ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

medium

M IY1 D IY0 AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -medium-, *medium*
Possible hiragana form: めぢうん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
medium(adj) ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง, See also: กลางๆ, ปานกลาง, ขนาดกลาง, Syn. intermediate, median, mid, average, so-so
medium(n) สายกลาง, See also: ภาวะที่อยู่ตรงกลาง, จุดกึ่งกลาง, Syn. average, mean, centre
medium(n) สื่อมวลชน
medium(n) สื่อกลาง, See also: ตัวกลาง, Syn. channel, mode
medium(n) วิธีการ, See also: วิธี, Syn. way
medium(n) ผู้เป็นสื่อกลางระหว่างวิญญาณและมนุษย์, Syn. spiritualist
medium(n) สิ่งแวดล้อม, See also: สภาพแวดล้อม, Syn. environment, atmosphere, surroundings
medium wave(n) คลื่นวิทยุที่มีความยาวคลื่น 100-1000 เมตร
medium-term(n) ซึ่งเป็นช่วง 2-3 อาทิตย์หรือเดือนในอนาคต
medium-sized(adj) ซึ่งมีขนาดมาตรฐาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
medium(มี'เดียม) n. สายกลาง,ภาวะที่อยู่ตรงกลาง,สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง,สื่อ,มัชฌิม,สิ่งที่แสงหรือเสียงผ่านไป,ที่อยู่สิ่งมีชีวิต,สิ่งแวดล้อม,วิธีการ,อาหารเพาะเชื้อ. adj. ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง,เป็นสายกลาง pl. media, Syn. mean, means
culture mediumn. อาหารเพาะเชื้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
medium(adj) ปานกลาง,เป็นสายกลาง,ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง,เป็นตัวกลาง
medium(n) ตัวกลาง,สื่อ,คนทรง,เครื่องมือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
medium๑. ตัวกลาง, มัชฌิม๒. สาร [มีความหมายเหมือนกับ substance] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mediumสื่อ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mediumตัวกลาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
medium frequency (MF)ความถี่ปานกลาง (เอ็มเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
medium scale integration (MSI)วงจรรวมความจุปานกลาง (เอ็มเอสไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
medium voltage electron gunปืนอิเล็กตรอนแรงดันปานกลาง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
medium, contrast; agent, enhancing; medium, enhancingสารเพิ่มความชัดภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medium, enhancing; agent, enhancing; medium, contrastสารเพิ่มความชัดภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medium-grained-เนื้อปานกลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
medium-volatile bituminous coalถ่านหินบิทูมินัสสารระเหยปานกลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mediumตัวกลาง, สารที่คลื่นสามารถเคลื่อนที่ผ่านไปได้  เช่น อากาศเป็นตัวกลางให้คลื่นเสียงผ่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mediumตัวกลาง, ตัวกลาง, มัชฌิม, วัตถุที่ใช้ผลิต [การแพทย์]
Medium - level cloud - Middle cloudเมฆชั้นกลาง [อุตุนิยมวิทยา]
Medium Acid (pH 5.6-6.0)ปฎิกิริยาเป็นกรดปานกลาง [สิ่งแวดล้อม]
medium woodไม้เนื้อปานกลาง, Example: ไม้ที่คงทนต่อดินฟ้าอากาศและตัวสัตว์ เช่น มอด ปลวก เป็นต้น ได้ดีตามสภาพ อันสมควร หรือมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 14 เช่นไม้สน เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Medium, Absorbingตัวกลางดูดกลืน [การแพทย์]
Medium, Acidicตัวกลางที่เป็นกรด [การแพทย์]
Medium, Adsorptiveตัวดูดสี, ตัวกลางดูดซับ [การแพทย์]
Medium, Anisotropicตัวกลางอสมลักษณ์ [การแพทย์]
Medium, Dispersionตัวกลางการกระจายตัว, วัฏภาคภายนอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mediumAnd even outside these nations, English is perhaps more widely used as a medium of international communication than any other language.
mediumCommercial television is an effective medium for advertising.
mediumHeat sesame oil in the pan on a medium flame, add the chicken meat, the garlic and fry, when the colour changes pour in the Chinese soup, add the Chinese cabbage and boil.
mediumI'd like a long-sleeved shirt in yellow, medium.
mediumI like my steak cooked medium rare.
mediumI like my steak cooked medium well.
mediumI like my steak medium.
mediumIt is difficult to find a happy medium between city and countryside.
mediumKiddo! Two medium-size drafts here.
mediumLanguage in particular is the most fluid of mediums.
mediumMedium-rare and a potato, please.
mediumMore and more people are rushing to make use of the interactive nature of the medium.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่างทรง(n) medium, Syn. คนทรง, คนทรงเจ้า, Example: ในขณะที่องค์เทพลงประทับทรงเพื่อสร้างบารมี ร่างทรงจะไม่รู้เรื่องอะไรเลย, Count Unit: คน, Thai Definition: คนสำหรับทรงเจ้า, คนที่เป็นร่างให้วิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าสิง
ระดับปานกลาง(n) average, See also: medium, Example: ชนชั้นกลางเช่นเขาย่อมจะมีรายได้อยู่ในระดับปานกลาง
มัธยม(adj) medium, See also: middle, moderate, Syn. ปานกลาง, กลาง, ระหว่างกลาง, Notes: (สันสกฤต)
สื่อกลาง(n) medium, See also: agency, way, mean, channel, instrument, mode, vehicle, Syn. ตัวกลาง, Example: หนังสือเป็นสื่อกลางที่ใช้ถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญมาสู่ตัวเรา
กึ่ง(adj) medium, Example: ปรางค์วัดมหาธาตุอยุธยาเป็นลวดลายยังเป็นแบบกึ่งประดิษฐ์กึ่งธรรมชาติ, Thai Definition: อยู่ในสภาพระหว่าง
อักษรกลาง(n) medium tone consonant, See also: middle-class letters, Example: ข้อความ “ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง” แม้ว่าจะพิลึก แต่ก็ช่วยให้หลายคนรู้ว่า อักษรกลางในภาษาไทยมีตัวอะไรบ้าง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: พยัญชนะที่คำเป็นมีพื้นเสียงสามัญ ผันได้ครบ 4 รูป 5 เสียง มีรูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ตรงกัน คำตายมีพื้นเสียงเป็นเสียงเอกผันได้ 4 เสียงมี 3 รูปคือพื้นเสียงเอก ผันด้วยวรรณยุกต์ ้ เป็นเสียงโทผันด้วยวรรณยุกต์ ๊ เป็นเสียงตรีผันด้วยวรรณยุกต์ ๋ เป็นเสียงจัตวา
สันทัด(adj) medium-sized, See also: moderate-sized, middle-sized, well-proportioned, Ant. อ้วน, ใหญ่, Example: บุรุษร่างสันทัด เค้าหน้าคมเช่นชาวชมพูทวีปทั่วไป กำลังคร่ำเคร่งในการโยกย้ายลังใบใหญ่, Thai Definition: พอดีๆ ไม่ใหญ่ไม่เล็ก, ไม่สูงไม่ต่ำ (ใช้แก่รูปร่าง)
สุกๆ ดิบๆ(adj) half-cooked, See also: medium, half-done, Syn. ดิบๆ สุกๆ, ครึ่งดิบครึ่งสุก, กึ่งสุกกึ่งดิบ, Example: พ่อชอบกินเนื้อสุกๆ ดิบๆ เอามายำหรือทำลาบ, Thai Definition: ที่ไม่สุกจนเกินไปหรือดิบจนเกินไป
ตัวกลาง(n) medium, See also: mean, average, Example: ตัวกลางคือผลการเฉลี่ยของผลรวมของรายการต่างๆ ที่มีค่าเป็นตัวเลข, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ค่าเฉลี่ยที่เกิดจากผลรวมของจำนวนข้อมูลต่างๆ
ตัวกลาง(n) medium, Syn. สื่อกลาง, Example: เสียงจะเคลื่อนที่ผ่านอากาศซึ่งเป็นตัวกลางมากระทบหูเรา, Thai Definition: สิ่งที่แสงหรือเสียงหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต้องเคลื่อนที่ผ่าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรกลาง[aksøn klāng] (n, exp) EN: medium tone consonant ; middle-class letters  FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงกลาง[aksøn sīeng klāng] (n, exp) EN: medium tone consonant ; middle-class letters  FR: consonne moyenne [f]
ขนาดกลาง[khanāt klāng] (n, exp) EN: medium size  FR: taille moyenne [f]
ขนาดกลาง[khanāt klāng] (adj) EN: medium-size ; medium-sized  FR: de taille moyenne
ขั้นกลาง[khan klāng] (n, exp) EN: intermediate stage ; medium stage  FR: étape intermédiaire [f] ; étape de transition [f]
คลื่นขนาดกลาง[khleūn khanāt klāng] (n, exp) EN: medium wave  FR: onde moyenne [f]
คลื่นกลาง[khleūn klāng] (n, exp) EN: medium wave  FR: onde moyenne [f]
คนทรง[khonsong] (n) EN: medium
คนทรงเจ้า[khonsongjao = khonsongjāo] (n) EN: necromancer ; medium  FR: nécromancien [m] ; nécromancienne [f] ; nécromant [m]
กลาง[klāng] (adj) EN: middle ; half ; semi ; mid- ; medium ; intermediate ; medial ; middling ; moderate ; neutral  FR: central ; moyen ; intermédiaire

CMU English Pronouncing Dictionary
MEDIUM M IY1 D IY0 AH0 M
MEDIUMS M IY1 D IY0 AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
medium (n) mˈiːdɪəʳm (m ii1 d i@ m)
mediums (n) mˈiːdɪəʳmz (m ii1 d i@ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中等[zhōng děng, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ, ] medium, #5,714 [Add to Longdo]
载体[zài tǐ, ㄗㄞˋ ㄊㄧˇ, / ] medium, #7,056 [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, ] medium; intermediary; matchmaker; go-between, #9,531 [Add to Longdo]
介质[jiè zhì, ㄐㄧㄝˋ ㄓˋ, / ] medium; media, #11,144 [Add to Longdo]
中型[zhōng xíng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ, ] medium sized, #14,008 [Add to Longdo]
中程[zhōng chéng, ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] medium-range, #50,581 [Add to Longdo]
媒质[méi zhì, ㄇㄟˊ ㄓˋ, / ] medium, #92,874 [Add to Longdo]
介质访问控制[jiè zhì fǎng wèn kòng zhì, ㄐㄧㄝˋ ㄓˋ ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, 访 / ] Medium Access Control; MAC [Add to Longdo]
媒界[méi jiè, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ, ] medium; vehicle [Add to Longdo]
媒体接口连接器[méi tǐ jiē kǒu lián jiē qì, ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ ㄑㄧˋ, / ] medium interface connector [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Medium(n) |das, pl. Medien| สื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feinsitz {m}medium fit [Add to Longdo]
Kassenobligation {f}medium term bond [Add to Longdo]
Mittelwelle {f}medium wave [Add to Longdo]
Tauschmittel {n}medium of exchange [Add to Longdo]
mittelgroßmedium scale [Add to Longdo]
mittelgroßmedium size; middle size [Add to Longdo]
Mittelgrundfink {m} [ornith.]Medium Ground Finch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エムサイズ[emusaizu] (n) M size; medium size [Add to Longdo]
カルローズ[karuro-zu] (n) Calrose rice (California medium grain rice) [Add to Longdo]
データ媒体[データばいたい, de-ta baitai] (n) {comp} data medium [Add to Longdo]
データ媒体保護機構[データばいたいほごきこう, de-ta baitaihogokikou] (n) {comp} data medium protection device [Add to Longdo]
ミディアム[mideiamu] (n) medium [Add to Longdo]
ミディアムウェル[mideiamuueru] (n) half-way between medium and well done (wasei [Add to Longdo]
ミディアムサイズ[mideiamusaizu] (n) medium size [Add to Longdo]
ミディアムレア[mideiamurea] (n) medium rare [Add to Longdo]
メディアム[medeiamu] (n) medium [Add to Longdo]
梓巫女[あずさみこ, azusamiko] (n) (See 巫女・みこ・2,口寄せ・1) female medium who summons spirits by sounding the string of a catalpa bow [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ媒体[データばいたい, de-ta baitai] data medium [Add to Longdo]
データ媒体保護機構[データばいたいほごきこう, de-ta baitaihogokikou] data medium protection device [Add to Longdo]
記憶媒体[きおくばいたい, kiokubaitai] storage medium [Add to Longdo]
共有メディア[きょうゆうメディア, kyouyuu medeia] shared (communication) medium [Add to Longdo]
空き媒体[あきばいたい, akibaitai] empty medium [Add to Longdo]
事前記録データ媒体[じぜんきろくデータばいたい, jizenkiroku de-ta baitai] recorded data medium [Add to Longdo]
事前記録媒体[じぜんきろくばいたい, jizenkirokubaitai] recorded (data) medium [Add to Longdo]
媒体[ばいたい, baitai] media, medium [Add to Longdo]
媒体依存インタフェース[ばいたいいぞんインタフェース, baitaiizon intafe-su] medium-dependent interface [Add to Longdo]
媒体終端[ばいたいしゅうたん, baitaishuutan] end of medium (EM) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
媒介物[ばいかいぶつ, baikaibutsu] Medium, Vermittler [Add to Longdo]
霊媒[れいばい, reibai] Medium (Mensch) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 medium
   adj 1: around the middle of a scale of evaluation; "an orange of
       average size"; "intermediate capacity"; "medium bombers"
       [syn: {average}, {intermediate}, {medium}]
   2: (meat) cooked until there is just a little pink meat inside
   n 1: a means or instrumentality for storing or communicating
      information
   2: the surrounding environment; "fish require an aqueous medium"
   3: an intervening substance through which signals can travel as
     a means for communication
   4: (bacteriology) a nutrient substance (solid or liquid) that is
     used to cultivate micro-organisms [syn: {culture medium},
     {medium}]
   5: a liquid with which pigment is mixed by a painter
   6: (biology) a substance in which specimens are preserved or
     displayed
   7: an intervening substance through which something is achieved;
     "the dissolving medium is called a solvent"
   8: a state that is intermediate between extremes; a middle
     position; "a happy medium"
   9: someone who serves as an intermediary between the living and
     the dead; "he consulted several mediums" [syn: {medium},
     {spiritualist}, {sensitive}]
   10: (usually plural) transmissions that are disseminated widely
     to the public [syn: {medium}, {mass medium}]
   11: an occupation for which you are especially well suited; "in
     law he found his true metier" [syn: {metier}, {medium}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 m, m
 
 1. (kıs.) majesty, male, manual, mark, marquis, married, masculine mass, medicine, medium, meridian, mile, mill, minim, minute, modulus, month, moon, morning, mountain, noon.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 med
 
 1. (kıs.) medicine, medieval, medium.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top