: รัฐบาลเรียกขวัญและกำลังใจของชาวประมงไทยให้กลับคืนมา, Thai Definition: กล่าวปลอบใจ
แน่แก่ใจ(v) be certain, See also: give confidence to, be sure, assure, reassure, Syn. แน่ใจ, รู้แก่ใจ, Ant. ไม่แน่ใจ, ไม่มั่นใจ, Example: ตำรวจแน่แก่ใจแล้วว่าผู้ต้องหาทำผิดจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรียกขวัญ[rīek khwan] (v, exp) EN: comfort ; console ; soothe ; reassure ; commiserate with ; hearten

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不妙[bù miào, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄠˋ, ] (of a turn of events) not too encouraging; far from good; anything but reassuring, #14,770 [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, ] reassure, #17,708 [Add to Longdo]
宽心[kuān xīn, ㄎㄨㄢ ㄒㄧㄣ, / ] relieved; comforted; to relieve anxieties; at ease; relaxed; reassuring; happy, #53,550 [Add to Longdo]
安民告示[ān mín gào shì, ㄢ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄠˋ ㄕˋ, ] a notice to reassure the public; advance notice (of an agenda), #106,010 [Add to Longdo]
宽心丸[kuān xīn wán, ㄎㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄨㄢˊ, / ] reassuring explanation; consolatory words, #291,025 [Add to Longdo]
作出[zuò chū, ㄗㄨㄛˋ ㄔㄨ, ] to put out; to come up with; to make (a choice, decision, proposal, response, comment etc); to issue (a permit, statement, explanation, apology, reassurance to the public etc); to draw (conclusion); to deliver (speech, judgment); to devise (explanation); [Add to Longdo]
再保证[zài bǎo zhèng, ㄗㄞˋ ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ, / ] reassure [Add to Longdo]
宽心丸儿[kuān xīn wán r, ㄎㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄨㄢˊ ㄖ˙, / ] erhua variant of 寬心丸|宽心丸, reassuring explanation; consolatory words [Add to Longdo]
稳贴[wěn tiē, ㄨㄣˇ ㄊㄧㄝ, / ] safe; to appease; to reassure [Add to Longdo]
自我安慰[zì wǒ ān wèi, ㄗˋ ㄨㄛˇ ㄢ ㄨㄟˋ, ] to comfort oneself; to console oneself; to reassure oneself [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückversicherung {f}reassurance [Add to Longdo]
beruhigen | beruhigend | beruhigt | beruhigt | beruhigteto reassure | reassuring | reassured | reassures | reassured [Add to Longdo]
beruhigend {adv}reassuringly [Add to Longdo]
versichern; beteuern | versichernd; beteuernd | versichert; beteuert | versichert; beteuert | versicherte; beteuerteto reassure | reassuring | reassured | reassures | reassured [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気強い[きづよい, kiduyoi] (adj-i) reassuring; stouthearted [Add to Longdo]
気丈夫[きじょうぶ, kijoubu] (adj-na,n) reassuring [Add to Longdo]
心強い[こころづよい, kokoroduyoi] (adj-i) heartening; reassuring; (P) [Add to Longdo]
心丈夫[こころじょうぶ, kokorojoubu] (adj-na,n) secure; reassuring [Add to Longdo]
念晴らし;念晴し[ねんばらし, nenbarashi] (n) clearing one's heart of doubts; reassuring oneself [Add to Longdo]
旅は道連れ世は情け[たびはみちづれよはなさけ, tabihamichidureyohanasake] (exp) just as it is reassuring to have a companion when traveling, it is important for us to care for each other as we pass through this life [Add to Longdo]
力強い[ちからづよい, chikaraduyoi] (adj-i) (1) powerful; strong; forceful; vigorous; (2) reassuring; encouraging; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top