ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

r.

AA1 R   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -r.-, *r.*
English-Thai: Longdo Dictionary
o.r.v.(n) รถออฟโรด, Syn. off road vehicle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
r.n.abbr. registered nurse,Royal Navy
r.s.v.p.,rsvp abbr. repondez s'il vous plait (โปรดตอบ)
r.s.v.p.v.p.,rsvp abbr. repondez s'il vous plait (โปรดตอบ)
a.r.c.s.abbr. Associate of the Royal College of Science, Associate of the Royal College of Surgeons
a.s.s.r.abbr. Autonomous Soviet Socialist Republic
abr.abbr. abrige, abridged, abridgment (ย่อ. การย่อ)
abstr.abbr. abstract, abstracted
agr.abbr. agricultural, agriculture
alter.abbr. alteration
amer.abbr. American

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
R. [Rex (L.) (King) or Regina (L.) (Queen)]อาร์. [คำย่อของ Rex (พระมหากษัตริย์) หรือ Regina (พระบรมราชินีนาถ) ต่อท้ายพระปรมาภิไธย] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
R.[Rex (King) or Regina (Queen)]อาร์. [คำย่อของ Rex (พระมหากษัตริย์) หรือ Regina (พระบรมราชินีนาถ) ต่อท้ายพระปรมาภิไธย] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
R.S.V.P.โปรดตอบให้ผู้เชิญทราบด้วยว่าผู้ได้รับเชิญจะไป ร่วมงานหรือไม่ เป็นคำย่อมาจากภาษาฝรั่งเศสที่ว่า pondez s'il vous plaît ซึ่งระบุในบัตรเชิญเข้าร่วมงานต่าง ๆ แปลว่า โปรดตอบให้ผู้เชิญทราบด้วยว่าผู้ได้รับเชิญจะไปร่วมงานหรือไม่ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
r.I afterward sold them to enable me to buy R. Burton's Historical Collections.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ.(n) road, See also: r., Syn. ถนน
พล.ร.ต.(n) Rear Admiral, See also: R.A., R.Adm., Rear Adm., Radm, Syn. พลเรือตรี
ร.น.(n) R.N.(The Royal Navy), Syn. ราชนาวีไทย, Example: วิทย ุ2 ร.น.ประกาศปลดจอมพลป.พิบูลสงคราม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[ājān] (pr) EN: master  FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
บริษัทจำกัด[børisat jamkat] (n, exp) EN: limited company ; company limited  FR: société à responsabilité limitée [f] ; SARL = S.A.R.L. [f] (sigle)
ชั่ง[chang] (n) EN: catty = cattie ; chang (unit of weight equal to 600 grams)  FR: chang [m] (unité de poids équivalant à 600 gr.)
ช่างตัดผม[chang tat phom] (n) EN: hairdresser ; barber  FR: coiffeur [m] ; coiffeuse [f] ; barbier [m] (vx) ; friseur [m] (r.)
ชาวพื้นเมือง[chāo pheūnmeūang] (n, exp) EN: native ; native inhabitant   FR: natif [m] ; native [f] ; indigène [m] (r.)
ด่าว่า[dāwā] (v) EN: scold ; reprimand ; censure ; rebuke ; reproach  FR: injurier ; insulter ; agonir (r.)
เจ้าฟ้าหญิง[jaofāying] (n) EN: Her Royal Highness ; H.R.H. ; princess of the highest rank  FR: princesse royale [f] ; altesse royale [f]
การเลื้อย[kān leūay] (n) FR: rampement [m] (r.)
การแต่งผม[kān taeng phom] (n, exp) FR: coiffage [m] ; frisage [m] (r.)
ไข่เน่า[khainao] (n) EN: Vitex glabrata R. Br.

CMU English Pronouncing Dictionary
R. AA1 R
R.S AA1 R Z
R.'S AA1 R Z

German-Thai: Longdo Dictionary
entweder...oderอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น Je nach Schalterstellung leuchtet entweder die eine Lampe oder die andere.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
r. : rechtsr. : right [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[エス, esu] (n) (1) (abbr) letter "S" (abbr. for sister, south, steam, etc.); (2) (abbr) (ant [Add to Longdo]
web拍手;ウェブ拍手[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit [Add to Longdo]
すべし[subeshi] (exp) (abbr. of suru and beshi) (See 可し) should do; ought to do [Add to Longdo]
す可き[すべき, subeki] (exp) (uk) should do (abbr. of suru+beki); ought to do [Add to Longdo]
たも;タモ[tamo ; tamo] (n) (See ヤチダモ) Japanese ash (Fraxinus mandshurica var. japonica) [Add to Longdo]
でもない[demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]
ぽたぽた焼[ぽたぽたやき, potapotayaki] (n) pota pota yaki (var. of senbei (rice cracker) coated with a sweet soy-sauce glaze on top) [Add to Longdo]
もっぺん[moppen] (exp) (col) (abbr) (See もう一遍) once more; again (abbr. of mou ippen) [Add to Longdo]
[n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") [Add to Longdo]
アルファギーク;アルファ・ギーク[arufagi-ku ; arufa . gi-ku] (n) {comp} alpha geek (var. of computer nerd) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
ゼロ復帰記録[ぜろふっききろく, zerofukkikiroku] return-to-zero recording, RZ (abbr.) [Add to Longdo]
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] beginning-of-tape marker, BOT marker (abbr.) [Add to Longdo]
テープ終端マーカ[テープしゅうたんマーカ, te-pu shuutan ma-ka] end-of-tape marker, EOT marker (abbr.) [Add to Longdo]
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] data circuit-terminating equipment, DCE (abbr.) [Add to Longdo]
データ交換装置[データこうかんそうち, de-ta koukansouchi] data switching exchange, DSE (abbr.) [Add to Longdo]
データ端末装置[データたんまつそうち, de-ta tanmatsusouchi] data terminal equipment, DTE (abbr.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 galvanize
 
 1. harekete getirmek, heyecanlandırmak, tahrik etmek
 2. (mad.) gal vanizlemek, galvanizle kaplamak
 3. galvanik cereyan geçirmek
 4. r, b elektrikle (adale) çalıştırmak galvaniza'tion galvanik ce reyanı geçirme, galvanize etme galvanized iron çinko, saç, galvanizli demir
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 little
 
 1. (-r, -st
 2. less veya lesser, least) küçük, ufak
 3. (kıs.)a, az, cüzi
 4. cici
 5. ehemmiyetsiz, değersiz, naçiz
 6. dar fikirli, geri
 7. az miktarda
 8. hemen hiç gibi
 9. az miktar
 10. ufak şey
 11. az zaman. Little Bear, Little Dipper Küçükayı takımyıldızı. little by little azar azar, yavaş yavaş, tedricen. little or nothing hiç denecek kadar az, hemen hemen hiç. little theater amatör tiyatro
 12. deneysel tiyatro. a little slam (briç) on üç elden ibaret bir oyunun on iki elini kazanma. in little minyatür halinde
 13. (kıs.)a olarak. make little of ehemmiyet vermemek
 14. pek az anlayabilmek. think little of kıymet vermemek, ehemmiyetsiz saymak
 15. tereddüt etmemek. Little did I think Aklımdan geçirmedim. Give me a little time.Bana biraz vakit verin. He did what little he could. Elinden geleni yaptı. He little knows... Bilmiyor ki... Wait a little. Biraz bekle. littleness küçüklük.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top