ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

periodical

P IH2 R IY0 AA1 D IH0 K AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -periodical-, *periodical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
periodical(adj) ซึ่งตีพิมพ์ตามกำหนดเวลา, See also: ที่ออกตามกำหนดเวลา, Syn. cyclic, circling, revolving
periodical(adj) ซึ่งเกิดขึ้นเป็นเวลา, See also: เกี่ยวกับระยะเวลา, Syn. periodic
periodical(n) วารสารที่ออกตามกำหนด, See also: นิตยสารที่ออกตามกำหนดเวลา, Syn. magazine, journal
periodically(adv) อย่างเป็นไปตามกำหนดเวลา
periodically(adv) อย่างเป็นช่วงๆ, Syn. rhythmically

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
periodical(เพียริออด'ดิเคิล) n. นิตยสารหรือวารสารที่ออกตามกำหนดเวลา. adj. ซึ่งตีพิมพ์ตามกำหนดเวลา,เกี่ยวกับนิตยสารหรือวารสาร,=periodic (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
periodical(adj) เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นบางคราว,เป็นช่วงๆ,ตามเวลา
periodical(n) หนังสือพิมพ์รายคาบ,วารสาร,นิตยสาร
periodically(adv) เป็นบางคราว,เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นช่วงๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
periodicalชั่วระยะเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodicallyเป็นคราว ๆ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Periodicalวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Periodicalวารสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Periodical editorsบรรณาธิการวารสาร [TU Subject Heading]
Periodical indexดรรชนีวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Periodical indexดรรชนีวารสาร, Example:

ดรรชนีวารสาร (Periodical Index) เป็นดรรชนีที่จำแนกตามลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ จัดทำขึ้นเพื่อนำผู้ใช้ไปยังวารสารที่มีบทความนั้นๆ ปรากฏอยู่ ดรรชนีวารสารจำแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. ใช้้ค้นบทความทั่วๆ ไป ที่ลงในวารสารต่างๆ ไม่เจาะจงชื่อวารสารชื่อใดชื่อหนึ่ง เช่น Reader's Guide to Periodical Literature ซึ่งเป็นดรรชนีวารสาร นิตยสาร วารสารทางวิชาการ จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1901 โดย H.W. Wilson Company

ตัวอย่าง Reader's Guide to Periodical Literature

Readers' Guide to Periodical Literature

วิธีการใช้

How to Use Readers' Guide to Periodical Literature

ปัจจุบันได้จัดทำเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ แบ่งเป็น 2 ฐานข้อมูล คือ Readers' Guide to Periodical Literature ซึ่งครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่ปี 1983 ถึงปัจจุบัน (http://www.ebscohost.com/academic/readers-guide-to-periodical-literature) และ Readers' Guide Retrospective: 1890-1982 ครอบคลุมข้อมูลของปี 1890-1982 (http://www.ebscohost.com/academic/readers-guide-retrospective)

2. ใช้ค้นเรื่องที่ลงในวารสารชื่อเรื่องใดชื่อเรื่องหนึ่ง อาจเป็นสำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์วารสารนั้นๆ จัดทำขึ้น เช่น ดรรชนีราชกิจจาบุเบกษา

3. ใช้ค้นเรื่องในสาขาเฉพาะที่ตีพิมพ์ในวารสาร เช่น Applied Science & Technology Index ปัจจุบันได้จัดทำเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ โดย EBSCO

รายการอ้างอิง:

ทัศนา หาญพล. "การทำดรรชนี" ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์สารสนเทศ หน้า 224-248. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.

City College of San Francisco. Finding Periodical Articles Using Print Indexes. Available: http://www.ccsf.edu/Librar/printindexes.pdf. Accessed: 20120416. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Periodical selectionการเลือกวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Periodical selectionการเลือกวารสาร, Example:

การเลือกวารสาร (Periodical selection) วารสาร จัดเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดออกที่แน่นอนและต่อเนื่อง มีการนำเสนอเนื้อหาในลักษณะบทความ งานวิจัยต้นฉบับ และเรื่องราวทางวิชาการซึ่งเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จัดเป็นแหล่งค้นคว้า ติดตาม ผลการศึกษาวิจัยใหม่ทางด้านวิชาการ และความรู้ที่ทันสมัย ตลอดจนทัศนะและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวดเร็วกว่าหนังสือ หรือสารสนเทศประเภทอื่น

การเลือกรับวารสาร โดยทั่วไปมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กรและห้องสมุด

2. ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ในสัดส่วนที่สมดุลกัน

3. งบประมาณ

สำหรับการเลือกวารสาร ในประเด็นวารสารแต่ละรายชื่อ โดยทั่วไปมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญ ดังนี้

1. กำหนดออกตรงตามเวลาที่กำหนด เช่น รายเดือน รายสองเดือน รายสามเดือน

2. บทความตีพิมพ์ต้องมีการควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review)

3. วารสารมีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน เช่น ชื่อและที่อยู่ผู้แต่ง บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเอกสารอ้างอิงเป็นรูปแบบเดียวกัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Periodical selectionการเลือกวารสาร [TU Subject Heading]
Periodicalsวารสาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
periodicalEven the periodical pay raise could not keep abreast of higher living costs.
periodicalEveryone should periodically receive a physical examination.
periodicalPeriodicals may not be removed from the reading room.
periodicalThere are a number of shops selling foreign books and periodicals.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วารสาร(n) journal, See also: periodical, Example: ไม่นานมานี้มีบทความในวารสารทางการแพทย์ได้วิจารณ์ในเรื่องนี้แล้ว, Thai Definition: หนังสือที่ออกเป็นคราวๆ
เป็นพักๆ(adv) occasionally, See also: periodically, periodically, sporadically, intermittently, spasmodically, Syn. เป็นช่วง, เป็นช่วงๆ, เป็นตอนๆ, Example: เสียงคำรามของเสือแว่วมาเป็นพักๆ พวกเราจึงต้องย้ายที่นอนไปนอนบนเรือ, Thai Definition: คราวหนึ่งๆ เป็นช่วงๆ ที่ต่อเนื่องกัน
เป็นช่วง(adv) intermittently, See also: periodically, sporadically, occasionally, spasmodically, Syn. เป็นตอน, เป็นช่วงๆ, เป็นตอนๆ, Example: สัญญาณที่ได้รับมักขาดหายเป็นช่วง ช่วงหนึ่งๆ หายไปเกือบ 10 วินาที, Thai Definition: ระยะหนึ่งๆ เป็นพักๆ ที่ต่อเนื่องกัน
เป็นจังหวะ(adv) intermittently, See also: periodically, Syn. เป็นช่วง, เป็นพักๆ, Example: ด้านส่งต้องหยุดเป็นจังหวะ เพื่อให้ทางด้านรับได้มีโอกาสโต้ตอบ
เป็นช่วงๆ(adv) periodically, See also: intermittently, Syn. เป็นพักๆ, เป็นระยะๆ, เป็นจังหวะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉบับ[chabap] (n) EN: [classifier : newspapers ; letters ; manuscripts ; documents ; periodicals]  FR: [classificateur : journaux ; lettres ; documents manuscrits]
ดรรชนีวารสาร[datchanī wārasān] (n, exp) EN: periodical index
หนังสือรายคาบ[nangseūrāikhāp] (n, exp) EN: periodical  FR: périodique [m]
นิตยสาร[nittayasān] (n) EN: magazine ; journal ; periodical  FR: magazine [m] ; revue [f] ; périodique [m] ; publication [f]
เป็นช่วง[pen chūang] (adv) EN: ntermittently ; periodically ; sporadically ; occasionally ; spasmodically  FR: par intermittence ; sporadiquement
เป็นช่วง ๆ[pen chūang-chūang] (adv) EN: periodically; intermittently  FR: par intermittence ; périodiquement
เป็นจังหวะ[pen jangwa] (adv) EN: intermittently ; periodically
เป็นครั้งคราว[pen khrang khrāo] (adv) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time
เป็นครั้งเป็นคราว[pen khrang pen khrāo] (adv) EN: sometimes ; now and then ; occasionally ; in times ; from time to time ; periodically ; once in a while  FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; de temps en temps ; de temps à autre
เป็นคราว ๆ[pen khrāo-khrāo] (adv) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time  FR: de temps à autre ; de temps en temps ; occasionnellement ; à l'occasion ; périodiquement

CMU English Pronouncing Dictionary
PERIODICAL P IH2 R IY0 AA1 D IH0 K AH0 L
PERIODICALS P IH2 R IY0 AA1 D IH0 K AH0 L Z
PERIODICALLY P IY2 R IY0 AA1 D IH0 K AH0 L IY0
PERIODICALLY P IY2 R IY0 AA1 D IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
periodical (n) pˌɪəʳrɪˈɒdɪkl (p i@2 r i o1 d i k l)
periodicals (n) pˌɪəʳrɪˈɒdɪklz (p i@2 r i o1 d i k l z)
periodically (a) pˌɪəʳrɪˈɒdɪkliː (p i@2 r i o1 d i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
期刊[qī kān, ㄑㄧ ㄎㄢ, ] periodical, #9,788 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
刊行物[かんこうぶつ, kankoubutsu] (n) publication; periodical [Add to Longdo]
号数[ごうすう, gousuu] (n) number or size of periodicals or pictures; type size [Add to Longdo]
雑誌[ざっし, zasshi] (n) journal; magazine; periodical; (P) [Add to Longdo]
鹿追[しかおい, shikaoi] (n) hinged bamboo water cup or trough, which makes a percussive sound periodically as it tips over [Add to Longdo]
周期的に[しゅうきてきに, shuukitekini] (n) cyclically; periodically [Add to Longdo]
出かわり[でかわり, dekawari] (n) periodical relief or replacement of workers [Add to Longdo]
出替わり[でがわり, degawari] (n) periodical relief or replacement of workers [Add to Longdo]
専門雑誌[せんもんざっし, senmonzasshi] (n) technical journal (periodical, magazine) [Add to Longdo]
定期刊行物[ていきかんこうぶつ, teikikankoubutsu] (n) periodical [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
雑誌[ざっし, zasshi] periodical [Add to Longdo]
周期的に[しゅうきてきに, shuukitekini] cyclically, periodically [Add to Longdo]
定期刊行物[ていきかんこうぶつ, teikikankoubutsu] periodical [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 periodical
   adj 1: happening or recurring at regular intervals; "the
       periodic appearance of the seventeen-year locust" [syn:
       {periodic}, {periodical}] [ant: {aperiodic},
       {nonperiodic}]
   n 1: a publication that appears at fixed intervals

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top