ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

on-line

AO1 N L AY2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -on-line-, *on-line*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
on-lineเชื่อมตรงในสายหมายถึง การเชื่อมอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์หรือเครื่องปลายทาง (terminal) เข้า กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ผ่านทางสายเคเบิลหรือด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม เพื่อให้มีการทำงานร่วมกัน เป็นต้นว่า เครื่องถอนเงินด่วน (ATM) จะต้อง "เชื่อมตรง" กับคอมพิวเตอร์เมนเฟรมที่ธนาคารสำนักงานใหญ่ จึงสามารถประมวลผลให้ได้ว่า บัญชีของเรามีเงินเท่าใด ถอนแล้วเหลือเงินอีกเท่าใด ดู off line เปรียบเทียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
on-lineในสาย, เชื่อมตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
on-lineในสาย, เชื่อมตรง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
on-line processingการประมวลผลแบบเชื่อมตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
on-line programmingการเขียนโปรแกรมแบบเชื่อมตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
on-line real time system (OLRT)ระบบเชื่อมตรงแบบทันที (โอแอลอาร์ที) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
on-line systemระบบแบบเชื่อมตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
On-lineในสาย เชื่อมตรง [คอมพิวเตอร์]
On-line helpคำอธิบายแบบทันที [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
what's our present on-line power reading?ระดับพลังงานพร้อมรึยัง? Spies Like Us (1985)
Keep reading my on-line journal for more days... in the life of a teenage gypsy.ติดตามบันทึกออนไลน์ของฉันต่อไป The Perfect Man (2005)
On-line Youth Counseling Center*ศุนย์การรับปรึกษาปัญหา ออนไลน์* Dasepo Naughty Girls (2006)
Okay. I hacked into your on-line schedule.โอเค ผมแฮคเข้าไปในตารางออนไลน์ของคุณ Bombshells (2011)
Like someone was running an on-line business.เป็นเน็ตภายใน ไฮ-สปีค ประสิทธิภาพสูง เหมือนคนที่ทำธุรกิจออนไลน์ Deadline (2011)
Asad El-Libi is on-line again.อซาด เอล-ลีบี ออนไลน์อีกแล้ว Deadline (2011)
Getting on-line to transmit.ออนไลน์ เนล Deadline (2011)
He hates everything, and his brutal deconstruction of your performances is gonna be posted on-line before you're even forklifted out of your costume.ผมรู้ เอ่อ มัน มันก็แค่ Glease (2012)
But it'll be in an odd phrase in an on-line blog, or an unexpected trip to the countryside, or a misplaced lonely hearts ad.แต่มันอาจจะเป็นวลีแปลกๆ ที่อยู่ตามออนไลน์บล็อก หรือการเดินทางที่คาดไม่ถึง ไปสู่ชนบท หรือป้ายโฆษณาหาคนรู้ใจที่วางไว้ผิดที่ผิดทาง The Empty Hearse (2014)
Stepfather posing as on-line boyfriend.พ่อเลี้ยงมาคุยเป็นแฟนทางเน็ต The Empty Hearse (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
on-lineKenneth Starr abused his power again and took away my right to get on-line.
on-lineSomething was wrong with my computer and I couldn't get on-line.

CMU English Pronouncing Dictionary
ON-LINE AO1 N L AY2 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
实时加工[shí shí jiā gōng, ㄕˊ ㄕˊ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, / ] on-line processing [Add to Longdo]
实时技术[shí shí jì shù, ㄕˊ ㄕˊ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] on-line technique [Add to Longdo]
网上[wǎng shàng, ㄨㄤˇ ㄕㄤˋ, / ] on-line [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unterbrechungsfreie Wartungon-line maintenance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターネットによる願書提出[インターネットによるがんしょていしゅつ, inta-netto niyoruganshoteishutsu] (n) {comp} on-line submission of an application form [Add to Longdo]
オンライン[onrain] (n) {comp} on-line; (P) [Add to Longdo]
オンラインでの求職活動[オンラインでのきゅうしょくかつどう, onrain denokyuushokukatsudou] (n) {comp} on-line job-hunting [Add to Longdo]
オンラインサインアップ[onrainsain'appu] (n) {comp} on-line sign up; online sign-up [Add to Longdo]
オンラインシステム[onrainshisutemu] (n) {comp} on-line system [Add to Longdo]
オンラインデータベース[onrainde-tabe-su] (n) {comp} on-line database; online database [Add to Longdo]
オンラインデータ処理[オンラインデータしょり, onrainde-ta shori] (n) {comp} on-line data processing [Add to Longdo]
オンラインディクショナリー[onraindeikushonari-] (n) on-line dictionary [Add to Longdo]
オンライントレーディング[onraintore-deingu] (n) {comp} on-line trading [Add to Longdo]
オンラインネットワークシステム[onrainnettowa-kushisutemu] (n) {comp} on-line network system [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンライン[おんらいん, onrain] online, on-line [Add to Longdo]
オンラインゲーム[おんらいんげーむ, onrainge-mu] on-line game [Add to Longdo]
オンラインネットワークシステム[おんらいんねっとわーくしすてむ, onrainnettowa-kushisutemu] on-line network system [Add to Longdo]
オンライン版[オンラインはん, onrain han] on-line version, on-line edition [Add to Longdo]
直結[ちょっけつ, chokketsu] online, on-line [Add to Longdo]
非線形計画法[ひせんけいけいかくほう, hisenkeikeikakuhou] non-linear programming [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 on-line
   adj 1: on a regular route of a railroad or bus or airline
       system; "on-line industries" [syn: {on-line}, {online}]
       [ant: {off-line}]
   2: connected to a computer network or accessible by computer;
     "an on-line database" [syn: {on-line}, {online}] [ant: {off-
     line}]
   3: being in progress now; "on-line editorial projects" [syn:
     {on-line(a)}, {online}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top