ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pardon

P AA1 R D AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pardon-, *pardon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pardon(vt) ยกโทษ, See also: ให้อภัย, อภัยโทษ, ลดหย่อนโทษให้, Syn. absolve, condome, forgive, overlook
pardon(n) การอภัยโทษ, See also: การยกโทษให้, การลดหย่อนผ่อนโทษ, Syn. forgiveness, amnesty, Ant. unforgiveness, punishment
pardon(n) การขอโทษ, See also: การขอขมา, การกล่าวขอโทษ, การขออภัย
pardon(int) ขอโทษ, See also: ขออภัย
pardon for(phrv) ยกโทษให้
pardon for(phrv) ขอโทษสำหรับ (สิ่งที่ทำผิด)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pardon(พาร์'ดัน) n. การให้อภัย,ละเว้นโทษ
pardonern. ผู้ให้อภัย

English-Thai: Nontri Dictionary
pardon(vt) ให้อภัย,อภัยโทษ
pardonable(adj) พอจะอภัยได้,พอจะยกโทษได้
pardoner(n) ผู้ให้อภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pardonการอภัยโทษ [ดู grace] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pardonการอภัยโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pardonอภัยโทษ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pardonHe asked for my pardon.
pardonHe asked my pardon.
pardonHe asked our pardon for making a mistake.
pardonHe prostrated himself and begged my pardon.
pardonI asked pardon for making a mistake.
pardonI beg your pardon?
pardonI beg your pardon, but would you repeat what you said?
pardonI beg your pardon; I didn't quite catch your name.
pardonI beg your pardon. I didn't think this was your seat.
pardonI entreat your pardon.
pardonI must ask your pardon.
pardonI must beg your pardon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขอโทษ(n) excuse, See also: pardon, Example: การกล่าวคำขอโทษคงจะไม่เพียงพอต่อความผิดครั้งนี้, Thai Definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น
ยกโทษให้(v) forgive, See also: pardon, excuse, Syn. ยกโทษ, Example: พ่อแม่ยกโทษให้เสมอแม้ว่าลูกจะทำผิดมากมายเท่าใด
อภัย(v) pardon, See also: forgive, exonerate, Syn. ยกโทษ, Example: ผมโกรธเขามากและไม่คิดจะอภัยให้
อโหสิ(v) forgive, See also: pardon, exonerate, Syn. ให้อภัย, Example: ฉันไม่มีวันที่จะอโหสิให้กับเขา, Thai Definition: เลิกแล้วต่อกัน
อโหสิ(n) forgiveness, See also: pardon, Syn. อโหสิกรรม, Example: ผู้คนพนมมือขออโหสิต่อหลวงปู่, Thai Definition: การเลิกแล้วต่อกัน, การไม่เอาโทษแก่กัน
ยกโทษ(v) forgive, See also: pardon, let off, excuse, condone, remit, relent, exculpate, Syn. ให้อภัย, Example: หล่อนยกโทษให้เขา, Thai Definition: ไม่เอาโทษ
การให้อภัย(n) forgiveness, See also: pardon, excusing, toleration, Syn. การยกโทษ, Example: การให้อภัยผู้อื่นเป็นการให้โอกาสให้ผู้นั้นปรับตัวใหม่ถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่
การอภัย(n) forgiving, See also: pardon, excusing, Syn. การให้อภัย, การยกโทษ, การอโหสิ, Thai Definition: ยกโทษให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิ[ahōsi] (v) EN: forgive ; pardon ; exonerate  FR: pardonner
อโหสิกรรม[ahōsikam] (n) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin  FR: pardon [m]
อภัย[aphai] (n) EN: pardon ; amnesty  FR: pardon [m] ; excuse [f] ; amnistie [f]
อภัย[aphai] (v) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate  FR: pardonner ; excuser
อภัยโทษ[aphaiyathōt] (v) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; amnesty  FR: amnistier ; absoudre
อะไรนะ[arai na] (x) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !  FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
ให้อภัย[hai aphai] (v, exp) EN: forgive ; excuse ; condone ; pardon  FR: pardonner ; excuser
ให้อภัยโทษ[hai aphaiyathōt] (v, exp) EN: pardon ; grant an amnesty
เฮ่ย[hoeī] (interj) EN: what !  FR: pardon !
การให้อภัย[kān hai aphai] (n, exp) EN: forgiveness ; pardon ; excusing ; toleration  FR: pardon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARDON P AA1 R D AH0 N
PARDONS P AA1 R D AH0 N Z
PARDONED P AA1 R D AH0 N D
PARDONING P AA1 R D AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pardon (v) pˈaːdn (p aa1 d n)
pardons (v) pˈaːdnz (p aa1 d n z)
pardoned (v) pˈaːdnd (p aa1 d n d)
pardoner (n) pˈaːdənər (p aa1 d @ n @ r)
pardoners (n) pˈaːdənəz (p aa1 d @ n @ z)
pardoning (v) pˈaːdənɪŋ (p aa1 d @ n i ng)
pardonable (j) pˈaːdnəbl (p aa1 d n @ b l)
pardonably (a) pˈaːdnəbliː (p aa1 d n @ b l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情有可原[qíng yǒu kě yuán, ㄑㄧㄥˊ ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄩㄢˊ, ] pardonable (of interruption, misunderstanding etc), #44,409 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verzeihung {f}; Begnadigung {f} | um Verzeihung bitten fürpardon | to ask pardon for [Add to Longdo]
Verzeihung!Pardon me! [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Pardon?อะไรนะคะ/นะครับ

Japanese-English: EDICT Dictionary
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you) [Add to Longdo]
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain) [Add to Longdo]
恩赦[おんしゃ, onsha] (n) amnesty; pardon; (P) [Add to Longdo]
仮借[かしゃく, kashaku] (n,vs) (1) borrowing; pardon; extenuation; (2) borrowing a kanji with the same pronunciation to convey a certain term [Add to Longdo]
勘弁[かんべん, kanben] (n,vs) pardon; forgiveness; forbearance; (P) [Add to Longdo]
堪忍;勘忍[かんにん, kannin] (int,n) pardon; patient endurance; forbearance; forgiveness [Add to Longdo]
許し(P);赦し[ゆるし, yurushi] (n) pardon; forgiveness; exemption; permission; (P) [Add to Longdo]
許す(P);赦す;聴す[ゆるす, yurusu] (v5s,vt) (1) to permit; to allow; to approve; (2) to exempt (from fine); to excuse (from); to pardon; to forgive; to release; to let off; (3) to confide in; (4) to give up; to yield; (P) [Add to Longdo]
許状[きょじょう, kyojou] (n) (1) (See 免許状) licence; license; certificate; permit; (2) (See 赦免状) (letter of) pardon [Add to Longdo]
許容[きょよう, kyoyou] (n,vs,adj-no) permission; pardon; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pardon
   n 1: the act of excusing a mistake or offense [syn:
      {forgiveness}, {pardon}]
   2: a warrant granting release from punishment for an offense
     [syn: {pardon}, {amnesty}]
   3: the formal act of liberating someone [syn: {amnesty},
     {pardon}, {free pardon}]
   v 1: accept an excuse for; "Please excuse my dirty hands" [syn:
      {excuse}, {pardon}]
   2: grant a pardon to; "Ford pardoned Nixon"; "The Thanksgiving
     turkey was pardoned by the President"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top