ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

probe

P R OW1 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -probe-, *probe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
probe(n) เครื่องมือสำหรับแหย่ตรวจบาดแผล
probe(n) การตรวจบาดแผลด้วยเครื่องสำหรับตรวจ
probe(n) การสืบสวน, Syn. inquiry
probe(vt) ตรวจสอบบาดแผลด้วยเครื่องตรวจ
probe(vt) สืบสวน, See also: สอบสวน, Syn. investigate
probe(vi) ตรวจสอบ, See also: ค้นหา
probe into(phrv) แหย่เข้าไป, See also: แทงหา
probe into(phrv) ตรวจสอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
probe(โพรบ) vt. ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,พิสูจน์,สืบสวน,แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. vi. แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. n. เครื่องแหย่,เครื่องมือยาวสำหรับตรวจดูแผลหรือทางเดินในร่างกาย,การสืบสวน., See also: probable adj. prober n. คำที่มีความหมายเหมือน

English-Thai: Nontri Dictionary
probe(vt) ตรวจสอบ,ไต่ถาม,สอบสวน,ทดสอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
probe๑. หมุดแยง, แท่งควาน๒. หัวตรวจ๓. แยง, ควาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
probeการสอบหาข้อเท็จจริง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
probeการไต่สวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probe, periodontal; periodontal probeเครื่องมือตรวจปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Probeหัววัด, โพรบ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
probeInvestigators are running a probe into what caused the crash.
probeProbe into the cause of the accident.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบค้น(v) investigate, See also: probe, go into, explore, inquire into, inspect, look into, Syn. ค้นหา, Example: สำนักพิมพ์เมืองโบราณได้สืบค้นเรื่องราวของวัดโพธิ์ไว้
สืบรู้(v) inquire, See also: probe, go into, explore, investigate, inspect, look into, Example: เขาสืบรู้หมดแล้วว่าพวกมันมีการต่อรองกันอย่างไร, Thai Definition: เสาะหาข้อเท็จจริงจนรู้
สืบสาว(v) investigate, See also: probe, go into, explore, inquire into, inspect, look into, Syn. สืบสาวราวเรื่อง, Example: สุนทรภู่บ้านช่องอยู่ที่ไหน เราไม่สามารถจะสืบสาวได้, Thai Definition: สืบถามให้ได้เรื่อง
หยั่งเชิง(v) sound out, See also: probe, canvass, Syn. หยั่งท่าที, Example: รัฐบาลหยั่งเชิงผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับมาตรการขึ้นภาษีน้ำมันที่กำลังจะใช้ว่ารับได้หรือไม่, Thai Definition: คาดคะเนดูท่าที
หยั่งท่าที(v) sound out, See also: probe, canvass, Syn. หยั่งเชิง, Example: นายกรัฐมนตรีเดินทางไปพบกับประธานกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เพื่อหยั่งท่าทีในการขอความช่วยเหลือจากกลุ่มชาติอุตสาหกรรมตะวันตก, Thai Definition: คาดคะเนดูท่าที
หยั่ง(v) explore, See also: probe, research, sound out, feel out, Syn. ประมาณ, คาดคะเน, Example: นักธุรกิจต่างชาติเดินทางเข้ามาเพื่อหยั่งตลาดไทยเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: คาดคะเนดู, คาดการณ์ดูล่วงหน้า
หยั่งเชิง(v) probe, See also: explore, sound out, Syn. หยั่งท่าที, Thai Definition: ทำเพื่อให้รู้ท่าทีอีกฝ่ายหนึ่ง
หยั่งดูท่าที(v) probe, See also: explore, sound out, Syn. ีหยั่งเชิง, หยั่งท่าที, Thai Definition: ทำเพื่อให้รู้ท่าทีอีกฝ่ายหนึ่ง
หยั่ง(v) explore, See also: probe, research, sound out, feel out, Syn. ประมาณ, คาดคะเน, Example: นักธุรกิจต่างชาติเดินทางเข้ามาเพื่อหยั่งตลาดไทยเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: คาดคะเนดู, คาดการณ์ดูล่วงหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิมลาง[chimlāng] (v) EN: have a foretaste of ; explore ; probe ; sound out
คิดค้น[khitkhon] (v) EN: search ; seek ; explore ; probe  FR: chercher ; rechercher
คลำ[khlam] (v) EN: find out ; search for ; probe into
สำรวจ[samrūat] (v, exp) EN: survey ; explore ; inspect ; observe ; examine ; investigate ; probe into ; ascertain ; check ; scrutinize ; look at  FR: examiner ; explorer ; observer ; inspecter ; étudier ; scruter ; investiguer ; sonder ; mettre à l'étude ; passer en revue
สัต[sat] (adj) EN: good ; excellent ; virtuous ; honest ; wise  FR: intègre ; probe
สืบ[seūp] (v) EN: inquire ; investigate ; try to find out ; fish for ; search for ; probe into ; detect  FR: enquêter ; investiguer ; rechercher ; s'informer
สืบสวน[seūpsūan] (v) EN: investigate ; inquire ; look into ; sift ; probe  FR: enquêter ; investiguer
วิจัย[wijai] (n) EN: research ; investigation ; examination ; inspection ; study ; probe  FR: recherche [f] ; investigation [f] ; analyse [f] ; inspection [f]
แยง[yaēng] (v) EN: search ; probe ; poke ; pick  FR: fouiller ; trifouiller (fam.)
หยั่ง[yang] (v) EN: explore ; probe ; research ; sound out ; feel out  FR: sonder ; explorer

CMU English Pronouncing Dictionary
PROBE P R OW1 B
PROBED P R OW1 B D
PROBES P R OW1 B Z
PROBE'S P R OW1 B Z
PROBERT P R AA1 B ER0 T
PROBENECID P R AA2 B EH1 N AH0 S IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
probe (v) prˈoub (p r ou1 b)
probed (v) prˈoubd (p r ou1 b d)
probes (v) prˈoubz (p r ou1 b z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
探针[tàn zhēn, ㄊㄢˋ ㄓㄣ, / ] probe, #22,474 [Add to Longdo]
探测字[tàn cè zì, ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄗˋ, / ] probe (character) [Add to Longdo]
探测词[tàn cè cí, ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄘˊ, / ] probe word [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Zellprobe(n) |die, pl. Zellproben| ตัวอย่างเซลล์ ตัวอย่างเนื้อเยื่อ เช่น Die erhaltene Zellprobe wird in einem Labor eingefärbt und von Spezialisten (Zytologen) unter dem Mikroskop begutachtet.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ergänzungsfrage {f}probe question [Add to Longdo]
Probe {f}probe [Add to Longdo]
Probe {f}rehearsal [Add to Longdo]
Probe {f}rehearse [Add to Longdo]
Probe {f}; Muster {n}specimen [Add to Longdo]
Probe {f}test; tryout [Am.] [Add to Longdo]
Probe {f}; Muster {n}; Warenmuster {n}sample [Add to Longdo]
Probe {f}prob [Add to Longdo]
Probe...probational [Add to Longdo]
Probeabzug {m}proof [Add to Longdo]
Probeauftrag {m} | Probeaufträge {pl}trial order | trial orders [Add to Longdo]
Probebelastung {f}proof load [Add to Longdo]
Probedruck {m}proof copy [Add to Longdo]
Probeentnahme {f}; Probennahme {f}sampling [Add to Longdo]
Probeexemplar {n}; Musterexemplar {n}: Belegexemplar {n}specimen copy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プローブ[puro-bu] (n) probe [Add to Longdo]
宇宙探査機[うちゅうたんさき, uchuutansaki] (n) space probe [Add to Longdo]
宇宙探査船[うちゅうたんさせん, uchuutansasen] (n) (See 宇宙探査機) space probe [Add to Longdo]
海底探査[かいていたんさ, kaiteitansa] (n) seabed probe; probe of the ocean floor; submarine prospecting [Add to Longdo]
見極める[みきわめる, mikiwameru] (v1,vt) to see through; to probe; to make sure of; (P) [Add to Longdo]
消息子[しょうそくし, shousokushi] (n) probe [Add to Longdo]
真相究明[しんそうきゅうめい, shinsoukyuumei] (n) probe into the truth (of the matter); dig into the real facts of the case; get at the root of a matter [Add to Longdo]
打診[だしん, dashin] (n,vs) percussion; tapping (medical); sounding someone out; probe; (P) [Add to Longdo]
打診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] (n) {comp} probe origin authentication [Add to Longdo]
探り[さぐり, saguri] (n) sounding; probing; probe; stylet; spy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プローブ[ぷろーぶ, puro-bu] probe [Add to Longdo]
打診[だしん, dashin] probe [Add to Longdo]
打診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] probe origin authentication [Add to Longdo]
報告対象打診[ほうこくたいしょうだしん, houkokutaishoudashin] subject probe [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
試作[しさく, shisaku] probeweise_Herstellung, probeweise_Zuechtung [Add to Longdo]
試練[しれん, shiren] Probe, Pruefung [Add to Longdo]
試運転[しうんてん, shiunten] Probefahrt, Probelauf [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 probe
   n 1: an inquiry into unfamiliar or questionable activities;
      "there was a congressional probe into the scandal" [syn:
      {probe}, {investigation}]
   2: a flexible slender surgical instrument with a blunt end that
     is used to explore wounds or body cavities
   3: an exploratory action or expedition
   4: an investigation conducted using a flexible surgical
     instrument to explore an injury or a body cavity
   v 1: question or examine thoroughly and closely [syn: {probe},
      {examine}]
   2: examine physically with or as if with a probe; "probe an
     anthill" [syn: {probe}, {dig into}, {poke into}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top