ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nile

N AY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nile-, *nile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Nile(n) แม่น้ำไนล์ของอียิปต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nile(ไนลฺ) n. แม่น้ำไนล์
anile(แอน' นิล) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายหญิงแก่ -anility n.
juvenile(จู'วะไนลฺ) adj. เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน,อ่อนวัย,เยาว์,รุ่นเด็ก,เด็ก,ทารก. n. เยาวชน,เด็ก, See also: juvenilejuvenileness n. ดูjuvenile juvenility n. ดูjuvenile
juvenile delinquencyความประพฤติผิดของเด็กและเยาวชน
juvenile delinquentเด็กหรือเยาวชนผู้กระทำผิด
penniless(เพน'นิลิส) adj. ไม่มีเงิน
senile(ซี'ไนลฺ) adj. ชรา,สูงอายุ,ถูกกัดกร่อนจนเป็นที่ราบ n. คนชรา,คนสูงอายุ

English-Thai: Nontri Dictionary
anile(adj) เหมือนหญิงชรา,ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ
juvenile(adj) เยาว์,อ่อนวัย,รุ่นเด็ก,สำหรับเด็ก
juvenile(n) ยุวชน,วัยเด็ก,วัยเยาว์,เยาวชน,เด็ก
penniless(adj) จนกรอบ,หมดตัว,สิ้นเนื้อประดาตัว
senile(adj) สูงอายุ,ชรา,อาวุโส,แก่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nile tilapiaปลานิล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nileNo river in the world is longer than the Nile.
nileThe Amazon is the second longest river in the world after the Nile.
nileThe Nile is longer than any other river in the world.
nileThe Nile is the longest river in the world.
nileWe associate Egypt with the Nile.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชรา[charā] (adj) EN: elderly ; old ; aged ; aging ; senile  FR: âgé ; vieux ; décrépit
หอระฆัง[hørakhang] (n) EN: belfry ; bell tower  FR: beffroi [m] ; clocher [m] ; campanile [m]
จน[jon] (adj) EN: poor ; impoverished ; penniless ; impecunious ; poverty-stricken ; needy  FR: pauvre ; impécunieux ; indigent
จนกรอบ[jon krøp] (adj) EN: penniless ; flat broke ; stony-broke ; poverty-stricken
การกระทำความผิดทางอาญาของเยาวชน[kān kratham khwāmphit thāng āyā khøng yaowachon] EN: juvenile delinquency  FR: délinquance juvénile [f]
กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน[kotmāi kīokap kān kratham khwāmphit khøng dek lae yaowachon] (n, exp) EN: law of juvenile delinquency
กระเป๋าแห้ง[krapao haeng] (v) EN: be penniless ; be short of money ; be poor ; be impecunious  FR: être à court d'argent ; être sans le sou (fam.)
กระทง[krathong] (adj) EN: pubescent ; juvenile
แม่น้ำไนล์[Maēnam Nāi] (n, prop) EN: Nile  FR: Nil [m]
หง่อม[ngǿm] (adj) EN: very old ; decrepit ; senile  FR: décrépit ; blet

CMU English Pronouncing Dictionary
NILE N AY1 L
NILES N AY1 L Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尼罗河[Ní luó hé, ㄋㄧˊ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄜˊ, / ] Nile (river), #43,929 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
すっからかん[sukkarakan] (adj-na,n) (1) flat out (of); completely empty; (2) out of money; penniless; broke [Add to Longdo]
すってんてん[suttenten] (adj-na) flat broke; cleaned out; penniless [Add to Longdo]
ウエストナイルウイルス[uesutonairuuirusu] (n) (See ウエストナイル熱) West Nile virus [Add to Longdo]
ウエストナイル熱[ウエストナイルねつ, uesutonairu netsu] (n) West Nile fever [Add to Longdo]
ジュベナイル[jubenairu] (n,adj-no) juvenile [Add to Longdo]
チーマー[chi-ma-] (n) juvenile delinquents roaming about the city in groups (wasei [Add to Longdo]
ナイルグリーン[nairuguri-n] (n) Nile green [Add to Longdo]
ナイルティラピア[nairuteirapia] (n) Nile tilapia (Oreochromis niloticus niloticus) (larger member of the family Cichlidae, important to aquaculture since ancient Egypt) [Add to Longdo]
ナイルパーチ;ナイル・パーチ[nairupa-chi ; nairu . pa-chi] (n) Nile perch (Lates niloticus); African snook; Capitaine; Victoria perch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Nile
   n 1: the world's longest river (4150 miles); flows northward
      through eastern Africa into the Mediterranean; the Nile
      River valley in Egypt was the site of the world's first
      great civilization [syn: {Nile}, {Nile River}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top