ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outrageous

AW0 T R EY1 JH AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outrageous-, *outrageous*, outrageou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outrageous(adj) ซึ่งฝ่าฝืน, Syn. offensive, intoreable, heinous, Ant. acceptable, moderate
outrageously(adv) โดยฝ่าฝืน, Syn. horribly, shamefully
outrageousness(n) การฝ่าฝืน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outrageous(เอาทฺเร'เจิส) adj. รุนแรง,ซึ่งทำให้เจ็บแค้นใจ,รุนแรง,เหลือทน,เกะกะระราน., See also: outrageousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
outrageous(adj) ซึ่งทำให้เจ็บใจ,ซึ่งทำให้เจ็บแค้น,ระราน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outrageousIt is outrageous that you should spend so much money.
outrageousNo scam too outrageous.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุกอาจ(adj) outrageous, See also: offensive, aggressive, Syn. รุกราน, เหี้ยมหาญ, Ant. หวั่นเกรง, เกรงกลัว, ขลาดกลัว, Example: คนร้ายก่อคดีอุกอาจปล้นธนาคาร และกระหน่ำยิงยามรักษาการณ์, Thai Definition: กล้าทำความผิดโดยไม่เกรงกลัว, กล้าละเมิดโดยไม่กลัวความผิด, บังอาจล่วงละเมิด
อุกอาจ(adv) outrageously, See also: offensively, aggressively, Syn. เหี้ยมหาญ, Ant. หวั่นเกรง, เกรงกลัว, ขลาดกลัว, Example: การก่อคดีปล้นอย่างอุกอาจยังไม่จางหายไปจากสังคมเมืองกรุง, Thai Definition: กล้าทำความผิดโดยไม่เกรงกลัว, กล้าละเมิดโดยไม่กลัวความผิด, บังอาจล่วงละเมิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุกอาจ[uk-āt] (v) EN: be outrageous ; be offensive
อุกอาจ[uk-āt] (adj) EN: outrageous ; offensive ; aggressive  FR: audacieux ; téméraire

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTRAGEOUS AW0 T R EY1 JH AH0 S
OUTRAGEOUSLY AW2 T R EY1 JH AH0 S L IY0
OUTRAGEOUSNESS AW0 T R EY1 JH AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outrageous (j) ˈautrˈɛɪʤəs (au1 t r ei1 jh @ s)
outrageously (a) ˈautrˈɛɪʤəsliː (au1 t r ei1 jh @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悍然[hàn rán, ㄏㄢˋ ㄖㄢˊ, ] outrageous; brazen; flagrant, #38,579 [Add to Longdo]
悍然不顾[hàn rán bù gù, ㄏㄢˋ ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ, / ] outrageous and unconventional (成语 saw); flying in the face of (authority, convention, public opinion etc), #196,434 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schockfarbe {f}outrageous colour [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とんでもありません;とんでもございません[tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
トンデモ[tondemo] (exp) (slang) ridiculous; outrageous; obviously wrong [Add to Longdo]
怪しからん[けしからん, keshikaran] (exp) outrageous; rude; inexcusable [Add to Longdo]
怪奇[かいき, kaiki] (adj-na,n) bizarre; strange; wonderful; weird; outrageous; (P) [Add to Longdo]
奇怪(P);奇っ怪[きかい(奇怪)(P);きっかい, kikai ( kikai )(P); kikkai] (adj-na,n) strange; wonderful; weird; outrageous; mysterious; (P) [Add to Longdo]
奇怪千万[きかいせんばん;きっかいせんばん, kikaisenban ; kikkaisenban] (n,adj-na) very strange (mysterious, weird); bizarre; monstrous; outrageous [Add to Longdo]
言語道断;言語道斷(oK);言語同断(iK)[ごんごどうだん, gongodoudan] (adj-na,n,adj-no) outrageous; preposterous; scandalous; inexcusable; absurd; execrable [Add to Longdo]
大それた[だいそれた, daisoreta] (adj-pn) outrageous; monstrous; appalling; inordinate; overambitious [Add to Longdo]
途方もない[とほうもない, tohoumonai] (adj-i) extraordinary; preposterous; outrageous; absurd [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outrageous
   adj 1: grossly offensive to decency or morality; causing horror;
       "subjected to outrageous cruelty"; "a hideous pattern of
       injustice"; "horrific conditions in the mining industry"
       [syn: {hideous}, {horrid}, {horrific}, {outrageous}]
   2: greatly exceeding bounds of reason or moderation; "exorbitant
     rent"; "extortionate prices"; "spends an outrageous amount on
     entertainment"; "usurious interest rate"; "unconscionable
     spending" [syn: {exorbitant}, {extortionate}, {outrageous},
     {steep}, {unconscionable}, {usurious}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top