ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

our job is to arrest him, unless he attacks a police or injures innocent bystander, otherwise, do not open fire!

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -our job is to [...] ot open fire!-, *our job is to [...] ot open fire!*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Our ( AW1 ER0) job ( JH AA1 B) is ( IH1 Z) to ( T UW1) arrest ( ER0 EH1 S T) him ( HH IH1 M), unless ( AH0 N L EH1 S) he ( HH IY1) attacks ( AH0 T AE1 K S) a ( AH0) police ( P AH0 L IY1 S) or ( AO1 R) injures ( IH1 N JH ER0 Z) innocent ( IH1 N AH0 S AH0 N T) bystander ( B AY1 S T AE2 N D ER0), otherwise ( AH1 DH ER0 W AY2 Z), do ( D UW1) not ( N AA1 T) open ( OW1 P AH0 N) fire ( F AY1 ER0)!

 


  

 
Our
 • ของเรา[Lex2]
 • (เอา'เออะ) pron. ของเรา [Hope]
 • (adj) ของพวกเรา,ของเรา [Nontri]
 • /AW1 ER0/ [CMU]
 • /AW1 R/ [CMU]
 • /AA1 R/ [CMU]
 • (j) /'auər/ [OALD]
job
 • การกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะการลักทรัพย์ (คำแสลง)[Lex2]
 • ความรับผิดชอบ: หน้าที่ [Lex2]
 • งาน: อาชีพ, การทำมาหากิน [Lex2]
 • งาน: ชิ้นงาน [Lex2]
 • มอบหมายงานให้ผู้รับเหมารายย่อย[Lex2]
 • (จอบ) {jobbed,jobbing,jobs} n. งาน,ชิ้นงาน,งานจ้าง,งานเหมา,งานปลีกย่อย,ภาระหน้าที่,ตำแหน่งงาน,เรื่องราว,ขบวนการทำงาน,รถยนต์ (แสลง) adj. เกี่ยวกับ,งานหรือธุรกิจเฉพาะอย่าง,ซื้อ ขายหรือจัดการด้วยกัน -Phr. (on thejob ตื่นเต้น,เฝ้าสังเกต) vi. ทำงานเป็นชิ้น ๆ ,ทำง [Hope]
 • (n) การงาน,งานเหมา,งานชิ้น,ภาระหน้าที่ [Nontri]
 • (vt) ขายส่ง,ให้เช่า,เหมาให้ทำ,มอบงาน [Nontri]
 • /JH AA1 B/ [CMU]
 • /JH OW1 B/ [CMU]
 • (n) /ʤ'ɒub/ [OALD]
 • (v) /ʤ'ɒb/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
arrest
 • การจับกุม[Lex2]
 • การชะงัก: การหยุดอย่างกระทันหัน [Lex2]
 • จับกุม: จับ [Lex2]
 • ดึงดูด: ดึงดูดความสนใจ [Lex2]
 • หยุด: ชะลอ, ทำให้ล่าช้า [Lex2]
 • (อะเรสทฺ') vt. จับ,จับกุม,ดึงดูด,ทำให้หยุด,กั้น, ยับยั้ง,เกาะตัว. -n. การจับกุม,ภาวะที่ถูกจับกุม,การหยุดยั้ง,ภาวะที่ถูกหยุดยั้ง. -arrester n. -arrestment n. ###S. stop,halt) [Hope]
 • (n) การจับกุม,การหยุดยั้ง,การเหนี่ยวรั้ง,การยับยั้ง [Nontri]
 • (vt) จับกุม,กั้น,ทำให้หยุด,ยับยั้ง,เหนี่ยวรั้ง,ทำให้ชะงัก [Nontri]
 • /ER0 EH1 S T/ [CMU]
 • (v) /'ər'ɛst/ [OALD]
him
 • เขาผู้ชาย[Lex2]
 • (ฮิม) pron. เขาผู้ชาย [Hope]
 • (pro) เขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IH1 M/ [CMU]
 • /IH2 M/ [CMU]
 • (prp) /hɪm/ [OALD]
unless
 • ถ้าไม่: เว้นแต่, นอกจาก, ยกเว้น [Lex2]
 • นอกจาก: เว้นแต, จนกว่า, ยกเว้น [Lex2]
 • (อันเลส',เอินเลส') conj.,prep. นอกจาก,จนกว่า,ยกเว้น [Hope]
 • (con) เว้นเสียแต่,นอกจาก,จนกว่า,ยกเว้น [Nontri]
 • /AH0 N L EH1 S/ [CMU]
 • (cc) /'ənl'ɛs/ [OALD]
he
 • เขา (ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮี) pron. เขาผู้ชาย,คนนั้น,ใครก็ได้ n. ผู้ชาย,สัตว์ตัวผู้ [Hope]
 • (pro) เขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IY1/ [CMU]
 • (prp) /hiː/ [OALD]
attacks
 • /AH0 T AE1 K S/ [CMU]
 • (v) /'ət'æks/ [OALD]
  [attack]
 • การโจมตี[Lex2]
 • บุก: โจมตี, รุกราน, รุก, ตี [Lex2]
 • เริ่มทำอย่างกระตือรือร้น[Lex2]
 • วิจารณ์[Lex2]
 • (อะแทค') vt.,vi.,n. โจมตี,เข้าตี,ทำร้าย,เล่นงาน,ลงมือทำ, (โรค) เป็น, (ไข้) จับ,ลงมือทำ,เริ่มขึ้น,เริ่มต้น,ข่มขืน, พยายามข่มขืน [Hope]
 • (vt) ต่อสู้,โจมตี,จู่โจม,ทำร้าย,เล่นงาน [Nontri]
 • /AH0 T AE1 K/ [CMU]
 • (v) /'ət'æk/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
police
 • ี่ตำรวจ: ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, เจ้าหน้าที่ตำรวจ [Lex2]
 • ี่การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน[Lex2]
 • ควบคุม: รักษาความสงบเรียบร้อย [Lex2]
 • ทำความสะอาด[Lex2]
 • (พะลีส') n.vt. ตำรวจ, (การ) รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน [Hope]
 • (vt) รักษาความสงบ,ตรวจตรา,พิทักษ์ [Nontri]
 • /P AH0 L IY1 S/ [CMU]
 • (v) /p'əl'iːs/ [OALD]
or
 • หรือ: หรือว่า [Lex2]
 • ผู้ซึ่ง[Lex2]
 • การกระทำ: ภาวะ, คุณสมบัติ [Lex2]
 • (ออร์) conj. หรือ,หรือว่า,ในราว,ประมาณ [Hope]
 • (con) หรือ,อีกนัยหนึ่ง,มิฉะนั้น,หรือว่า,ประมาณ [Nontri]
 • /AO1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (cc) /ɔːr/ [OALD]
injures
 • /IH1 N JH ER0 Z/ [CMU]
 • (v) /'ɪnʤəz/ [OALD]
  [injure]
 • ทำร้าย: ทำให้บาดเจ็บ, ทารุณ [Lex2]
 • (อิน'เจอะ) vt. ทำอันตราย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ,ทำให้เสียหาย,ทำผิด,ทำร้าย,ประทุษร้าย,กระทบกระเทือน,ร้าวราน. ###SW. injurable adj. injurer n. ###S. hurt [Hope]
 • (vt) ทำให้เสียหาย,ทำร้าย,ทำอันตราย,ทำให้บาดเจ็บ [Nontri]
 • /IH1 N JH ER0/ [CMU]
 • (v) /'ɪnʤər/ [OALD]
innocent
 • ซึ่งไม่มีความผิด (กฎหมาย): บริสุทธิ์ [Lex2]
 • ซึ่งไร้เดียงสา: ใสซื่อ, ซึ่งไม่มีพิษภัย [Lex2]
 • ผู้บริสุทธิ์: ผู้ไร้เดียงสา [Lex2]
 • ไร้เดียงสา,ซื่อบริสุทธิ์,ไม่มีพิษมีภัย [LongdoEN]
 • (อิน'นะเซินทฺ) adj. ไร้เดียงสา,บริสุทธิ์,ไร้มลทิน,ซื่อ,ไม่รู้ตัว,ไม่เป็นภัย,ไม่รุนแรง,ไร้มายา. n. บุคคลที่ไร้เดียงสา,เด็กเล็ก ๆ ผู้ไม่มีมายา,คนโง่ ###S. artless [Hope]
 • (adj) บริสุทธิ์ใจ,ซื่อ,ไร้เดียงสา,ไม่มีมลทิน,ไม่รู้เรื่อง [Nontri]
 • /IH1 N AH0 S AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /'ɪnəsnt/ [OALD]
bystander
 • ผู้เห็นเหตุการณ์: ผู้สังเกตการณ์ [Lex2]
 • n. คนมุง,คนยืนมอง [Hope]
 • /B AY1 S T AE2 N D ER0/ [CMU]
 • (n) /b'aɪstændər/ [OALD]
otherwise
 • มิฉะนั้น: ไม่เช่นนั้น, หาไม่แล้ว [Lex2]
 • มิฉะนั้น: อย่างเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม [Lex2]
 • (อัธ'เธอะไวซฺ) adv. อีกอย่างหนึ่ง,หาไม่แล้ว,ถ้าไม่เช่นนั้น,มิฉะนั้น,อีกอย่างหนึ่ง,ประการอื่น. adj. อื่น,เป็นอย่างอื่น,แตกต่าง,ตรงกันข้าม [Hope]
 • (adv) อีกอย่างหนึ่ง,อีกนัยหนึ่ง,อย่างอื่น,คนละอย่าง [Nontri]
 • (con) มิฉะนั้น,ไม่เช่นนั้น,ตรงกันข้าม,ในประการอื่น [Nontri]
 • /AH1 DH ER0 W AY2 Z/ [CMU]
 • (a) /'ʌðəwaɪz/ [OALD]
do
 • จัดการ: กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, เตรียม [Lex2]
 • เดินทาง: วิ่ง [Lex2]
 • พอเพียง: เหมาะสมกัน [Lex2]
 • มีพอเพียง: เหมาะสม [Lex2]
 • ลงโทษ[Lex2]
 • เลียนแบบ[Lex2]
 • แวะเยี่ยม: แวะเที่ยว [Lex2]
 • ศึกษา: ทำงาน, เรียนรู้ [Lex2]
 • เสพยา[Lex2]
 • (ดู) {did,done,does} vt. ทำ,กระทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,แสดงท่า,ว่าด้วยvi. ทำ,กระทำ n. การกระทำ [Hope]
 • (vt) กระทำ,ทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,ก่อให้เกิด,แสดงท่า,มีอาการ [Nontri]
 • /D UW1/ [CMU]
 • (n) /d'ɒu/ [OALD]
 • (v) /duː/ [OALD]
not
 • ไม่[Lex2]
 • (นอท) adv. ไม่ [Hope]
 • (adj) ไม่ [Nontri]
 • /N AA1 T/ [CMU]
 • (a) /n'ɒt/ [OALD]
open
 • ที่เปิดอยู่[Lex2]
 • ที่มีนิสัยตรงไปตรงมา: เปิดเผย [Lex2]
 • ที่เปิดเผยสู่สาธารณะ[Lex2]
 • เปิดโล่ง: โล่ง, ที่ไม่มีสิ่งใดปิดกั้น [Lex2]
 • ที่ถกเถียงกันได้[Lex2]
 • ว่าง[Lex2]
 • เปิดออก: อ้า, เผยอ, แง้ม [Lex2]
 • เปิดหรือเริ่มพิธีอย่างเป็นทางการ[Lex2]
 • กาง: คลี่ [Lex2]
 • เริ่มต้น: เริ่ม, เริ่มเดิน, เริ่มปฏิบัติงาน [Lex2]
 • ที่กว้าง: ที่ว่าง, ที่โล่ง, ที่แจ้ง [Lex2]
 • (โอ'เพิน) adj.,v. เปิด,เปิดรับ,เปิดกว้าง,เริ่มต้น,เปิดอิสระ,โล่ง,ไม่ปิดบัง,โปร่ง,ยังไม่ตกลงกันได้,ใจบุญ,ลงมือ ###SW. openly adv. openness n. -Phr. (open up ลงมือ เริ่มต้น เริ่มยิง,เริ่มคุ้นเคย,เปิดเผย,เพิ่มความเร็ว) n. ที่เปิดเผย-Phr. (the [Hope]
 • (adj) เปิดอยู่,โปร่ง,เปิดเผย,โล่ง,ไม่ปิดบัง [Nontri]
 • (n) ที่โล่ง,ที่แจ้ง,กลางแจ้ง,ช่องว่าง,ที่เปิดเผย [Nontri]
 • /OW1 P AH0 N/ [CMU]
 • (v) /'ɒupən/ [OALD]
fire
 • เพลิง: ไฟ, กองไฟ, เปลวไฟ, เปลวเพลิง, อัคคี [Lex2]
 • จุดไฟ: ก่อไฟ [Lex2]
 • เติมเชื้อเพลิง[Lex2]
 • ติด (เครื่องยนต์)[Lex2]
 • ยิง: ลั่น, เหนี่ยว (ไกปืน) [Lex2]
 • การยิงปืนพร้อมๆกัน: การรัวปืน [Lex2]
 • ไล่ออก: ไล่ออกจากงาน, เลิกจ้าง [Lex2]
 • ปลุกเร้า: กระตุ้นอารมณ์ [Lex2]
 • ความกระตือรือร้น: ความรู้สึกแรงกล้า, ความเร่าร้อน [Lex2]
 • (ไฟ'เออะ) {fired,firing,fires} n. ไฟ,เพลิง,ไฟไหม้,การลุกเป็นไฟ,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น,ความมีชีวิตชีวา,ประกายไฟ,การยิงอาวุธปืน vt. ยิงกระสุน,ยิง,จุดไฟ,ไล่ออก,เลิกจ้าง. vi. ติดไฟ,ไฟไหม้,ลุก,มีอารมณ์เร่าร้อน,ตื่นเต้น,ยิงปืน,ปล่อยขีปนาวุธ -on fire กำลั [Hope]
 • (n) ไฟ,อัคคีภัย,ไฟไหม้,การยิงปืน,การเปล่งเสียง [Nontri]
 • (vt) จุดไฟ,เผาไหม้,ยิงปืน,ทำให้ระเบิด,กระตุ้นอารมณ์,ไล่ออก [Nontri]
 • /F AY1 ER0/ [CMU]
 • /F AY1 R/ [CMU]
 • (v) /f'aɪər/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top