ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prevaricate

P R AH0 V EH1 R AH0 K EY0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prevaricate-, *prevaricate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prevaricate(vi) เลี่ยงพูดความจริง, Syn. equivocate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prevaricate(พริแว'ริเคท) vi. โกหก,พูดกลับกลอก,พูดหลบหลีก,พูดปัดภาระ, See also: prevarication n. prevaricative adj. prevaricatory adj. prevaricator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
prevaricate(vi) พูดเลี่ยง,กลับกลอก,พูดหลบหลีก,โกหก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กุ[ku] (v) EN: lie ; equivocate ; fib ; palter ; prevaricate ; fabricate  FR: feindre ; simuler
มุสา[musā] (v) EN: lie ; fib ; tell a lie ; tell untruths ; falsify ; prevaricate ; utter a falsehood

CMU English Pronouncing Dictionary
PREVARICATE P R AH0 V EH1 R AH0 K EY0 T
PREVARICATED P R AH0 V EH1 R AH0 K EY0 T AH0 D
PREVARICATES P R AH0 V EH1 R AH0 K EY0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prevaricate (v) prˈɪvˈærɪkɛɪt (p r i1 v a1 r i k ei t)
prevaricated (v) prˈɪvˈærɪkɛɪtɪd (p r i1 v a1 r i k ei t i d)
prevaricates (v) prˈɪvˈærɪkɛɪts (p r i1 v a1 r i k ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
濁す[にごす, nigosu] (v5s,vt) (1) to make muddy (a liquid); to make cloudy; to make turbid; to roil; (2) (See お茶を濁す・2) to prevaricate; to speak ambiguously; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prevaricate
   v 1: be deliberately ambiguous or unclear in order to mislead or
      withhold information [syn: {beat around the bush},
      {equivocate}, {tergiversate}, {prevaricate}, {palter}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top