ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mendel

M EH1 N D AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mendel-, *mendel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Mendel(n) บิดาแห่งพันธุศาสตร์ (Gregor Johann)
mendelevium(n) ธาตุกัมมันตรังสี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mendel(เมน'เดิล) n. Gregor Johannพระและนักพฤกษศาสตร์ชาวออสเตรียผู้เป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ (ค.ศ.1822-1884)
mendelevium(เมนดะลี'เวียม) n. ธาตุกัมมันตรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mendel's lawกฎของเมนเดล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mendelWe all know that Mendel was way ahead of his time.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดมีตรี เมนเดเลเยฟ[Damitri Mendeleyep] (n, prop) EN: Dmitriy Ivanovich Mendeleyev   FR: Dmitri Ivanovitch Mendeleïev
เมนเดลีเวียม[mēndēlīwīem] (n) EN: mendelevium  FR: mendélévium [m]
ตารางธาตุ[tārāng thāt] (n, exp) EN: periodic table of elements  FR: classification périodique des éléments (chimiques) [f] ; table de Mendeleïev [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MENDEL M EH1 N D AH0 L
MENDELL M EH1 N D EH1 L
MENDEL'S M EH1 N D AH0 L Z
MENDELSON M EH1 N D AH0 L S AH0 N
MENDELSOHN M EH1 N D AH0 L S AH0 N
MENDELSSOHN M EH1 N D AH0 L S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mendelian (j) mˈɛndˈiːlɪəʳn (m e1 n d ii1 l i@ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mén, ㄇㄣˊ, / ] mendelevium Md101, radioactive actinoid element, #58,980 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mendelsch {adj}Mendelian [Add to Longdo]
Mendelevium {n} [chem.]mendelevium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メンデリズム[menderizumu] (n) (See メンデルの法則) Mendelism [Add to Longdo]
メンデルの法則[メンデルのほうそく, menderu nohousoku] (n) Mendel's laws (of genetic inheritance) [Add to Longdo]
メンデル集団[メンデルしゅうだん, menderu shuudan] (n) Mendelian population [Add to Longdo]
メンデル説[メンデルせつ, menderu setsu] (n) Mendelism [Add to Longdo]
メンデレビウム[menderebiumu] (n) mendelevium (Md) [Add to Longdo]
独立の法則[どくりつのほうそく, dokuritsunohousoku] (n) (See メンデルの法則) (Mendel's) law of independent assortment [Add to Longdo]
分離の法則[ぶんりのほうそく, bunrinohousoku] (n) (See メンデルの法則) (Mendel's) law of segregation [Add to Longdo]
優性の法則[ゆうせいのほうそく, yuuseinohousoku] (n) (See メンデルの法則,優劣の法則) (Mendel's) law of dominance [Add to Longdo]
優劣の法則[ゆうれつのほうそく, yuuretsunohousoku] (n) (See メンデルの法則,優性の法則) (Mendel's) law of dominance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Mendel
   n 1: Augustinian monk and botanist whose experiments in breeding
      garden peas led to his eventual recognition as founder of
      the science of genetics (1822-1884) [syn: {Mendel}, {Gregor
      Mendel}, {Johann Mendel}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top